Al'ijma Foundation
Published in

Al'ijma Foundation

Tark Rafulyadain ki hadees par Zubair ali Zai ke Aitraaz ka jawab (Imam Ibn Mulaqan R.H,Imam Darmi,Imam Baihaqi)

Imam ibn mualaqan ki jarh ka tehqiqi jaiza

Zubair ali zai noorulaynain page 133 par likha hai ki Imam ibn mualaqan ne kaha zaef hai”

Jawab:-Imam ibn mulaqan ke jarh ke alfaaz mubham hai.

Mubham jarh khud gair muqalid ke nazdeek qabil e qubul nahi hai.

Imam Darmi ke aitraaz ka tehqiqi jaiza

Zubair ali zai ne Imam darmi ka naam jariheen mein naqal kiya hai(Tehzeeb us sunan j2/pg449)

Jawab:-zuabir ali zai ka imam darmi ka naam jariheen mein naqal karna galat hai kyuki imam ibn qayyim se imam darmi tak ki sanad naa malom hai.

Is baat aitraaf matlab accept khud zubair ali ne bhi kiya hai aur maana hai iski sahih sanad unko nahi mili.

Isliye imam darmi ka naam jareehin mein naqal karna galat hai.

Imam baihaqi ki jarh ka tehqiqi jaiza

Zubair ali zai ne Imam Baihaqi ka naam jariheen mein naqal kiya hai(Tehzeeb us sunan j2/pg449 ,sharh muhazzab lil nawawi j3/pg403)

Jawab:-imam ibn qayyim aur imam nawawi se imam baihaqi ke darmiyan ki sanad naa maloom hai.

Is baat aitraaf matlab accept khud zubair ali ne bhi kiya hai aur maana hai iski sahih sanad unko nahi mili.

Isliye imam Baihaqi ka naam jareehin mein naqal karna galat hai.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store