Sahih Ibn khuzimah ki Hazrat Wail bin hujr ki seene par haath bandhne wali hadees munkar hai[Part 5]

8.Imam Zahabi ki Muamal bin ismail par jarh ka aitraaz ka jawab

Imam Zahabi r.h ne kaha:- Yeh Hafiz hai,Alim hai aur Galti karte thai.[Meezan al aiteddal j4 pg 229]

Al'ijma Foundation

Tahafuz e deen