แจกโค้ด Open Source Java Image Processing สำหรับการศึกษา

NSLog0
NSLog0
Feb 1 · 1 min read

โพสเก่าจาก Blog เดิม กุมพาพันธ์ 24, 2016

วันนี้ผมนั่งเปิดไปเจองานเก่าๆ สมัยเรียนอย่าง Image Processing เขียนไว้ตอนปี 3 ก็เขียนไว้นานแล้ว ผมใช้ในโปรเจคจบผมเอง ผมก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ต่อทำอะไร เพราะผมเองก็หางานสายนี้ทำไม่ได้ด้วย

อีกไม่อยากให้งานที่ผมภูมิใจมากต้องหายไปและไม่ได้ใช้ เพราะสมัยเรียนนี้คือโปรแกรมที่ผมเขียนแล้วชอบที่สุดเลย ทั้งหมดผมเขียนจากการเปิด Google และศึกษาด้วยตัวเอง เข้าใจถึงความยากครับ กว่าจะทำได้ ผมเลยตัดสินใจยกให้เป็นการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเขียนโปรแกรมด้าน Image Processing ได้เอาไปเรียนกันครับ หรืออาจารย์ต้องการเอาไปสอนผมก็ยินดีครับ โค้ดตัวอย่างทั้งหมดอยู่ตามลิ้งนี้เลยครับ

เพิ่มเติมโค้ดและวิธีการมันค่อนข้างเก่ามาก เพราะสมัยนั้นเขียนโปรแกรมได้แบบงูๆ ปลาๆ มาก

Code

https://github.com/NSLog0/java-image-processing-algorithm

Documentation

https://github.com/NSLog0/java-image-processing-algorithm/blob/master/README.md

AlgorithmTut

May the force be with you. **Tut stand for Tutorial**

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store