GDPR se blíží, jste připraveni?

GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. Abychom do její problematiky pronikli hlouběji, vydali jsme se v květnu s kolegou Honzou na brněnskou konferenci.

Amon System
Aug 16, 2017 · 2 min read

Byla to fakt pecka. Právě brněnský Odborný seminář GDPR (pod záštitou Regionální hospodářské komory Brno) nás zaujal tím, že sliboval komplexní pohled na věc. Upřímně, nejznepokojivější na nařízení GDPR je právě ten jeho rozsah. To, jak propojuje legislativní nařízení s IT, i to, jak zasahuje skutečně všechna místa, kde protékají osobní data. HR počínaje a právníky konče.

Koho skutečně GDPR postihne?

Všechny. Každá — i ta nejmenší — firma, pokud bude chtít předejít eventuálním nepříjemnostem a postihům, bude muset „něco“ změnit. A nejde jen o IT. GDPR zahrnuje směrnice, poučení i celkové zamyšlení každého majitele, ředitele či zodpovědné osoby, jak vlastně s osobními daty ve firmě nakládají.

Nařízení se dotkne naprosto všech, kteří zpracovávají osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, a to napříč segmenty a odvětvími. Dne 25. 5. 2018 tento zákon vstoupí v platnost a my všichni, kdo stojíme ve vedoucích pozicích našich firem, a máme za ně zodpovědnost, musíme být ready.

Proč vlastně GDPR přichází?

Objem sdílených a shromažďovaných údajů za poslední roky dramaticky vzrostl. Dnešní technologie umožňují veřejným orgánům i soukromým společnostem využívat naše osobní údaje v nebývalém rozsahu. Tento zákon výrazně posiluje právo osob na lepší kontrolu jejich osobních údajů. Představuje rovnováhu mezi zájmy správců a zpracovatelů dat a právem osob na jejich soukromí.

Jen se zamyslete, kde všude své údaje poskytujete. Komu jste v poslední době dali číslo karty, rodné číslo, číslo pasu… A víte jak je s nimi nakládáno?

Co GDPR znamená pro vedoucí pozice?

Ano, jako zodpovědné osoby ve firmě nás nejprve zachvátila panika: „Panebože, proč zas další obštrukce? A těch vynaložených financí!“ Čím víc se ale o GDPR zajímáme, tím víc nám dává smysl. Vždyť co jiného by nás mělo zajímat víc, než jak se nakládá s našimi osobními daty?

S tím, že budeme muset vynaložit energii — ať už finanční nebo tu lidskou — na uspořádání všech procesů a nařízení, nám tak nezbývá než se smířit.

Co si z přednášky odnášíme?

Dámy Eva Škorničková a Michaela Duchková se mezi přednášejícími ukázaly jako skutečná esa v „uchopení“ celého GDPR, proto jsme právě s nimi navázali spolupráci a chystáme se nadále nastudovávat celou problematiku. Nejen proto, že nás to samotné zajímá, ale i proto, abychom mohli co nejvíc informací předat vám.

Pokud bychom Vám mohli s problematikou GDPR pomoci, neváhejte napsat na hbrezinova@amonsystem.cz


Jsem tu pro vás pokud potřebujete poradit s firemním IT, cloudovými službami nebo přechodem na GDPR. hbrezinova@amonsystem.cz

Amon System

Written by

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Amon píše

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Amon System

Written by

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Amon píše

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store