macOS Big Sur Tasarım İncelemesi

Ömer Faruk Kocaağa
Jan 5 · 3 min read

12 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan macOS Big Sur, OS X Mavericks’den beri yapılmış en büyük tasarım değişikliklerini içeriyor. Apple bu yeni işletim sistemini “Aynı Mac büyüsü, cesur yeni deneyim” olarak tarif ediyor. Pazarlamacıların havalı lafları bir kenara, Big Sur tasarım dünyasını etkileyecek kapital değişiklerler barındırıyor.

Image for post
Image for post

Bütüncül Görsellik

Birden fazla platformda çalışacak bir uygulamanın platformlar arası deneyimi ürün tasarımının en önemli parçası şüphesiz. Kullanıcı deneyimi konusunda iyi bir sabıkası olmayan Microsoft bile cihazlar arası devamlık konusunu çok ciddiye alıyor.

Image for post
Image for post
Microsoft’ta cihazlar arası devamlılık

Apple cihazlarında görsel dil bir tutarlılık gösterse de desktop cihazlarda bu durum biraz farklılık arzediyordu. Cihazların sunduğu deneyim ve işlevler açısından anlaşılabilir olan bu farklılıklar, iPadOS ile bir orta yolda buluşturulmuştu.

Image for post
Image for post
iPad ve iPhone “Control Center”

Artık kendi işlemcilerini üretecek olan Apple bu farklılıkların teknik zorluklarını aşmasıyla birlikte macOS’in tasarım dilini ve deneyimini diğer cihazlarıyla tutarlı hale getirmiş gözüküyor.

Mac “Control Center”

Mac “Control Center”

En dikkat çekici değişiklik uygulama ikonlarında. iOS ikonlarında farklı olan ikonlar yenilenmiş. iOS 7 ve OS X Mavericks ile skeuomorphic tasarımı terkeden Apple bu yeni işletim sistemiyle flat tasarımı terketmese de yeniden yorumlamış gözüküyor.

Daha önce boyut ve katman hissini gölge ve ışık yardımıyla oluşturulurken bu yeni görsel dil ile hayatımıza 3 boyutlu ikonlar girmiş oldu. Uygulama ikonlarının 3 boyutlu tasarımları, emojilerin 3 boyutlu ve hareketli halleri olan Animoji’lere benzemiş. Bu ipucu, bizleri ilerleyen zamanlarda tasarım trendlerinin nasıl şekilleneceği hakkında fikir sahibi yapıyor.

Image for post
Image for post
Eski ve yeni app iconları

Sindirmek ve zaman tanımak

Yaptığı cesur değişikliklere önce hep yoğun eleştiriler alan Apple’ın, kullanıcılar bu değişiklere alıştıktan bir süre sonra takdir edildiğine daha önce çok şahit olduk. Catalina’dan geçiş yapıldığı anda majör değişiklere gözün alışması biraz zaman alıyor.

Big Sur’da tasarım açısından her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemek de abartı olur. Mesela, fiziksel olarak ekranda hiç radius olamamasına rağmen uygulama pencerelerinde abartılmış corner radius’ların kullanılması gibi şu aşamada anlamanın zor olduğu tasarım kararları da var. (Bu karar bize bundan sonraki Mac ekranlarının iPad ya da iPhone gibi fiziksel olarak da oval olacağını söylüyor olabilir mi?)

Son olarak, büyük değişikleri hazmetmek kolay değil. Biraz zaman tanımak lazım.

Appcent

Appcent Şirketinden Makaleler

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store