[Part 6] Coding on Vim: NERDTree ทำไฟล์ explorer บน Vim

NSLog0
NSLog0
Mar 12 · 2 min read

โพสเก่าจาก Blog เดิม สิงหาคม 6, 2017

Image for post
Image for post

บทความชุด Coding on Vim ใน Part 6 นี้ผมจะมาแนะนำปลั๊กอินที่ช่วยให้เราจัดการไฟล์บน Vim ได้โดยไม่ต้องใช้พวกโปรแกรม Finder(Mac) หรือ File explorer (Windows, Linux) ทำให้เราสามารถอยู่บนหน้าจอ Vim ได้ตลอดเวลา ไม่ต้องสลับหน้าจอไปมา และ Plugin ตัวนี้ชื่อว่า NERDTree ซึ่งหลักๆ เราจะเอาไว้หาไฟล์​ และใช้คำสั่งจัดการไฟล์พื้นฐาน


NERDTree [Github][Vimawesome]

Image for post
Image for post

หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่ามันมีแทบข้างๆ ที่เป็นรายชื่อของไฟล์ในโปรเจคเราออกมาให้ และสำหรับการติดตั้งนั่นไม่ยากก็เข้าไปในลิ้ง NERDTree ที่ผมแปะให้ จากนั้นก็ตาม Part 2 [link] ที่ผมได้เคยสอนไป เท่านี้ก็เสร็จรีบร้อย


:NERDTreeToggle

สำหรับการเรียกเปิดหน้าต่างของไฟล์ เราจะเรียกฟังก์ชันชื่อว่า :NERDTreeToggleใน vim ครับ มันก็จะเปิด-ปิดให้เอง แต่ว่ามันพิมพ์ยาวไปใช่ไหม ผมแนะนำให้เปิดไฟล์ vimrc แล้วเพิ่มคำสั่ง

normap <C-n> :NERDTreeToggle<CR>

จากนั้นลองกด ctrl+n มันก็จะไปเรียก NERDTree ให้ทันทีแทนการพิมพ์ยาวๆ สำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านเรื่องการใช้งาน vimrc และการตั้งค่าคีย์บอร์ด ผมแนะนำให้ไปอ่าน Part 4 [link] นะครับ จะเข้าใจมากขึ้น


Handle file with NERDTree

ด้วยเหตุที่ว่าเราทำงานกับ vim ที่เป็น command line การจะสร้างไฟล์ใหม่ ลบไฟล์ หรือแม้กระทั่งคัดลอกไฟล์ ก็เป็นไปได้ยาก อาจจะต้องใช้วิธีการปิด-เปิด vim ใหม่เพื่อออกไปใช้คำสั่งของ OS หรือใช้โปรแกรมที่เป็น UI จัดการแทน แต่ปัญหานี้แก้ได้ด้วย NERDTree เพียงการกด m(เอ็มเล็ก) บนคีย์บอร์ดในขณะที่อยู่ Normal Mode จากนั้นจะมีหน้าตามาให้เลือกการทำงานแบบนี้

Image for post
Image for post

และการจะเรียกใช้หน้าต่างจัดการไฟล์ต้องมีเงื่อนไขว่า cursor ต้อง active อยู่ที่หน้าต่างของ NERDTree นะครับ และกด m (เอ็มเล็ก) เราก็จะสามารถใช้งานมันได้ทันทีโดยมี Options ดังนี้

  • กด a เป็นการเพิ่มไฟล์/โฟลเดอร์ใหม่เข้าไป ถ้าหากเพิ่มไฟล์เพียงแค่พิมพ์ชื่อโดยไม่ต่อท้ายด้วย / (slash) เราจะได้การเพิ่มไฟล์ใหม่ แต่ถ้าใส่ / (slash) ต่อท้ายเป็นการเพิ่มโฟลเดอร์นะครับ
  • กด m เป็นการย้ายไฟล์ หรือจริงๆ คือการทำ Cut นะครับ และด้วยความสามารถนี้เราสามารถที่จะใช้มันสั่ง rename ไฟล์ได้ด้วยได้ เพียงแค่พิมพชื่อใหม่ลงไปเลยระบบจะ rename ให้ ซึ่งจริงๆ แล้วมันคือการสั่ง mv -original -dest ครับ เหมือนกันใน Unix
  • กด d ลบไฟล์
  • กด r คือการเรียกพวกโปรแกรมไฟล์ manager ของ OS ขึ้นมาครับ
  • กด q คือการเปิด info ขึ้นมา
  • กด c ก็ทำการ copy ไฟล์
  • กด l คือการสั่ง ls -al

Integration NERDTree with Git

ปกติถ้าใครคุ้นเคยกับการใช้ Editor หรือ IDE ตัวอื่นๆ อยู่แล้ว จะสังเกตว่ามันจะมีการทำ Git Diff ให้ที่ตัวไฟล์ หรือโฟลเดอร์แบบนี้

Image for post
Image for post

ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าโฟรเดอร์ หรือไฟล์ไหนมีการแก้ไข หรือเพิ่มใหม่ และใน Vim เราก็มีให้ทำเหมือนกันโดยใช้ Plugin ที่ชื่อ nerdtree-git-plugin การติดตั้งก็เหมือนเดิมที่ผมเคยสอนไปนะครับ ตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องทำไรเลย แต่ต้องลง NERDTree ก่อนเท่านั้นเองครับ และหน้าตาก็จะออกแบบประมาณนี้

Image for post
Image for post

ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมี status บอกให้เรารู้ว่าไฟล์ไหนถูกแก้ไขและโฟลเดอร์ไหน


Multitasking windows

ใน Vim เองก็สามารถเปิดโค้ดทำงานได้หลายๆ หน้าจอนะครับ แบบนี้

Image for post
Image for post

วิธีการก็ง่ายมาก ถ้าต้องการเปิดหน้าต่างในแนว vertical (ตั้ง)ให้กด s และกด i สำหรับเปิดจอแนว horizontal (นอน) เพียงเท่านี้เราก็จะทำงานได้หลายๆ หน้าจอพร้อมๆ กัน อย่าลืมว่า cursor ต้องอยู่ที่หน้าจอ NERDTree นะครับ

เทคนิคเพิ่มเติม สำหรับการสลับ cursor ระหว่าง หน้าจอให้กด ctrl+w แล้วตามด้วย h, j , k , l เพื่อเลือกว่าอยากจะย้ายไปหน้าจอหน้าไหน ในกรณีที่มีหลายหน้า

AlgorithmTut

May the force be with you. **Tut stand for Tutorial**

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store