Amalgache
Published in

Amalgache

Amalgache en Kiwanis Vilvoorde

Op 6 oktober 2018 organiseert Kiwanis Vilvoorde Noordrand voor de 36ste keer hun intussen legendarische mosselfestijn.

Dit is het evenement bij uitstek om met vrienden of familie naartoe te komen! U geniet er van de lekkerste mosselen à volonté en steunt tegelijk onze sociale projecten.

Lust u geen mosselen? Geen probleem, u kan er ook lekkere kip met frietjes eten. De opbrengst gaat integraal naar de lange lijst sociale doelen die wij elk jaar steunen.

Reserveer nu alvast uw tickets voor mosselen à volonté (23 €) op mosselen@kiwanisvilvoordenoordrand.be.

--

--

--

Humanitair tandheelkundig — en gezondheidsprojekt in Madagaskar — Projet de coopération humanitaire, dentaire et sanitaire avec Madagascar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Laurent Kinet

Laurent Kinet

Entrepreneur / Investor / Technology / Writer

More from Medium

When it gets ‘too’ good

People Detained at ICA-Farmville Go on Hunger Strike After Guards Confiscated Their Personal…

Performance of DNS-over-TLS