Sahih Ibn khuzimah ki Hazrat Wail bin hujr ki seene par haath bandhne wali hadees munkar hai[Part 8]

13.Ibn Muhriz ki Yahya ibn Maeen se Naqal karda jarh par aitraaz ka jawab.

Muamal bin Ismail,ImamYahya ibn Maeen ki nazar mein Sufyan se riwayat karne mein hujjat nahi hai

Ibn muhriz ki tauseeq :-

Ibn Muhriz siqah hai.khud kifayatullah sahab ki usul ki buniyaad par Ibn muhriz siqah sabit hote hai.

Al'ijma Foundation

Tahafuz e deen