Object Oriented Design (S.O.L.I.D)

S.O.L.I.D.
  • Ne en baştan over-desing over-engineering yaparak bir sürü gereksiz sınıf ve interface tanımlayın.
  • Ne de zamanı gelince yapmanız gereken kod düzeltmelerini, refactoring işlemini ertelemeyin.
  • Code Refactoring : Kodun davranışını değiştirmeden basit bir şekilde yapılan kod kalitesini arttırmaya çalışan aktivitelerdir. Risk içermez. Eclipse, IntelliJ, NetBeans kodun üzerinde yapabileceğiniz hazır refactoring yöntemleri çıkmaktadır. Bunun dışında PMD, CheckStyle, FindBug vb..) kod kalitesini düzeltici işlemlerde bulunabilirsiniz.
  • Architecture Refactoring: Koda gelen yeni yetenekler sonucunda veya beklentiler değişir ve eski mimariniz bunları sağlamaz. Bunun birçok nedeni olabilir scalability, extendibility, testibility, robustness, high availability vb… Bu durumda olduğunca business kodlarınızı altyapı kodlarınızdan soyutlamanızı öneririm bu sayede mimarisel değişikliklerden olabildiğince az etkilenirsiniz ve business kodunuz bu değişimden etkilenmez.

S. Single Responsibility Principle:

O. Open-Closed Principle:

L. Liskov Substitution Principle:

I. Interface Segregation Principle:

D. Dependency Inversion Principle:

Okumaya Devam Et 😃

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store