ذكرى اغتيال ناجي العلي..

ـ #كاريكاتير: ذكرى اغتيال ناجي العلي..

Show your support

Clapping shows how much you appreciated عربي21’s story.