Copywriting i User Experience — jak stworzyć zrozumiały tekst

Adrian Dampc
Dec 22, 2017 · 3 min read

Kilka rad, o których trzeba pamiętać podczas tworzenia tekstów:

Unikaj/tłumacz żargon

Specjaliści często przeceniają powszechność branżowych terminów. Ludzie z IT są przekonani, że znaczenie błędu 404 jest oczywiste, HR-owcy — że każdy wie czym się różni umowa o pracę od umowy zlecenia, a mechanicy — gdzie w samochodzie znajduje się pompa olejowa.

To powoduje, że w produktach często pojawiają się zwroty, które niewiele mówią zwykłemu użytkownikowi. Jak tego uniknąć? Wystarczy konfrontować swoje pomysły w testach z użytkownikami.

Czasem jednak przetłumaczenie pojęcia na “zwykły” język może być niemożliwe. Co wtedy? Najlepiej dołączyć krótką informację wyjaśniającą.

Pisz krótko i konkretnie

Użytkownicy rzadko czytają. Im dłuższy tekst, tym większa szansa, że zostanie zlekceważony. Czasem decyduje o tym jeden wyraz!

Mimo to, wciąż w internecie używa się wielu niepotrzebnych fragmentów: zwrotów grzecznościowych (nie “Jeśli jest Pan/Pani…” a “Jeśli jesteś…”) czy zbędnych zaimków (nie “podaj swój e-mail:” a “podaj e-mail:” lub po prostu “e-mail:”).

Jak temu zaradzić? Usuwaj wyrazy, sformułowania, czy nawet całe zdania, które nie niosą ze sobą istotnej informacji. Jeśli komunikat jest zrozumiały bez danego fragmentu — był on niepotrzebny.

A jeśli mamy wątpliwości, czy krótszy przekaz jest jasny? Powinno się to wyjaśnić w testach.

Prosta konstrukcja

Przede wszystkim — staraj się używać prostych zdań. Zdania wielokrotnie złożone stosuj tylko w uzasadnionych przypadkach. Krótkie sformułowania lepiej się czyta. Serio.

Warto też zwrócić na samą konstrukcję gramatyczną. Używanie strony biernej, przekombinowane konstrukcje logiczne, podwójne zaprzeczenia — to wszystko niepotrzebnie komplikuje tekst. Koniecznie wystrzegaj się też prawniczo-urzędniczego bełkotu

Wreszcie, nie używaj też skomplikowanych oraz przesadnie długich wyrazów. Owszem, przesyłkę można klientowi “wyekspediować”, ale zdecydowanie lepiej jest ją po prostu “wysłać”.

Wyróżniaj najważniejsze informacje

Użytkownicy, często tylko skanują wzrokiem tekst. Jeśli najistotniejsze informacje nie zostaną wyróżnione, mogą zostać przeoczone. Co więcej, jeśli użytkownik zwróci uwagę na konkretny fragment i znajdzie tam wartościową informację, zwiększa to szansę na to, że przeczyta resztę komunikatu.

A jak wyróżniać? Możesz to zrobić wydzielając wizualnie najważniejszy fragment, czy zwiększając jego wielkość. Jeśli jest to niemożliwe — zawsze zostaje pogrubienie istotnego fragmentu.

Nagłówki, akapity

W przypadku dłuższego tekstu niezbędne jest odpowiednie jego przedstawienie.

Przede wszystkim, podziel tekst na części i stosuj nagłówki przed każdą z nich. To pozwoli użytkownikowi na szybkie przeskanowanie tekstu. Także znalezienie konkretnego fragmentu będzie dużo łatwiejsze.

Warto też dzielić tekst na krótkie akapity. Jednolita “bryła” tekstu odstraszy niejednego użytkownika. Trzy, cztery zdania na akapit z reguły wystarczą do przekazania myśli. Jeśli przekraczasz tę liczbę, zastanów się, czy rzeczywiście ma to sens.

Forma podania tekstu

Powyższe zabiegi nie zdadzą się jednak na wiele, jeśli dobierzemy nieczytelny krój czcionki lub będzie ona wysokości 9 pikseli.

Temat jest szeroki, więc zainteresowanych odsyłam do tekstu Co zrobić, aby czytanie nie było katorgą oraz lektur tam wymienionych.

Testuj

Tekst — podobnie jak większość elementów interfejsu — najlepiej weryfikować w testach z użytkownikami. Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy wszystkie komunikaty są jasne i zrozumiałe oraz czy pomagają w osiągnięciu celu.

Z reguły nie ma jednak sensu testować treści w oderwaniu od kontekstu. Nie chodzi przecież o to, aby użytkownik koniecznie przeczytał przygotowany przez nas fragment (często i tak tego nie zrobi). Istotne jest, aby tekst pomógł mu odpowiednio skorzystać z produktu.

Warto jednak pamiętać, że tworzenie czytelnych i zrozumiałych tekstów to trudna sprawa. Jeśli słowo odgrywa dużą rolę w twojej usłudze, a sam nie jesteś w stanie napisać zgrabnego tekstu — najlepiej znaleźć do tego specjalistę.

29.10.2013

Archiwum UX Watch

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store