Al'ijma Foundation
Published in

Al'ijma Foundation

Seene par haath bandhne wali Hulb Tai R.D ki Musand e Ahmad mein Mawjood Hadees Zaef hai (Part 1)

Seene par haath bandhne wali Hulb Tai R.D ki Musand e Ahmad mein Mawjood Hadees Zaef hai Gair muqallidin ke nazdeek.

Gair muqallidin hazrat seene par haath bandhne ke talluq se Musnad e Ahmad se Hazrat Hulb Tai R.D ki ek hadees pesh karte hai. jiske alfaaz hai :

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سِمَاكٌ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: “ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتُهُ، قَالَ، يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ “ وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ

Tarjuma: Hulb R.D se riwayat hai ki aap ne kaha ki: meine nabi akram s.a.w ko dekha aap s.a.w daaye aur baaye har do aitraaf se firte thai aur meine aap s.a.w dekha aap apne haath ko seene par rakhte thai, yahya r.h daaye haath ko baaye haath ki kalayi par rakhakar bataya.[Musnad e Ahmad hadees no 21967].

Gairmuqallidin ulama ne khud is hadees ko zaef qarar diya hai.Misal ke taur par hum do ulama ka naam zikr kardete hai yahan par.

  • Gair Muqallid Alim Maulana Abdul rauf Sindhu:-Is hadees ki sanad agarche zaef magar shawahid mein qabil e zikr hai (Al qaul al Maqbool pg 341)
  • Dr Mohammad Luqman Salfi: Salat rasool Maulana Sadiq Siyalkoti ki kitab par tehqiq ki hai pg 115 Is hadees ki sanad agarche zaef magar shawahid mein qabil e zikr hai.
  • Shaikh Nasiruudin Albani: Hadees e hulb Hasan hai shawahid ki buniyad par.(Ahkam e Janaiz pg 118).Shaikh Nasiruudin Albani bhi maante hai ki fi nafsi hadees e hulb zaef hai.
  • Dr Abdullah bin abdul aziz al jibreen: “Ala Sadr ki zyadati ko shaaz aur munkar kaha hai” (Sharh umdatul fiqh pg 272)
  • Salfi Alim Shaikh Maher bin fahl :Yeh hadees ehtejaja ke layk nahi hai.isliye ki qabeesah majhool wohi hadees ki asal illat hai aur lafz ala sadr ki zaydati sabit nahi aur simak ki bakiya shagirdo ke nazdeek bhi yeh lafz sabit nahi hai. (Aasar ilal ul hadees fi iktalaf al fuqah j1/pg280)

dusri kitab Sifat salat al nabi tarifi ke hashiya mein kehta hai yeh zaef hai.(Siafat us salat un nabi pg 89).

  • Mashoor Salfi alim Amr abdul munim Salim: yeh hadees ki sanad zaef hai isme qabeesah majhool hai (Tahsil maa faat al tahdis page 83)
  • Abdul aziz bin marzook al tarifi: Hulb at tai r.d ki hadees ko zaef maana hai. Aage kaha ki isse ehtajaj nahi kiya jaa sakta.(Siafat us salat un nabi pg 89).

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store