Tko će na Pantovčak? Ovo su rezultati koje pokazuje internet!

Analitika izbora
Jan 2, 2020 · 1 min read

Prema rezultatima koje smo dobili analizirajući internet u razdoblju od 22.12.2019. do 1.1.2020. dobili smo potencijalnog pobjednika predsjedničkih izbora — Zorana Milanovića!

On je osvojio 51.68% interneta, dok je Kolinda Grabar Kitarović osvojila 47.31% interneta.

Rezultati su to analize kroz besplatne alate, ali i MediaToolkit, Facebook i Midas. Nakon što smo analizirali prvi krug u tri razdoblja i vidjeli rezultate prvog kruga predsjedničkih izbora, analizirali smo sve i posložili s novom formulom koja bi mogla donjeti točan rezultat same analize.

Naravno, to ne mora biti točno, a svakako će biti zanimljivo vidjeti hoće li se ovoga puta ti rezultati i poklopiti.

*Treba napomenuti kako je aktualna predsjednica u ovom trenutku kampanju dovela do vrhunca (posebno tu govorimo o velikoj količini oglasa) i moguće je da će se u sljedeća 2 dana te brojke i uvelike promijeniti.

Analitika izbora

Analitika izbora je projekt u sklopu kojeg se korištenjem…

Analitika izbora

Analitika izbora je projekt u sklopu kojeg se korištenjem dostupnih online podataka, koji su često zanemareni predviđaju rezultati predsjedničkih izbora 2019. godine.

Analitika izbora

Written by

Previđanje rezultata predsjedničkih izbora 2019. godine korištenjem dostupnih online podatake, koji su često zanemareni.

Analitika izbora

Analitika izbora je projekt u sklopu kojeg se korištenjem dostupnih online podataka, koji su često zanemareni predviđaju rezultati predsjedničkih izbora 2019. godine.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store