Amon píše
Published in

Amon píše

IT po Covidu: K pořízení efektivnější infrastruktury nebyla lepší doba

Historie nás dokolečka učí, že po krizi přichází vystřízlivění. Teprve až opadnou obavy a život se vrátí zpět do ulic, teprve pak si uvědomíme, kde jsme dělali chyby, čím jsme k problému přispěli a najednou je nám jasné, že staré pořádky a přístupy, třebaže léty ověřené, nám byly spíš ke škodě. Až nyní vidíme, že naše řešení jsou beznadějně zastaralá. Jak je možné, že jsme si toho nevšimli dřív?

Jednoduše proto, že jsme chyby nehledali. Ten samý problém se týká i firemního IT. Zastaralá a sotva funkční řešení se do dynamické doby, která přichází, nehodí. IT je pro mnoho společností jakousi „slepou skvrnou“, firma se na něj nezaměřuje, dokud IT nějak funguje a nevidí rezervy a příležitosti, které se v něm nacházejí. Nyní po krizi je ale skvělá doba ohlédnout se, vzít si firemní IT do hledáčku a zjistit, jestli není čas pro jeho revitalizaci. Podívejme se na několik rad odborníků, jak optimálně postupovat a na co se zaměřit.

  1. Nesnažte se rychle automaticky utratit naplánované budgety tak, jak jste byli zvyklí. Pandemie mnoha firmám změnila jejich plány a trh je nestabilní. Stejně tak není jisté, zdali se restrikce během krátké doby nevrátí. Na místě je spíš ostražitost.
  2. Využijte současnou situaci a pokuste se o změnu svých strategií. Když už nic jiného, tak nám nucená karanténa a restrikce nyní nabízejí vhodnou příležitost k revizi toho, co jsme dělali neefektivně. Hledejte tedy možnosti a zkuste znova naplánovat své aktivity. Investujte zdroje, které máte nyní k dispozici do řešení, které vám v budoucnu pomohou snížit náklady a ulehčit život během nevyhnutelné fáze napravování škod.
  3. Nezapomínejte na bezpečnost. Při náhlém a pro mnoho firem nečekaném přechodu na home office snadno zapomeneme na to, že ačkoliv pracujeme z pohodlí a bezpečí domova, naše data a práce v takovém bezpečí není. Informujte se o možnostech, jak ochránit svá data i koncová zařízení a snažte se je implementovat do svých řešení. Berte ale také zřetel na to, že mnoho uživatelů nejspíše bude i po odeznění zdravotních rizik nadále pracovat vzdáleně. Nastavte jim dostatečná práva a přístupy k dokumentům a informacím, které ke své práci potřebují.
  4. Prověřte, jaké možnosti mají vaši dodavatelé IT služeb a jak na tom je vaše vlastní IT. Jsou schopní realizovat řešení, která vám pomohou vrátit firmu do konkurenceschopného a funkčního stavu? Pokud narazíte na nedostatky, posilte svůj tým externí silou.

Je potřeba mít tým složený z expertů, kteří jsou otevření změnám. IT oddělení, které bude schopné provést analýzu vaší infrastruktury a následně řídit a realizovat tolik potřebné změny. Pokud to bude nutné, bude třeba experimentovat s dosud neodzkoušenými metodami a přístupy.

K takovému velkému úkolu je třeba lidí, kteří hledají optimální cesty a řešení, neustále se vzdělávají. Mít v týmu odborníky, kteří mají nejnovějším a nejkomplexnějším znalosti o možnostech IT technologií se samozřejmě vyplatí i do budoucna.

Nebojte se investovat do profesionální IT analýzy. Možnost nechat si odborně vypracovat dokument, který vám odhalí skryté rezervy, možnosti k úsporám a pomůže najít slabiny a bezpečnostní rizika představuje obrovskou výhodu, kterou není dobré nechat bez povšimnutí.

K takové komplexní a skutečně odborné analýze ale potřebujete nezávislé experty, kteří nejsou napojeni a vázáni preferencemi k žádné konkrétní službě, výrobci či dodavateli. Najít takové není zrovna jednoduchý úkol a trh v tomto směru nenabízí mnoho variant. Velké společnosti se často řídí svými interními příkazy, nebo obratovými plány od konkrétních výrobců, a tak jsou často třeba jen nepřímo tlačeni k tomu, že doporučují konkrétní scénáře, produkty, nebo řešení. Je samozřejmé, že v tomto ohledu je pro jakoukoli firmu nejlepší služba nezávislých odborníků.

Je na čase rekapitulovat a hledat lepší řešení

Doba je zkrátka nakloněná novým přístupům a dovoluje nám zamyslet se nad tím, jak vlastně firma i její infrastruktura fungují. Je nyní snadné se s odstupem podívat nazpět a poučit se z vlastních chyb a využít příležitosti k jejich nápravě. Nejhorší je nyní nedělat nic a pokračovat v zajetých kolejích. Zamyslete se nad svým IT prostředím a pokuste se odpovědět na následující otázky.

· Funguje vaše IT již řadu uplynulých let bez hlubší analýzy? Plní svou úlohu a smysl stejně tak, jako když jste ho zaváděli?

· Investujete ze svých finančních, nebo jiných rezerv do nových řešení podle toho, jak přichází potřeba ta stará nahradit? Jsou tyto investice obtížně předvídatelné?

· Nepokračujete s provozem letitých a možná již zastaralých aplikací a systémů již automaticky, nepřistupujete ke svému IT rutinně? Kdy naposledy jste dostali zpětnou vazbu a rozvažovali nad celkovými náklady a přínosy?

· Pracujete již dlouhá léta se stejnou strategií? Máte další plány pro provoz serverů a řešení záloh?

· A nakonec, nemáme k dispozici skutečně funkční a průběžně testované plány pro výpadky či jiné incidenty?

Pokud na některou z otázek odpovíte kladně, je na čase najít a realizovat efektivnější řešení. S tím vám experti z Amon System mohou pomoci. Není nic jednoduššího než si zadat vypracování kompletní analýzy vašeho IT potenciálu skutečnými odborníky.

--

--

--

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Amon System

Amon System

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

More from Medium

You Say Goodbye, I Say Hello

Long Time, No See!

“Python Operators:”