Үгийн сангаа нэмэгдүүлэх болон хэл сурахад зориулсан арга

Ой тогтоолтын нууц- Тони Бузан

Үгийн сан нь аливаа хэлийг сурахад тус болох үндсэн хөшүүрэг болж өгдөг учраас үгийг амархан цээжлэх, ЭРГЭН САНАХ АРГА БАРИЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ шаардлагатай болдог. Үгсийг тогтоох хамгийн зөв арга бол тухайн сурч буй хэлнийхээ хамгийн их тохиолддог угтвар (үндсээр байгаа үгийн өмнө үсэг болон үг залгах) болон үгийн үндсийг ( бусад үгийг бүтээх үг) сурах юм. Монгол хэлэнд угтвар үг байдаггүй тул орчуулахад хүндрэлтэй байдаг ч англи хэлэнд зайлшгүй хэрэглэгддэг тул анхааралтай чухалцаж суралцах хэрэгтэй юм.

Бүх харилцан ярианы 50% хувийг бүрдүүлдэг 100 үндсэн үг байдаг. A, an, after, again, all, almost, also, always, and, because, before, big, but,can, come, either-or, find, first,for,friend,from,to go,good,goodbye,happy,have,hello,here,how,i, i am, if, in, know, last, like, little, love, make, many, me, more,most,much,my, new,no, not, now,of,often,on,one,only, or,other,our,out,over,people,place,please,same,see,she, so,some,sometimes,still,such,tell,thank you,that, the, their,them,then,there is,they,hing,think,this,time,to,under,up,us,use,very,we,what,when,where,which,who,why,with,yes,you,yours.

Мөн өдөр бүр өөрийнхөө үгийн санг тогтсон тооны үгийн сангаар баяжуулж байх хэрэгтэй. Үгсийн сангаа ахиулахын тулд би Ромын өрөөний аргыг хэрэглэдэг. Ромын өрөөний арга гэдэг нь өөрийнхөө оюун санаанд хүссэн өрөөгөө бий болгож түүндээ сонгосон тавилга, эд зүйлсээс аль болох ихийг байрлуулан төсөөлдөг бөгөөд тавилга, эд зүйлс тус бүр нь миний тогтоохыг хүссэн зүйлийг илэрхийлэх дүрс үсэг байх юм. Ромын өрөөний аргыг ашигласанаар таны төсөөлөлийн бүх хил хязгаарыг арилгаж санахыг хүссэн хэд л хэдэн санаж байх боломжийг танд олгодог.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Amuur’s story.