Sağlık Sektörü İçin Düşük Maliyetli Bir Mobil Hasta Takip Sistemi Önerisi

Tunçhan Cura


Bu çalışmada özellikle orta büyüklükteki hastanelere yönelik bir mobil hasta takip sistemi önerilmiştir. Önerilen sistem oldukça düşük maliyetlidir ve böylece hastalara ilave bir külfet doğurmamaktadır. Bu sistem küçük bir uzman sistem de barındırmaktadır. Söz konusu sistemin kural tabanı ise bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi kullanılarak oluşturulmuştur. Kural tabanının tamamıyla programcı ve programlama dilinden bağımsız olmasına özen gösterilmiştir. Bu esnek tasarım sayesinde program koduna hiç bir müdahalede bulunulmaksızın, kural tabanında güncellemeler yapılması mümkün olmaktadır.


Cura, T. (2013). A Low Cost Mobile Patient Monitoring System Proposal For Healthcare. Alphanumeric Journal, 1(1), 013–026.

http://alphanumericjournal.com/article/a-low-cost-mobile-patient-monitoring-system-proposal-for-healthcare/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.