Sahih Ibn khuzimah ki Hazrat Wail bin hujr ki seene par haath bandhne wali hadees munkar hai[Part 7]

11.Imam Bukhari r.h ki jarh par aitraaz ka jawab:-

Imam Mizzi r.h ne kaha: “Imam Bukhari ne kaha yeh munkar al hadees hai”[Tehzeeb al kamal mizzi j29 pg 178]

Kuch Shubhat jo is jarh par hote hai hum unhe iktasar ke saath phele zikr kar dete hai.

1. Imam Mizzi r.h se jarh naqal karne mein galt hui hai,Imam Bukhari r.h ne Muamal bin saaed ko munkar al hadees kaha tha lekin Imam Mizzi ne galti se Muamal bin ismail ko munkar al hadees keh diya kyuki dono logo ka tarjuma ek hi saffe par mawjood hai.

2. Imam Bukhari r.h ne agar Muamal bin ismail par Munkar al hadees ki jarh ki hoti apni kitab “Zuafa al kabir” mein toh apni kitab “Tarikh e kabir” mein Muamal bin ismail ka tazkira karte waqt bhi isse munkar al hadees kehte.

3. Imam Bukhari r.h ne Muamal bin ismail ko Munkar al hadees kaha hota apni kitab “Tarikh al kabir” mein toh unhe “Zuafa” mein bhi naqal karte lekin unhone nahi kiya.

4. Imam Bukhari r.h ne Sahih bukhari mein muamal bin ismail se shawahid mein riwayat li hai.Agar Imam bukhari ke nazdeek yeh munkar al hadees hota toh Imam bukhari r.h inse shawahid mein bhi riwayat nahi lete, kyuki Imam bukhari r.h ka khud ka kehna hai “Meine jise bhi munkar al hadees kaha hai,isse riwayat lena jaayez nahi hai”

Jawab:-Imam Bukhari r.h ki jarh Muamal bin ismail ke talluq se Munkar al hadees sabit hai.Mahez apne zan aur guman ki badolat mukhalifeen ne is jarh ka radd kiya hai.jitne bhi dalil pesh kiye jaate hai is jarh ke radd mein woh mahez ek hawaa ka gubara hai inshallah jiska jawab hum dalil ki roshni mein denge.

Shuba no 1:- Imam Mizzi r.h se jarh naqal karne mein galti hui hai Tarikh e kabir se.

Jawab:- Arz hai ki Imam Mizzi r.h ne kahin yeh nahi kaha hai ki Mein Imam Bukhari se naqal karda jarh sirf unki kitab Tarikh e kabir se hi naqal karunga.Balki hum jab Tehzeeb al kamal ka mutalla karte hai toh humein pata chalata hai ki Imam Mizzi r.h ne Imam bukhari r.h ke naqal karda aqwal ko Tarikh al kabir ke alawa kitabo se bhi naqal kiya hai misaal ke taur par Imam ibn Adi r.h ki Kitab Al kamil wagaira.

1.Sa’eed ibn Marzuban Abu Sa’d al-Baqqal:

Tarikh al-Kabir (3/515) par Munkar al hadees ki jarh mawjood nahi hai.

- سعيد بن مرزبان أبو سعد البقال الاعور مولى حذيفة العبسى، سمع انسا وعكرمة، قال الحميدى نا ابن عيينة قال: كان عبد الكريم احفظ منه.

Balke Imam Mizzi r.h ne Al Baqqal ke tarjume ke tahet upar mawjood highlighted ibarat naqal ki hai Imam Bukhari r.h se Tehzeeb al kamal (11/53) par:

وقَال البُخارِيُّ : قال ابن عُيَيْنَة: كان عبد الكريم أحفظ منه.

Issi maqam par Tehzeeb al kamal 11/55, Imam Mizzi r.h, Imam Bukhari r.h ka faisla naqal karte hai:

وقَال البُخارِيُّ (3) : منكر الحديث.

Imam Mizzi r.h ne is qaul ka koi hawala nahi diya.Ab yeh samjh na ki Imam Bukahri r.h ka yeh qaul Tarikh al kabir mein mawjood nahi isliye sabit nahi mahez laa ilmi hai hai.Dr Bashhar Awwad ne is qaul ka hawala diya hai jahan Imam bukhari r.h ka qaul mawjood.Al kamil ibn adi j2 pg 43:

(3) أخرجه ابن عدي عَن أَبِي بشر الدولابي عن البخاري (الكامل: 2 / الورقة 43) .

سمعتُ ابن حماد يقول: قال البُخاري: أَبو سعد سعيد بن المرزبان الأعور سمع أنس بن مالك، منكر الحديث. قال ابن عُيينة: كان عَبد الكريم أحفظ منه.

2.Yunus bin Khabaab

3493- يونس بْن خباب أَبُو حمزة عَنْ مجاهد وطاوس (روى عَنْهُ الثوري — 2) يعد فِي الكوفِيين، قَالَ (أَحْمَد — 3) نا يحيى بْن أَبِي بكير قَالَ نا شُعْبَة عَنِ الحكم عَنْ أَبِي عُمَر (4) الصيني (5) عَنْ أَبِي الدرداء فِي الضيف (6) قَالَ شُعْبَة يونس بْن خباب أخبرني عَنْ أَبِي عُمَر عَنْ رجل عَنْ أَبِي الدرداء، قال عباد بن يعقوب كنيته أَبُو الجهم مولى بني أسد.

Imam bukhari r.h Tarikh al kabir mein Rawi Yunus bin Khabaab ka tarjuma bandhte hai.uspar koi jarh naqal nahi karte hai.[Tarikh al kabir j8 pg 404]

Imam Mizzi r.h apni kitab Tehzeeb al kamal mein bhi is rawi ka tarjuma naqal karte hai aur Imam bukhari r.h se Yunus bin Khabaab ko “Munkar al hadees” naqal karte hai.Tehzeeb al Kamal raqam 7903

قال البخارى : منكر الحديث

Is rawi ka haal bhi aisa hai jaise Muamal bin ismail ka haal hai.Imam Bukhari r.h ki matbua kisi bhi kitab mein Munkar al hadees ki jarh nahi milti hai.Isse yeh pata chalta hai ki Imam Mizzi r.h ke pass Imam Bukhari r.h ki kai aisi kitabe mawjood thi jo aaj mawjood nahi hai yaa fir jo kitabe mawjood hai aisi shaqal mein mawjood thi jis shaqal mein woh aaj mawjood nahi hai.

Aaj hum agar Imam bukhari r.h ki zuafa e kabir ko dekhe toh woh mawjood nahi aur bhi kitab mawjood nahi hai.Issi tarah Kitab al ilal,Kitab al wahdan wagaira kitabe mawjod nahi hai.

Gairmuqallid alim Abdul Alim Abdul aziz Bastawi likhte hai “Lekin ibn mandah ne apni fehrisht mein safaa 322 par aur mohammad bin ahmad Malki al andulusi ne apni kitab tasmiya maawarad bih khatib min kutab min riwayat ke safaa 290 aur hafiz ibn hajr ne taglit al taaleeq j5 safaa 437 aur muqadhmah fath al bari ke safaa 492 aur maujam al mufras ke safaa 173 par sirf “Zuafa” ka naam zikr kiya hai “Al sageer”saath zikr nahi kiya aur ibn khair asbaili ne “Al zuafa wa matrookeen” naam zikr kiya hai dekhiye al fehrisht safa 206.Lekin tabaa shuda zuafa ke akhir mein likha hua hai “Akhr kitab al zuafa al sageer al imam bukhari r.h”. Aur hafiz Sakhawi ne Al Alaan ke safaa no 109 par sageer aur kabir dono ka zikr kiya hai.Issi tarah ibn nasiruudin ne tauhfaa al bukhari ke safaa 182 par zikr kiya hai aur hafiz Mizzi ne Tehzeeb ke j1 safaa 151 muqadmah mein bukhari ki dono kitabo ki taraf ishara kiya hai. Aur Siyar alam al nubula mein baaz aise nusoos paaye jaate hai hai jo Imam Zahabi ne bukhari ki kitab al zuafa ki taraf mansoob ki hai,dekhiye siyar 4/155,6/322,9/427.Lekin mein woh nusoos bukhari ki tabaa shuda kitab Al zuafa al Sageer mein nahi paaye hai.Aur Imam Zahabi ne Ibn mailaa ke ahwaal waa taruf mein baatarik Sabit bin mohammad ki ek hadees zikr karke kaha hai ki yeh hadees apni sanad ki quwat ke bawjood bhi munkar hai aur Imam bukhari se tajjub hai ki inhone ne Sabit bin mohammad al zahdi se apni sahih mein riwayat ki hai halanki inhone khud isse kitab al zuafa mein zikr kiya hai (Siyar al alam al nubula j17 pg 299) aur sabit bin mohammad al zahdi ka zikr matbua kitab al zuafa al sageer” mein nahi paaya jaata.Aur Imam Zahabi ne Imam Bukhari ki tariff ke akhir mein farmaya hai ki imam bukhari ki kitab tarikh 40000 se zyada rijaal aur inki kitab al zuafa 700 se kam rawiyo par mushtamil hai[Siyar alam al nubile j12 pg 470].Lekin tabaa shuda Al sager al zuafa mein sirf 418 rawi hai. Yeh tamam dalail dalalat karte hai ki imam bukhari ki tabaa shuda kitab Al zuafa Al sager ke alawa bhi zuafa mein ek kitab hai. [Seerat e Bukahri pg 207,208].

3.Zuhair bin Marzuk:-

Imam Mizzi r.h , Zuhair bin marzuk ke tarjume mein Imam Bukhari r.h ka qaul naqal karte hai “Munkar al hadees majhool”[Tehzeeb al kamal j9 pg 419]

وقَال البُخارِيُّ: منكر الحديث مجهول

Is rawi par ki gayi jarh bhi Imam Bukhari r.h ki kitabo mein kahin nahi milti hai.Lekin tamam logone isse naqal kiya hai.

In tamam Dalail se pata chalta hai ki yeh kehna ki Imam Mizzi r.h ke saamne jarh mawjood thi aur unhone isse dekha hai.Yaa toh Imam Bukahri r.h ki kisi kitab mein yaa fir untak yeh baat kisi mautbar Tarik se yeh baat pahuchi hai.tabhi Imam Mizzi r.h ne is jarh ko bil jazm zikr kiya hai agar Imam Mizzi r.h ko is jarh mein shuba hota toh woh isse “qila” ke lafz ke saath naqal karte.Jaise Imam Mizzi ne Tehzeeb al kamal ke muqadmah mein sarahat ki hai Agar unhe oi Shuba hoga kisi qaul sabit hone toh usse woh “Qila” ke saath naqal karenge.

Baaz logo ka yeh kehna ki Imam Mizzi se jarh naqal karne mein galti hui mahez ek dhoka hai.Agarche Imam Bukahri r.h ki kitab “Tarikh al kabir” mein Muamal bin ismail aur Muamal bin Saeed ka tarjuma ek hi page par mawjood hai.Muamal bin saeed ko munkar al hadees bhi kaha hai.Lekin isse yeh laazim nahi aata ki Imam Mizzi r.h se galti hui hai in wujahat ki buniyaad par:-

1. Imam Mizzi r.h ne kahin yeh nahi kaha ki “Imam Bukahri r.h ne tarikh e kabirmein Muamal bin ismail ko zaef kaha hai” aur naa hi Imam Mizzi ne is baat ka iltezaam kiya hai ki woh Sirf Tarikh e kabir se hi Imam bukhari r.h ki jurahat ko zikr karenge balki Imam Bukhari r.h se unhone deegar kitabo se bhi jarh aur tauseeq naqal kiye hai jiski Ek misaal hum phele naqal kar chuke aur aisi misaal bhi humne naqal kardi hai jahan Imam bukhari r.h ne jarh naqal ki hai lekin humein Aaj kisi bhi matbua kitabo mein woh jarh nahi milti hai.

2. Mukhalifeen ki baat tab sahih hoti jab Imam Mizzi r.h Muamal bin saaed ka tarjuma naqal karte aur uske tahet Imam Mizzi r.h, Imam Bukari r.h ka qaul Munkar al hadees naqal nahi karte.Lekin Imam Mizzi r.h ne Muamal bin Saeed ka tarjuma nahi naqal kiya hai.Toh yeh kehna ki Imam Mizzi r.h se galti hui iski koi haqeeqat nahi.Balki gair muqallieen ki sirf ek batil taweel hai ki Imam Mizzi r.h se isse naqal karne mein galti hui.

Gairmuqallidin ke zahabi e asr Shaikh Abdur rehman bin yahya al maulimi al yamani r.h ne Tarikh al kabir ki tehqiq ki hai aur Lekin unhone ne bhi is jarh ka radd nahi kiya tha. Balke Allama Zahid al kawsari r.h ne Muamal bin ismail par Imam Bukahri r.h ki munkar al ahdees ki jarh naqal kiye thai.[Tankeel j2 pg 722]

Isi tarah Shaikh Nasiruddin albani,Shaikh [Silsila ahadees e zaefa j2 pg 293 Raqam 890]

وقال البخاري: “ منكر الحديث

Abu ishaq al hawini [Al Nafila j1 pg25]

قال فيه البخاري: “منكر الحديث”. النافلة ج1/ 25

aur ek lambi fehrisht hai jinhone Imam bukahri r.h ki jarh Munkar al hadees ko muamal bin ismail ke talluq se sabit maana hai.Jin logone Is jarh ka inkar kiya hai unki dalil yeh hai ki Imam Mizzi r.h ne jarh naqal karne mein galti kardi Muamal bin saeed ki jarh ko Muamal bin ismail par naqal kardiya jiski haqeeqat upar bayan ki jaa chuki hai.

Naa humne aur hamare kisi akabir ne yeh kabhi daawa kiya ki Imam bukahri r.h ne tarikh al kabir mein Muamal bin ismail ko munkar al hadees kaha hai.Misaal ke taur par Imam ibn Turkmani wagaira.lekin jab gairmuqallidin hazrat ne yeh dawaa kiya ki tarikh al kabir mein jarh muamal bin saeed par mawjood hai Imam Mizzi ne galti se Muamal bin ismail par naqal kardiya jisme hamare ilm ke lihaaz se Allama Ahmad shakir sabse phele shaks thai jinhone yeh baat kahin toh uske jawab mein hamare ulama ne Tarikh e kabir se mutalliq jawabat diye. Warna hamara yaa kisi bhi ulama ka yeh dawaa nahi tha ki Muamal bin ismail ke talluq se jarh Tarikh al kabir mein mawjood hai aur gairmuqallidin tarikh al kabir ka naam isliye lete hai kyuki “dubte ko tinke ka sahara” unhe bas ek bogaz dalil milgayi jiski koi haqeeqat nahi jisse humne guzishta satro mein sabit kiya hai.

Is puri tafseel se sabit hota hai ki Imam Mizzi r.h se koi galti nahi hui hai Imam Bukhari r.h ki jarh naqal karne mein ki Muamal bin ismail “Munkar al hadees” hai.

Shuba no 2:- Imam Bukhari r.h ne agar Muamal bin ismail par Munkar al hadees ki jarh ki hoti apni kitab “Zuafa al kabir” mein toh apni kitab “Tarikh e kabir” mein Muamal bin ismail ka tazkira karte waqt bhi isse munkar al hadees kehte.

Jawab :- Arz hai ki qareen Aaj Imam Bukhari r.h ki kitab “Zuafa al kabir” mawjood nahi.Is wajah se Gair muqallidin hazrat ka yeh kehna Zuafa al kabir mein Agar Muamal bin ismail par Munkar al hadees ki jarh hoti toh Tarikh al kabir mein bhi mawjood hoti mahez ek bahana haiaur isse zyada kuch nahi.

Aisa bahot se rawi hai jinhe Imam Bukahri r.h ne Tarikh al kabir mein kuch nahi kaha lekin unki dusri kitabo mein un rawiyo par jarh milti hai yaa fir Kisi aur Alim ne Basanad Imam Bukhari r.h se unki jarh ka qaul naqal kiya hai.Is talluq se hum kuch misale pesh kardete hai jinke talluq se Imam Bukhari r.h ne Apni kitab Tarikh al kabit mein khamoshi Ikhtiyar ki hai aur dusri kitab mein jarh ki hai yaa fir kisi aur Alim ne basanad unki jarh naqal ki hai.ISme bhi hum khususan Sirf Munkar al hadees ki jarh jin rawiyo par ki gayi hai unka naam naqal kar rahe hai:-

Haris ibn Nu’man al-Laysi:

Imam Bukahri r.h Zuafa al sageer raqam 62 par likhte hai Munkar al hadees

62- الحارث بن نعمان الليثي: سمع أنسا، روى عنه سعيد بن عمارة, منكر الحديث.

Tarikh al-Kabir (2/284) mein koi jarh nahi ki

2479 — الحارث بْن النعمان الليثي، سَمِعَ أنسا، روى عَنْهُ سَعِيد ابن عمارة ; حديثه عَنِ الْبَصْرِيّين.

Mukhtar ibn Nafi:

Imam Bukahri r.h Zuafa al sageer raqam 373 par likhte hai Munkar al hadees

373- مختار بن نافع، أبو إسحاق التيمي التمار، عن أبي مطر، نسبه عبيد عن ابن بكير، منكر الحديث.

Tarikh al-Kabir (7/386) mein koi jarh nahi ki

1679 — مختار بْن نافع أَبُو إِسْحَاق التيمي (6) التمار عَنْ أَبِي مطر نسبه عُبَيْد عَنْ يونس.

Sulayman ibn Sufyan al-Taymi. Ka tarjuma hafiz ibn hajr r.h ne Tehzeeb ut tehzeeb mein naqal kiya hai aur likhte hai:

329- ت — سليمان بن سفيان التيمي أبو سفيان المدني مولى آل طلحة بن عبيد الله روى عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن دينار وعنه سليمان التيمي وابنه معتمر بن سليمان وأبو داود الطيالسي قال الدوري عن ابن معين روى عنه أبو عامر العقدي حديث الهلال وليس بثقة وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بشيء وقال ابن المديني روى أحاديث منكرة وقال أبو حاتم ضعيف الحديث يروي عن الثقات أحاديث مناكير وقال أبو زرعة منكر الحديث روى عن عبد الله بن دينار ثلاثة أحاديث كلها يعني مناكير قال وإذا روى المجهول المنكر عن المعروفين فهو كذا كلمة ذكرها وقال الدولابي ليس بثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطىء قلت وقال يعقوب بن شيبة له أحاديث مناكير وقال الترمذي في العلل المفرد عن البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني ضعيف.

Imam Tirmizi r.h ne Apne ustadh Imam Bukhari r.h se Sulayman ibn sufyan al taymi ke talluq se naqal kiya “Munkar al hadees” Par Imam Bukhari r.h Tarikh al kabir mein Sulayman ibn sufyan al taimi par koi jarh nahi naqal ki dekhiye Tarikh al-Kabir (4/17):

1813 — سُلَيْمَان بْن سُفْيَان الْمَدَنِيّ أَبُو سُفْيَان، عن عبد الله ابن دينار وبلال بْن يَحْيَى، سَمِعَ منه أَبُو عامر العقدي، كناه معتمر بْن سُلَيْمَان.

Sa’eed ibn Marzuban Abu Sa’d al-Baqqal:

Tarikh al-Kabir (3/515) par Munkar al hadees ki jarh mawjood nahi hai.

- سعيد بن مرزبان أبو سعد البقال الاعور مولى حذيفة العبسى، سمع انسا وعكرمة، قال الحميدى نا ابن عيينة قال: كان عبد الكريم احفظ منه.

Balke Imam Mizzi r.h ne Al Baqqal ke tarjume ke tahet upar mawjood laal rang ki ibarat naqal ki hai Imam Bukhari r.h se Tehzeeb al kamal (11/53):

وقَال البُخارِيُّ : قال ابن عُيَيْنَة: كان عبد الكريم أحفظ منه.

Issi maqam par Tehzeeb al kamal 11/55, Imam Mizzi r.h, Imam Bukhari r.h ka faisla naqal karte hai:

وقَال البُخارِيُّ (3) : منكر الحديث.

Imam Mizzi r.h ne is qaul ka koi hawala nahi diya.Ab yeh samjh na ki yeh qaul Imam Bukahri r.h ka yeh qaul Tarikh al kabir mein mawjood nahi isliye sabit nahi mahez laa ilmi hai hai.Dr Bashhar Awwad ne is qaul ka hawala diya hai jahan Imam bukhari r.h ka qaul mawjood.Al kamil ibn adi j2 pg 43:

(3) أخرجه ابن عدي عَن أَبِي بشر الدولابي عن البخاري (الكامل: 2 / الورقة 43) .

سمعتُ ابن حماد يقول: قال البُخاري: أَبو سعد سعيد بن المرزبان الأعور سمع أنس بن مالك، منكر الحديث. قال ابن عُيينة: كان عَبد الكريم أحفظ منه.

Sabit bin Mohammad:

Imam Bukhari r.h ki kitab Tarikh al kabir j2 pg 170 raqam 2091 par Sabit bi Mohammad ka tarjuma mawjood hai.Imam Bukhari r.h ne inpar bhi koi jarh nahi ki hai.

Gairmuqallid Alim Abdul Aziz Abdul azim bastawi Imam Zahabi ke hawale se naqal karte hai

“Imam Zahabi ne Ibn mailaa ke ahwaal waa taruf mein baatarik Sabit bin mohammad ki ek hadees zikr karke kaha hai ki yeh hadees apni sanad ki quwat ke bawjood bhi munkar hai aur Imam bukhari se tajjub hai ki inhone ne Sabit bin mohammad al zahdi se apni sahih mein riwayat ki hai halanki inhone khud isse kitab al zuafa mein zikr kiya hai (Siyar alam al nubula j17 pg 299) aur sabit bin mohammad al zahdi ka zikr matbua kitab al zuafa al sageer” mein nahi paaya jaata.Aur Imam Zahabi ne Imam Bukhari ki tariff ke akhir mein farmaya hai ki imam bukhari ki kitab tarikh 40000 se zyada rijaal aur inki kitab al zuafa 700 se kam rawiyo par mushtamil hai[Siyar alam al nubile j12 pg 470].Lekin tabaa shuda Al sager al zuafa mein sirf 418 rawi hai. Yeh tamam dalail dalalat karte hai ki imam bukhari ki tabaa shuda kitab Al zuafa Al sager ke alawa bhi zuafa mein ek kitab hai.”[Seerat al bukhari pg 208]

Gairmuqalid alim Maulana Mohammad Abu qasim saif banarsi kehte hai “Maana humne ki bukhari ne inhe (Sabit bin mohammad) zuafa mein zikr kiya hai”[Difa e sahih bukhari pg 913].

Note:- Sabit bin mohammad Suduq rawi hai.Yahan par unka zikr isliye kiya gaya hai kyuki yeh batana maqsad hai ki Imam bukhari agar tarikh al kabir mein jarh naa kare toh iska matlab yeh nahi ki dusri kitabo mein unpar jarh nahi ho sakti hai.

Bataur fayda hum ek aise rawi ka naam bhi zikr kardete hai jiski tauseeq Imam Bukhari r.h ne apni kitab Tarikh al kabir mein Tauseeq zikr ki lekin Zuafa al sageer mein ussi rawi ko munkar al hadees bhi kaha hai.

Ja’far ibn al Haris al Wasiti:

Imam Bukahri r.h Zuafa al sageer raqam 49 par likhte hai Munkar al hadees:

49- جعفر بن الحارث الواسطي، أبو الأشهب: عن منصور، منكر الحديث.

Tarikh al-Kabir (2/189) Imam Bukhari r.h , Yazid ibn Harun se tauseeq naqal karte hai “Siqah Suduq” aur is par koi radd bhi nahi karte hai.

2151 — جَعْفَر بْن الحارث الواسطي النخعي أَبُو الأشهب، عَنْ منصور، وَقَالَ يزيد بْن هارون: كَانَ ثقة صدوقا.

Balke is rawi ke talluq se Imam bukhari r.h ne yukhtabu hadees bhi kaha hai.Kitab al Zuafa al Uqaili mein.

وقال العقيلي “1/ 188”: حدثني آدم بن موسى قال سمعت البخاري قال: جعفر بن الحارث الواسطي أبو الأشهب عن منصور، في حفظه شيء، يكتب حديثه

Shubah no 3:- Imam Bukhari r.h ne Muamal bin ismail ko Munkar al hadees kaha hota apni kitab “Tarikh al kabir” mein toh unhe “Zuafa” mein bhi naqal karte lekin unhone nahi kiya.

Jawab:- Pheli baat toh yeh hai Baat ko ghuma fira kar Traikh al kabir par laana sahih nahi kyuki kisi ne bhi yeh daawa nahi kiya ki Imam Bukhari r.h ne muamal bin ismai par jarh tareekh al kabir mein ki hai bas gairmuqallidin apne fayde ke liye is shube ko baawar karwaya taaki unki woh apni Seene par haath bandhne wali hadees ko sahih sabit kar sake.

Jahan tak yeh baat hai Imam Bukhari r.h agar kisi par tarikh al kabir mein jarh kare toh us rawi ko “Zuafa” mein zikr karte hai zaoori nahi.Hum yahan baat Sirf Zuafa al Sageer ki kar rahe hai.Bilkhusus jinhe Imam Bukhari r.h ne Munkar al hadees kaha hai Tarikh al kabir mein kaha hai.Aise bahot se rawi hai Jinhe hum zikr kardete hai taaki yeh Shuba failaya gaya uski haqeeqat wazeh hojaye.

Un chand rawiyo ke naam jinhe Imam Bkhari r.h ne Tarikh al kabir mein Munkar al hadees kaha hai lekin Zuafa mein unka naam mawjood nahi hai:-

1. Ismail bin makhrak al madini. [Tarikh al kabir j1 pg 374 raqam 1188]

2. Ishaq bin saeed bin jubiar [Tarikh al kabir j1 pg 392 raqam 1249]

3. Ishaq bin nujeh al malti. [Tarikh al kabir j1 pg 404 raqam 1293]

4. Ayyub bin zakwan [Tarikh al kabir j1 pg 414 raqam 1320]

5. Aglab bin tamim [Tarikh al kabir j2 pg 70 raqam 1720]

6. Bishar bin qiraat al khafaf. [Tarikh al kabir j2 pg 130 raqam 1935]

7. Humaid bin wahb al karshi. [Tarikh al kabir j2 pg 359 raqam 2745]

8. Hakim bin khuzaam [Tarikh al kabir j3 pg 18 raqam 74]

9. Hammad bin Saeed al basri [Tarikh al kabir j3 pg 19 raqam 78]

10. Hammad bin waqid al aiysi. [Tarikh al kabir j3 pg 28 raqam 118]

Yeh 10 rawiyo ke naam hai jinhe Imam bukhari r.h ne Tarikh al kabir mein Munkar al hadees kaha hai aur unhe Zuafa mein zikr nahi kiya.Humne 10 rawiyo ka naam mukhtasar taur par nakal kardiya hai lekin aise aur bhi kayi rawi jinhe Imam bukhari r.h ne Tarikh al kabir mein munkar al hadees kaha hai lekin Zuafa mein zikr nahi kiya.Balki Jin rawiyo ke talluq se “kazzab” aur “Sakata anhu” kaha unke naam bhi “Zuafa” mein mawjood nahi hai.

Shubah no 4:- Imam Bukhari r.h ne Sahih bukhari mein muamal bin ismail se shawahid mein riwayat li hai.Agar Imam bukhari ke nazdeek yeh munkar al hadees hota toh Imam bukhari r.h inse shawahid mein bhi riwayat nahi lete, kyuki Imam bukhari r.h ka khud ka kehna hai “Meine jise bhi munkar al hadees kaha hai,isse riwayat lena jaayez nahi hai”.

Jawab:- Imam Bukhari r.h ne Muamal bin ismail se jo hadees li hai woh talleqan nakal ki hai aur isteshadan riwayat li hai.Gair muqallidin Ulama yeh mante hai ki Sahih Bukahri mein Sahih ka hukm sirf usul yaani asal e hadees par naa ki Shawahid aur mutabiyat par aur muallq yaani taleeqan naqal karda hadees Imam bukhari r.h ke usul mein se nahi hai kyuki unhone shart bayan ki hai woh mutassil hadees hi naqal karenge ani kitab mein.Is taluq se hum kuch Aqwal gair muqallidin ki tehreero se naqal kardte hai jisse yeh baat wazeh hojaye:-

Arz hai ki Kifayatullah sahab ki ibarat “Imam bukhari Jisse isteshadan Riwayat li,woh aam taur par siqah hota hai.” [Anwar al badr pg 439]

isse pata chalta hai ki kifayatullah sahab khud is baat ko maante hai Imam bukhari ne isteshadan jin riwayat ko bayan kiya hai us har har rawi siqah nahi hai.jab ehtamal aagaya toh fir Muamal bin ismail ki tauseeq mein Imam bukhari ka naam zikr karna sahih nahi.balki jab Kifaytullah sahab ke hum maslak ulama aur unke bado ka yeh bhi kehna hai ki Imam bukhari ki sahih shart sirf usul laayi hui hadees ke talluq se hai na ki shawahid aur mutabiyat ke talluq se.

Maulana Abdul manna Noorpuri Sahih Bukhari ka taruf kitab mein ek Aitraaz ka jawab dete hue likhte hai:-

Aitraaz no 2:- Sab log maante hai ki bukhari ke andar kuch mawad sahih,kuch hasan aur kuch zaef bhi hai.toh fir asaah kehna durust na hua.iss sawal ka jawab dete hue Hafiz abdul mannan noorpuri Sahab likhte hai “Aitraaz bhi haqeeqat par mabni nahi,kyuki asaah ka hukm usul aur mawzoo ke lihaaz se hai aur woh tammam ahadees sahih aur musnad hai jo mawzoo mein sahmil hai.baaki shawahid,mutabiyat aur mualiqat ke baare mein yeh hukm nahi aur naa hi Imam bukhari ne inme sharait ko malhooz rakha hai kyuki mawzoo kitab “al sahih al musnad ”hai”.[Sahih bukhari ka taruf]

http://forum.mohaddis.com/threads/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%DB%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81.22699/

Gair muallid Alim maulana mohammad Abu qasim saif banarsi apni kitab Difa e Bukhari ke pg 913 aur par ek aitraaz ka jawab dete hue likhte ”Maana hum ne ki bukhari ne inko zuafa mein zikr kiya hai lekin fir bhi apke madaa ko moeed nahi hai isliye ke apke aitraaz ka us waqt sahih hota jab Imam bukhari sirf inhi ke saath tafarrud karte halake aisa nahi hai balke usul mein Imam bukhari is hadees ho apne shaikh qabeesah se riwayat karte hai aur is isnad mein sab rawi siqah hai,iske baad sabit wali riwyat ko mutabiyat mein laaye hai aur yeh Imam bukhari ko garj nahi hai ke jis riwayat ko mutabiyat mein bayan kare woh bhi inke sharaait ke mutabiq ho kyuke jo riwayat mutabiyat hoti hai aksar iska darja se, jo asala hoti hai usse kam hota hai. ”

Qarren is ibarat mein Maulana abu qasim ki is ibarat se yeh baat wazeh hoti hai Agar mutabiyat mein Mutassil sanad wali hadees bhi mawjood ho toh woh zaroori nahi ki sahih bukhari ke usul par ho.Jab Mutabiyat mein mawjood Mutassil sanad wali hadees Sahih bukhari ki asal nahi hai toh Muallaq hadees kaha se uski asal hogi fir kyu gairmuqallidin Imam Bukahri r.h Muamal bin ismail ko siqah sabit karte hai Imam bukahri ke hawale.balke Imam Bukhari r.h ne Muamal bin ismail se taleeqan riwayat li hai.

Isi tarah pg 917 par likhte hai “ Aur hum phele bayan kar aaye hai ki mutabiyat mein baaz zaef riwayat bhi daakhil hojati hai ”.indono ibarat se pata chalta hai ki Imam bukhari agar kisi se riwayat le mutabiyat mein toh gair muqalidin ke nazdeek yeh zaroori nahi hai ke woh siqah ho.Kyuke ghairmuqallidin maante hai ke woh rawi zaef bhi hosakta hai,Jaise ke woh tasleem karchuke hai ke Imam Bukhai ne shawahid aur mutabiyat mein zaef rawiyo se bhi hadees li hai, jiski tafseel upar guzar chuki.

Shaikh Zubair ali zai likhte hai “Sahihyain ki usul ke rawiyo ka siqah wa suduq hona iski dalil nahi hai ki sahihyain ki shawahid aur mutabiyat ke rawi bhi zaroor bi zaroor siqah wa suduq hi hai.Dalail qataiya aur rajah dalail se sabit hai ki sahihyain mein mutabiyat wa shawahid mein zaef wa majrooh rawi bhi mawjood hai.Misaal Amr bin Hamza (Muslim) Abu bakr bin abi ayyash (Bukhari wa Muslim) Yazeed bin abi ziyad (Muslim) aur Ibrahim bin ismail bin mujim (Albukhari:3299 mutabiyat) wagaira zaef rawi hai.”[Shumara alhadees 23 pg 20]

Sahih bukhari mein mawjood Muallaq hadees Imam bukhari ki shart par hai.

Imam bukhari r.h ne Muamal bin ismail jo hadees e naqal ki hai woh muallaq hai naa ki Imam bukhari r.h ne mutassil sanad se usse naqal kiya hai.Imam bukhari r.h ki apni kitab Sahih bukhari mein Musnad yaani hadees ki mutassail sanad ki shart lagayi hai.Jisse pata chalta hai Muamal ki bayan karda hadees Sahih bukhari ke usul par nahi kyuki woh muallaq hai.

Mashoor Salfi Alim Abu ishaq al Huwaini r.h kehte hai:-

فمعلقات البخاري بعضها ضعيفة، لكنها قليلةٌ جداً، في موضع أو موضعين في كتابه كله، وشخص يقول: هل صحيح البخاري بهذا يكون فيه أحاديث ضعيفة؟ نقول: لا؛ لأن صحيح البخاري هو الأحاديث المسندة، أما الأحاديث المعلقة فليست على شرط البخاري

Bukari ki muallaqat baaz zaef hai lekin woh bahot kam hai puri kitab mein ek do jagah par, koi shaks yeh keh sakta hai is lihaaz se ki Bukhari mein zaef hadees hai, toh hum kahenge nahi isliye ki sahih bukhari ki asal hadees e mutassil hai,Muallaq hadees e bukari ke shart par nahi hai.[Sharh Sahih Bukari Huwaini j7 pg 4]

Shaikh Abu ishaq al huwaini ki ibarat se bhi pata chalta hai ki Muamal bin ismail ki hadees Sahih bukahri ki hadees mein se nahi hai.Toh yeh kehna ki Imam buhari ne Muamal se istesahadan riwayat li hai isliye woh Imam bukari r.h ke nazdeek siqah hai yeh baat durust nahi hai jab ki yeh baat pata ho ki Muallaq hadees Sahih bukhari mein Imam bukari ki shart par nahi hai.

Is puri bahes se wazeh hota hai Muamal bin ismail se Imam Bukhari ne taleeqan riwayat li gai aur woh Sahih bukhari ki asal nahi hai.

Ab Aate hai hum Asal Shubeh ki taraf “Jab Imam Bukhari r.h kisi ko Munakr al hadees kahein toh usse riwayat lena jaez nahi hai”. Jaise ki hafiz ibn hajr r.h ne Lisan al Meezan mein naqal kiya hai j1 pg 20 par:-

وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبد السلام بن أحمد الخفاف عن البخاري

Is qaul se pata chalta hai ki yeh qaul sahih sanad se sabit hai aur Tarikh al awsat bariwayat Abdus salam bin ahmad khafaf ki riwayat mein mawjood hai.

Tambeeh:- Baaz Gairmuqallidin Imam bukhari r.h ke qaul

وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبد السلام بن أحمد الخفاف عن البخاري

ko Sahih Bukhari ke saath khaas karte hai lekin yeh baat durust nahi hai.Imam Bukhari r.h ka mutlaq hai.unhone isse kahin bhi khaas nahi kiya hai aur qaul mein bhi ki yeh khaas Sahih Bukhari ke mutalliq hai aisi koi baat nahi milti hai.

Is qaul ki buniyad par Gairmuqallidin shor macchate hai ki Agar imam Bukhari r.h ne Muamal bin ismail ko Munkar al hadees kaha hota toh usse riwayat nahi lete lekin unhone muamal bin ismail se riwayat li jisse yeh baat samjh mein aati hai woh unke nazdeek munkar al hadees nahi hai.

Jawab:- Yeh baat sabit hai ki “Imam bukahri r.h ne kaha hai ki jab mein kisi ko munkar al hadees kahu toh usse riwayat lena jaiz nahi hai”. Lekin jab hum Imam Bukahri r.h ki kitabo ka mutalla karte hai toh hum iske baraks bhi yeh paate hai ki Imam bukhari r.h kuch aise rawiyo se hadees naqal ki hai jinhe Imam Bukhari r.h ne khud Munkar al hadees kaha hai.

Is Talluq se hum kuch misale nakal karte hai:-

1.Asim bin Ubaidullah al umri al madini:-

Imam Bukhari r.h kehte hai “Munkar al hadees”.[Tarikh al kabir j6 pg 493 raqam 3088]

Imam Mizzi r.h ne bhi Imam Bukhari r.h se “Munkar al hadees” naqal kiya hai.yeh bhi bataya hai ki Imam Bukhari r.h ne apni kitab “Khalq af al ibad” mein inki sanad se hadees bayan ki hai.[Tezeeb al kamal j13 pg 500,505 raqam 3014]

Shaikh Mustafa al azmi bhi kehte hai “Asim bin Ubaidullah inhe Imam bukhari ne munkar al hadees kaha hai”.[ Sahih ibn khuzaimah j3 pg 247 hadees no 2007 tehqiq azmi]

Ab Imam Bukhari ke usul ke lihaaz se isse riwayat lena jaayez nahi hai lekin Imam Bukhari r.h khud “Asim bin Ubaidullah” se riwayat li hai kitab “Khalq Afaal ibaad” mein

Imam Bukhari r.h hadees naqal karte hai:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، سَمِعْتُ أَبِي، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» وَتَابَعَهُ غُنْدَرٌ، وَالْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} [الروم: 22] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ هُوَ الْعَمَلُ»

Imam Bukhari r.h ne Asim bin Ubaidullah jisse unhone khud unhone apni kitab Tarikh al kabir j6 mein do maqam par naqal kiya hai phele maqam pg 484 raqam 3056

3056- عاصم بْن عُبَيْد اللَّه بْن عاصم بْن عُمَر بْن الْخَطَّاب بْن نفِيل الْقُرَشِيّ العدوي المديني، رأى عَبْد اللَّه بْن عُمَر وأباه وعبد اللَّه بْن عامر بْن ربيعة، سَمِعَ منه الثوري وشُعْبَة ومالك بْن أنس ويحيى بْن سَعِيد وابْن عجلان، قَالَ عَلِيّ قَالَ سُفْيَان: ذهبْنا إلى عاصم سنة ثلاث وعشرين وكنت رأيته بالمدينة سنة عشرين وكَانَ شيخا طويلا ضخما

Is maqam par Imam Bukahri ne suqaut kiya hai aur koi hukm nahi lagaya lekin pg 493 raqam 3088 par likhte hai:

عاصم بن عبيد الله العُمَري المديني، منكر الْحَدِيث

2.Yunus bin khabaab:-

Imam Mizzi r.h ne Naqal karte hai Imam Bukhari ne kaha “Munkar al hadees”

وقَال البُخارِيُّ: منكر الحديث

Imam Bukhari r.h issi rawi Yunus bin khabaab ki sanad se riwayat naqal karte hai apni kitab “Adab al mufrad” mein 2 maqamat par.

1.Adab al mufrad hadees no 627

627- حَدَّثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْمَجْلِسِ مِائَةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»

2. Adab al mufrad hadees no 698

698- حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَأَهْلِي، وَاسْتُرْ عَوْرَتِي، وَآمِنْ رَوْعَتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَسَارِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»

Note:-Yunus bin khubab ko Imam Bukhari ne muztarib ul hadees bhi kaha hai.[Al kamil ibn Adi j 8 pg 516]

3. Sa’eed ibn Marzuban Abu Sa’d al-Baqqal:

Gairmuqallid Alim Mohammad Yahya Gondhalvi ek hadees ki sanad ko zaef karar dete hue naqal karte “Abu Saeed al baqal” munkar al hadees hai (Ahmad wa bukhari).[Zaef aur mawzoo riwayat pg 249 hadees no 668]. Issi tarah,Maulana Abdur rehman mubrakpuri [Abkar al minan pg 658],Maulana Dawood Arshad [Deen al haq j1 pg 328] ne bhi Imam Bukhari r.h ki “Munkar al hadees” ki jarh naqal ki hai.

Gair muqallid ulama Abu Saeed baqal ke talluq se munkar al hadees naqal karte hau aur yeh qaul humein milta bhi hai Imam Ibn Adi r.h ki kitab Al kamil j2 pg 43

سمعتُ ابن حماد يقول: قال البُخاري: أَبو سعد سعيد بن المرزبان الأعور سمع أنس بن مالك، منكر الحديث

Imam Mizzi r.h ki kitab Tehzeeb al kamal j 11 pg 55 par:-

وقَال البُخارِيُّ (3) : منكر الحديث

Imam Bukhari r.h issi rawi Abu Saeed al baqqal ki sanad se riwayat naqal karte hai apni kitab “Adab al mufrad Hadees no 1286.

1286 -وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ السَّكُونِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ سَعِيدُ بْنُ مَرْزُبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، حَتَّى يَقُولُوا: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ “

Iss puri tafseel se pata chalta hai ki Imam bukhari r.h bhale hi yeh kaha ho ki “Jisse mein munkar al hadees kehdu usse riwayat lena halal nahi” lekin jab hum tehqiq karte hai toh humein pata chalta hai ki Imam Bukahri r.h ne aise rawaiyo se bhi hadees li hai jinhe unhone khud Munkar al hadees kaha hai.Jiski humne teen misaale pesh ki hai.

Note:- Abu saeed al baqal , Saaed bin marzuban ko Imam bukhari r.h ne Mukarib al hadees bhi kaha hai [Ilal al kabir tirmizi raqam 394]

394 — حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى الْعَامِرِيِّينَ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ قَالَ: مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

lekin gairmuqallidin ne tassub mein yeh tauseeq Imam bukhari se kabhi naqal nahi ki hai.

Toh is bahes se yeh wazeh hota hai ki Imam Bukhari r.h ne aise rawiyo se hi hadees li hai jinhe inhone munkar al hadees kaha hai.Ab sawal uthta hai ki fir yeh jo qaul Imam Bukhari r.h ke talluq se naqal kya jaata hai ki “Meine jisse bhi munkar al hadees kaha hai,isse riwayat lena jaayez nahi hai” iska matlab kya hai.Hamari tehqiq ki lihaaz se Imam Bukhari ka kehna ki “Isse riwayat le halal nahi hai” iska matlab hai “Is hujjat pakadna sahih nahi” hai.Is baat ki tayyid Imam Sakhawi r.h ki naqal karda Imam Bukhari r.h ke ek qaul se bhi hoti hai.

Imam Sakhawi r.h naqal karte hai

قَالَ الْبُخَارِيُّ: كُلُّ مَنْ قُلْتُ فِيهِ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ — يَعْنِي: الَّذِي أُدْرِجَ فِي الْخَامِسَةِ — لَا يُحْتَجُّ بِهِ

Upar naqal karda qaul mein “ Imam Bukhari r.h kehte hai Jisse mein Munkar al hadees bolu to usse hujjat nahi pakdi jaayegi.”[Fath al Mughis j2 pg 130].

Yeh hi haal Muamal bin ismail ka bhi Imam Bukhari r.h ke nazdeek ki

1. Iam Bukhari r.h ne usse Munakr ul hadees kaha hai

2. Dusra Taliqan usse riwayat li hai

Ab isse pata chalta hai ki Imam Bukhari r.h ke nazdeek Muamal bin ismail r.h “لَا يُحْتَجُّ بِهِ” darje ke rawi thai yaani aise rawi thai jinse hujjat nahi pakdi jaa sakti hai.

12.Imam Abu Zurah r.h ki jarh par airaaz ka jawab:-

Imam Abu zurah r.h kehte hai:-“Iski hadees mein bahot galti hai”[Meezan al aitedaal j4 pg 228]

Kifayatullah sahab is jarh ka jawab dete hue likhte hai “Arz hai ki yeh qaul Imam Abu Zurah se sabit nahi hai neez dusre kisi bhi imam ne Imam Abu zurah se mauamal par jarh naqal nahi ki hai”

Jawab no 1:- Kifayatulah sahab se hum arz karna chahenge ki agar jarh ka maqool jawab naa de sakte hai toh kam se kam isse bila dalil radd naa kare yeh keh kar ki yeh jarh sabit nahi aur Imam Zahabi r.h ke alawa kisi ne bhi isse naqal nahi kiya.yeh kaha ka usul hai ki agar ek hi mutaqadmeen mein ek hi muhaddis ne us jarh ko naqal kiya hai toh yeh kehkar radd kardiya jaayega ki isse dusre kisine naqal nahi kiya.Asal mein kifayatullah sahab ne yeh jawab isliye diya hoga kyuki unke pass is jarh koi jawab nahi tha.Jahan yeh baat hai ki ek hi muhaddis ne iss jarh ko naqal ki hai toh isse radd kiya jaayega yeh baat khud kifayatullah sahab nahi maante hai misaal ki taur par hum kuch jarh nakal karte hai jo Muamal bin ismail par ki gayi aur Sirf hafiz ibn hajr r.h ke alawa kisine usse naqal nahi kiya tha.

1. Imam Saaji r.h

2. Imam Abdul baqi qani r.h

Lekin kifayatullah sahab ne iss jarh ko maana kyuki unka jawab woh batil taweelat yaa fir fuzul ke sabab bayan karke radd kardenge lekin Imam Abu zurah r.h ki jarh ka unke pass koi jawab nahi tha isliye unhone keh diya Imam Zahabi r.h ke alawa kisine yeh jarh naqal nahi ki.

Yahan par Hum zaroori samjhte hai ki hum Anwar al badr ke muqadmah mein mawjood Maulana Irshad al Haq asri r.h ki ibarat naqal karde jisme kaha gaya tha ki bila wajah kisi jarh ko radd nahi karna chahiye lagta hai kifayatullah sahab ke issi tarz e amal ko dekhkar Maulana Irshad Al haq asri sahab ne kifayatullah sahab ko nasiyat karte hue yeh ibarat likhi hai.

Maulana Irshad Al haq Asri likhte hai “Albatta yeh nakara yaha ek baat kaen bagair nahi reh sakta, Allama mizzi,Allama Ibn jawzi yaa Allama zahabi ho agar aimma mutaqaddimin mein se koi naqd o jarh naqal kare yaa kisi ki tausiq naql kae yaa unke aqwal agar inke mutade awal (yaani phele) ki kitab mein nahi milte toh bila wajh isse inkar durust nahi is inkar ka mantaqi natija yeh hai ki.hum allama mizzi wagaira se zyada mohtat hai aur unhone bila sabot in aqwal ka intesaab aimma ikram ki taraf karke jurm ka irtekaab kiya aur yeh be aitmaadi balki badzani ka misdak hai”[Anwar al badr pg 70 3rd edition]

Jawab no 2:-Kifayatullah sahab ka kehna hai ki Imam Abu zurah r.h ka qaul sabit nahi hai.lekin inke Bade bade ulama Is jarh ko mante hai aur isse naqal kiya hai.

1. Kifayatullah sahab ke Zahabi e asr Allama Shaikh Abdur rehman bin yahya al maulimi

Shaikh Maulimi ne At tankeel j2 pg 722 par Mauaml bin ismail ke talluq se jawab diya hai lekin Abu Zurah .h aur kisi bhi dusri jarh ka radd nahi kiya.isse pata chalta hai ki Shaikh Maulimi r.h,Imam Abu Zurah r.h ki jarh ko mante thai.

2. Shaikh Nasiruddin albani r.h ne bhi Imam Abu zurah r.h ke qaul ko naqal kiya hai Muamal ke talluq se aur uspar aitmaad dikhaya dekhiye Silsila ahadees e zaefa j2 pg 293, j8 pg 462, j14 pg 620.

وقال أبو زرعة: “ في حديثه خطأ كثير

3. Shaikh Abu ishqa al huwaini ne bhi Imam Abu zurah ke qaul par aitmaad kiya hai.Tafsir ibn kasir j3 pg 385 bahawala nasalul bayan pg 1157.

ما الشيخ أحمد شاكر رحمه اللهُ فقال في “شرح المسند” (4/ 29): “ثقة. . تكلم فيه بعضهم بغير حجةٍ”. كذا قال! وقد تكلم فيه البخاريّ وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والفسويّ وابن سعد والدارقطنيّ وابنُ نصر وابنُ قانع.

أهؤلاء جميعًا تكلموا فيه بغير حُجَّةٍ؟!. تفسير ابن كثير ج 3/ 385

Aage Kifayatullah sahab likhte hai “Kisi bhi Imam ne Imam Abu zurah se muamal par jarh naqal nahi ki hai”

Arz hai ki Kifayatullah sahab ki yeh baat koi wazan nahi rakhti hai.yeh koi baat nahi hoti bai Ki Imam Zahabi ke alawa kisi ne bhi is qaul ko naqal nahi kiya isliye radd kardiya jaayega.Imam Zahabi r.h ke qaul par etmaad kiya jaayega aur kifayatullah sahab ko koi haq nahi pahuchta hai ki iska radd bagair kisi dalil se kare jab ki unke khud badao ne is qaul par aitmaad kiya hai.Is tarah bila wajah qaul ka radd karna durust nahi hai.

Kifayatullah sahab Bila sanad ke talluq se kehte hai “Iske bar aks Tehzeeb al kamal wagaira ke jin aqwaal ke baare mein is baat ka sabot yaa ishara nahi mila ki yeh aqwaal,qayleen ke kitab se manqool hai.Balki is baat ka ehtamaal qawi laga ki yeh sanwi (dusre) maraje se manqool hai aur asal sanad naa maloom hai.Neez yeh aqwal khud qaiyleen yaa deegar aimma fann ke shabit shuda qaul ke maariz hai toh aise aqwaal naqabil e qubul samjhe jaayenge”[Anwar al badr pg 53 third edition].

Kifayatullah sahab ke is qaul se pata chalta hai ki Meezan aur Tehzeebain ke who aqwaal jo bila sanad hai unka radd kiya jaayega jab woh deegar Aimma Jarh wa tadeel ke yaa qaiyleen ke sabit shuda qaul ke maariz ho.Toh arz hai Imam Abu zurah r.h ke qaul Aimma jarh wa tadeel ke mauriz nahi hai balki mawafiq hai toh unka yeh qaul kaise radd kiya jaayega.Misal ki taur par chand misaale pesh kardete hai

  1. Imam Abu hatim r.h [Al jarh wa tadeel j8,pg374]

2.Imam Darqutni [Sawalt e hakim lil darqutni pg 276]

3.Imam al hafiz Abul fazal bin ammar bin sahid [Ilal ul hadees sahih muslim pg 107]

4.Imam Marwazi [Taazim kadr al salat j2,pg574]

5.Imam Nasai [Sunan Kubra nasai j3 pg 227, j6 pg26]

6.Imam Yahya al saji [Tehzeeb ut tehzeeb 4 pg194]

7.Imam ibn Saad r.h [Tabqat al kubra ibn saad r.h j6 pg 63]………..

is puri bahes pata chalta hai Imam Abu zurah r.h ka qaul qabool kiya jaayega.

Al'ijma Foundation

Tahafuz e deen