Kudret Baydoğan
Jun 9, 2018 · 2 min read
Acafine Inc. Vaka İncelemesi

Allfocus markası olarak Acafine Inc. şirketi içerisinde bulunuyoruz. Acafine internet projeleri üzerine kurulmuş bir grup şirketidir. Kalite ve yeniliğe önem veren şirket minimal tasarımları daha çok benimsemektedir. Biz de kaliteyi yakalayabilmek adına çok çalışarak kaliteli ve minimal marka kimliği ve web sitesi çalışmalarını tamamladık.

Vaka Bilgisi

Şirketin kalitesini ve yenilikçi bakışını sergileyebilecek minimal marka kimliği yenilenmesi ve web sitesi ihtiyaçları bulunuyordu.

Bu doğrultuda şirkete

  • Marka Kimliği
  • Arayüz Tasarımı
  • Front-End Yazılımı

hizmetlerini sağladık.

Marka Kimliği

Acafine Inc. Marka Kimliği

Elmas insanlara her zaman kaliteyi hissettirmiştir. Biz de bu yüzden marka kimliği tasarımı için kaliteyi sergilemesi amacıyla elmas kullandık. Katman düzenleri ve açısal kurallar ile estetik bir görünüş elde ettik. Ek olarak eğer elması ters çevirirseniz yelkenli modelli oluşturarak yeniliği temsil edecek bir simge oluşturduk .

Arayüz Tasarımı

Acafine Inc. Arayüz Tasarımı

Web siteye giriş yaptığınız an şirketin sloganı ve iletişim butonuyla karşılaşırsınız. Böylelikle şirketin vizyonunu öne çıkardık ve sponsorluk gibi bir çok konu için direkt olarak iletişime geçmeniz için kısayol oluşturduk.

Web siteyi aşağıya kaydırdığınız zaman karşılaşacağınız proje resimleri, sloganı, arka planında yer alan kategorileri ve web site yönlendirmeleri kısmını ise projelerin özetini görmeniz için koyduk.

Acafine Inc. Website

Front-End Yazılımı

Acafine Inc. Front-End Yazılımı

Oluşturduğumuz minimal arayüzü temiz kod yapısı ile responsive olarak bütün cihazlarda sorunsuz çalışacak şekilde kodladık.

Allfocus ile tanışın! Markalara özel olarak kurumsal kimlik, tasarım, yazılım, optimizasyon, dijital pazarlama ve danışmanlık hizmeti verir. Markanızın ihtiyacı olan internetin bütün odak noktalarını hemen Allfocus’u ziyaret ederek bulabilirsiniz.

asvala

Asvala, markalara özel olarak kurumsal kimlik, tasarım, yazılım, optimizasyon, dijital pazarlama ve danışmanlık hizmeti verir. Markanızın ihtiyacı olan bütün dijital hizmetleri Asvala’da bulabilirsiniz.

Kudret Baydoğan

Written by

💎 Acafine Inc. Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

asvala

asvala

Asvala, markalara özel olarak kurumsal kimlik, tasarım, yazılım, optimizasyon, dijital pazarlama ve danışmanlık hizmeti verir. Markanızın ihtiyacı olan bütün dijital hizmetleri Asvala’da bulabilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade