Amalgache en Kiwanis Vilvoorde

Laurent Kinet
Oct 10, 2018 · 1 min read

Op 6 oktober 2018 organiseert Kiwanis Vilvoorde Noordrand voor de 36ste keer hun intussen legendarische mosselfestijn.

Dit is het evenement bij uitstek om met vrienden of familie naartoe te komen! U geniet er van de lekkerste mosselen à volonté en steunt tegelijk onze sociale projecten.

Lust u geen mosselen? Geen probleem, u kan er ook lekkere kip met frietjes eten. De opbrengst gaat integraal naar de lange lijst sociale doelen die wij elk jaar steunen.

Reserveer nu alvast uw tickets voor mosselen à volonté (23 €) op mosselen@kiwanisvilvoordenoordrand.be.

Amalgache

Humanitair tandheelkundig — en gezondheidsprojekt in…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store