4 principes om een ‘prototyping mindset’ je eigen te maken

Stop met zoeken naar de beste oplossing, start met tastbaar maken van ideeën.

Esther Wieringa
Mar 7, 2018 · 3 min read

Veel projecten starten met dezelfde valkuil: we gaan pas beginnen als we de beste oplossing hebben gevonden. Om daar te komen wordt er eerst veel over gesproken, er worden plannen gemaakt en vervolgens wordt er een businesscase geschreven die alles dichttimmert. Herkenbaar? 😉 Voordat je op dit punt bent aangekomen is er al zóveel tijd besteedt. Nu weer opnieuw beginnen? Nogal kostbaar… En dan weet je eigenlijk niet eens of je wel de goede kant op gaat.

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten gaat het niet langer om het ontwikkelen van een ‘goed’ product, het gaat om het juiste product. De enige manier om daar achter te komen is om dit te toetsen. Hoe eerder hoe beter. Niets is meer waardevol dan iets tastbaars in de handen van jouw gebruikers. Dit is waar een prototyping mindset je bij kan helpen.

Een prototype mindset vergt een andere aanpak: van ‘pixel-perfect’ naar ‘goed genoeg om te testen’ en van degelijke langetermijnoplossingen naar quick and dirty.

Test zo snel mogelijk. Niets is meer waardevol dan iets tastbaars in de handen van jouw gebruikers.

1. Begin bij de vraag

Om het meest te leren wil je beginnen met een open blik. Begin dus bij de vraag die je wilt beantwoorden of een aanname die je wilt testen en probeer deze direct uit. Nog voordat je een businesscase hebt geschreven. Het ergste wat er kan gebeuren? Je slaat de plank volledig mis. Iets wat ons ook vaak genoeg is gebeurd. Het verschil? Je hebt nog een zachte landing én ontzettend veel geleerd. Stralend falen noemen wij dat.

2. Timebox!

Als vuistregel gebruik ik: niet langer dan 1 dag voor een prototype. Natuurlijk kan je er langer aan besteden, maar het wordt er niet per se beter van. Je wilt juist dat momentum en die snelheid behouden. Iets uitproberen en vervolgens meteen toetsen; met stakeholders of met gebruikers.

3. Word niet verliefd op je prototype

Heel belangrijk! Het is niet voor niets een prototype, het is een tool die je gebruikt in je proces. Bedenk altijd: ‘wat moet ik uitwerken om hiervan te leren’. Meer is niet nodig.

Word niet verliefd op je prototype

Na 1 dag ben je nog bereid om aanpassingen te doen, na een week ben je verliefd. Als je de plank misslaat, zul je toch echt alles weg moeten gooien of aan moeten passen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit heel makkelijk is. Niemand houdt van falen, dat voelt eigenlijk heel ongemakkelijk. Maar als je echt wilt profiteren van die prototyping mindset, moet je dat falen gaan zien als een tool binnen je proces, iets wat je verder gaat helpen.

4. Zorg dat je in een ‘actie’ modus komt

Breng een prototyping mindset ook je organisatie in. In plaats van jouw team te vertellen over een idee, laat het direct zien. Zo zijn je ideeën een stuk makkelijker te begrijpen.

“If a picture is worth a thousand words, then a prototype is worth a thousand meetings.” — IDEO

Hoe snel ook in elkaar gezet, met een prototype heb je meteen iets tastbaars in handen waar je het met elkaar over kan hebben. En wanneer het nu niet de juiste richting is, kan iemand ook aanwijzen waar dat dan aan ligt of welke onderdelen dan niet werken. Je kunt er samen op doorbouwen en het direct verbeteren.


Verspil geen tijd met het bedenken van die ene juiste oplossing.

Om tot die juiste oplossing te komen kun je ontzettend veel tijd besteden aan het doen van lange onderzoeken of er eindeloos over blijven praten, maar zolang je het niet uitprobeert weet je nooit of je de juiste kant op gaat. Dus bij je volgende project, bij je allereerste ideeën of aannames: maak dit direct tastbaar en probeer het uit. Geloof niet in je eigen aannames; gebruikers verassen altijd.


Esther Wieringa is een Product Designer & GV Sprint facilitator bij Angi Studio in Den Haag. Meer weten over Google Ventures Sprints, Research sprints of Design+front-end? Volg ons op Instagram voor dagelijkse updates.

Angi Studio

De beste online concepten maak je samen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store