Hledáme: Junior GDPR Consultant⎪Specialista/ka ochrany osobních údajů

Do našeho rodinného pracovního kolektivu hledáme někoho, koho zahrneme láskou, hojností a dokumenty našich klientů.

Amon System
Mar 12, 2018 · 2 min read

Ve zkratce

Prahneme po někom komunikativním. Někom, kdo oplývá bystrostí a schopností systematické administrativní práce. Dostane totiž na starost mapovat tok dokumentů a dat u našich klientů. A následně s nimi pracovat. Pro klid klientův, zákazníkův, náš i úředníkův.

Vše potřebné vás naučíme, při své práci budete postupovat podle systematických návodů, které s vámi sestavíme.

Jak s pracovním poměrem? Záleží na vás. Jestli DPP, nebo HPP. Jestli fulltime, nebo půltime. Věříme, že na všem se dá dohodnout. Důležitější pro nás bude, jak si sedneme. A věříme, že i pro vás. :)

Konkrétněji k náplni práce

Jak všichni víme, v dubnu začíná platit strašák všech, co nakládají s osobními údaji. GDPR. Což vy samozřejmě víte, pokud čtete tyto řádky. No a my, jakožto specialisté na tuhle taškařici z pohledu IT, pomáháme firmám využít to ve vlastní prospěch a udělat si v práci s dokumenty a osobními údaji pořádek.

Vy dostanete na starosti monitorování toku dat a následné vyhodnocování, zda jsou v souladu s GDPR a dalšími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Samozřejmě taky bude třeba, abyste sledoval/a vývoj legislativy a v závislosti na nich navrhoval/a změny a doporučení pro další kroky. Pro naše klienty tak budete zpracovávat a navrhovat interní směrnice.

Co chceme od vás

Rádi bychom, abyste vládl/a komunikačními, prezentačními a organizačními schopnostmi. To je klasika. Pokud se k tomu ale navíc budete orientovat v oblasti datové a IT bezpečnosti, budete znát právní předpisy z oblasti ochrany osobních údajů a budete umět psát i mluvit anglicky, budou nám zářit oči už při začátku pohovoru.

A co vám za to nabídneme

Pracovní smlouvu podle vašeho gusta. Tuhle pozici můžete dělat na plný úvazek, částečný úvazek i dohodou. K tomu dostanete pružnou pracovní dobu v příjemném zázemí malé „rodinné“ firmy motivovanou pohyblivým osobním ohodnocením.

Ale co vám budem povídat. Jestli jste dočetli až sem, nejlépe uděláte, když mi napíšete na hbrezinova@amonsystem.cz. Stačí pár řádků, proč máte o to místo zájem, životopis a zmínka o tom, jaký typ úvazku by vám vyhovoval (příp. kolik hodin týdně nám můžete věnovat).

Moc se těším,

Helena

Amon píše

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Amon System

Written by

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Amon píše

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store