Sekilas PUISI517

PUISI517 — awalnya dinamakan Puisi Sujud — telah digagaskan oleh Syafrein Effendi Usman pada 13 Januari 2013 dan diperkenal melalui beberapa grup puisi di Facebook pada 13 Julai 2013/5 Ramadan 1434.

Puisi517 adalah puisi yang pola tuangnya terdiri dari 5 larik dan jumlah perkataannya 17 kata, terdiri dari 5 acuan (format): Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, dan Isyak.

Acuan Subuh (2–4–4–3–4)

Acuan Zohor (4–4–3–4–2)

Acuan Asar (4–3–4–2–4)

Acuan Isyak (4–2–4–4–3)

Contoh Puisi517 dengan acuan Subuh

MIKRAJ

Subuh Jumaat
Ziarah suci ke langit
Antara minda dan rasa
Menitis air mata
Istighfar dari seorang hamba

Ini contoh acuan Subuh yang ketat (rigid) tetapi tidak semesti begitu. Ketat? Huruf pertama setiap baris sengaja direka untuk mewakili waktu solat: S(ubuh), Z(ohor), A(sar), M(aghrib),I(syak).

Silakan bereksperimen.

Salam 517

Syafrein Effendiuz

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.