5 lessen die wij leerden na een Google Ventures Sprint voor onszelf

Anna Botsvine
Mar 12, 2018 · 3 min read

Het herontwerpen van je eigen site is de allermoeilijkste opdracht voor veel ontwerpers. Meestal stel je het zo lang mogelijk uit of je maakt het veel groter dan nodig. Het eindigt meestal met veel frustratie 😫. Herkenbaar? Deze keer moest het echt anders gaan voor Angistudio.nl.

We zijn een enorme fanaten van de Google Ventures Sprint methode van Jake Knapp. Na meer dan 20 Sprints te hebben gedaan voor onze klanten, besloten we: “practice wat you preach” — een 5-daagse pressure cooker voor onszelf ✊

Image for post
Image for post

De herpositionering van Angi was voor ons een van belangrijkste aanleidingen voor de GV Sprint. Maar wat hebben we geleerd?

1. Je klanten zijn de beste experts

Onze klanten waren onze experts op dag 1. Na 15 jaar ervaring en meer dan 200 onderzoeken voor anderen, was dit écht de eerste keer voor onszelf. Wat een geweldige ervaring om door de ogen van je klanten te kunnen kijken 😍. Al onze muren waren helemaal volgeplakt met mooie uitdagingen voor online.

Image for post
Image for post
Muur vol uitdagingen

2. Hoe groter de uitdaging, hoe beter de sprint

Op dag 2 gingen we aan de slag met oplossingen. Alles mocht anders. En dit hebben we dan ook heel letterlijk genomen: nieuwe naam, nieuwe beloftes, nieuwe commerciële propositie en écht persoonlijke profielen.

Image for post
Image for post
Winnende concepten

3. Prototyping is teamwork

Het is moeilijk om te prototypen zonder klant. We moesten voor onszelf de rollen verdelen: wie bedenkt de propositie, wie gaat aan de slag met nieuwe teksten, wie ontwerpt en hackt het prototype in elkaar en wie bereidt het testplan voor. Je hebt echt één team nodig om al het werk te doen.

Image for post
Image for post
Prototyping is teamwork

4. Fail fast = learn fast

We wilden zó graag iets totaal anders. Al voor de sprint gingen we aan de slag met stijlstudies en moodboards. We hebben het veel groter gemaakt dan nodig.

Eigenlijk wisten we na de tweede test op dag 5 al dat we de plank helemaal mis hadden geslagen met de vormgeving. Het paste totaal niet bij wie we zijn. Onze muur kleurde helemaal rood met negatieve bevindingen. Maar wat waren we blij dat we dit zo vroeg hebben geleerd. Voor het vervolg: géén voorwerk en een prototype in 1 dag.

De enige vraag die je moet stellen: is het genoeg om te testen?👌

Image for post
Image for post
Bevindingen op dag 5

5. Plan je vervolgstappen

Gelijk na de sprint hebben we een 3-daagse follow-up sprint gepland. Na een korte recap gingen we aan de slag met het nieuwe prototype en content. Op dag 3 deden we het opnieuw een test, deze keer met 6 andere klanten. En deze keer was het gelijk raak 😍. Een simpele site die helemaal past bij wie we zijn. Deze konden we dus ook met maar één week werk lanceren 🚀

Image for post
Image for post
Succes moet je vieren!

Toen we begonnen wilden we een nieuwe website, maar de GV Sprint heeft ons vooral geleerd wie we zijn. Alleen wanneer je dat weet, dan kun je iets maken wat écht bij je past.

Bekijk hier het resultaat.


Anna Botsvine is een Product Designer, GV Sprint facilitator en directeur van Angi Studio in Den Haag. Meer weten over Google Ventures Sprints, Research sprints of Design+front-end? Volg ons op Instagram voor dagelijkse updates.

Angi Studio

De beste online concepten maak je samen.

Anna Botsvine

Written by

I am @annabotsvine. Product Designer, GV Sprint facilitator and director at @ANGIstudio.

Angi Studio

De beste online concepten maak je samen. Met Google Ventures Sprints, Research Sprints & Design + Front-end

Anna Botsvine

Written by

I am @annabotsvine. Product Designer, GV Sprint facilitator and director at @ANGIstudio.

Angi Studio

De beste online concepten maak je samen. Met Google Ventures Sprints, Research Sprints & Design + Front-end

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store