Amalgache en Kiwanis Vilvoorde

Laurent Kinet
Oct 10, 2018 · 1 min read

Op 6 oktober 2018 organiseert Kiwanis Vilvoorde Noordrand voor de 36ste keer hun intussen legendarische mosselfestijn.

Dit is het evenement bij uitstek om met vrienden of familie naartoe te komen! U geniet er van de lekkerste mosselen à volonté en steunt tegelijk onze sociale projecten.

Lust u geen mosselen? Geen probleem, u kan er ook lekkere kip met frietjes eten. De opbrengst gaat integraal naar de lange lijst sociale doelen die wij elk jaar steunen.

Reserveer nu alvast uw tickets voor mosselen à volonté (23 €) op mosselen@kiwanisvilvoordenoordrand.be.

Amalgache

Humanitair tandheelkundig — en gezondheidsprojekt in Madagaskar — Projet de coopération humanitaire, dentaire et sanitaire avec Madagascar

Laurent Kinet

Written by

Entrepreneur / Investor / Technology / Writer

Amalgache

Amalgache

Humanitair tandheelkundig — en gezondheidsprojekt in Madagaskar — Projet de coopération humanitaire, dentaire et sanitaire avec Madagascar

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade