วิตามินอี (Vitamin E) สุดยอดวิตามิน ประโยชน์มากมาย!!!!

ARINCARE
ARINCARE
Jun 21, 2016 · 2 min read
Image for post
Image for post
http://naturalhealthbeats.com/vitamin-e-capsules-for-skin/

โดยปกติที่แนะนำควรทาน 40–200 IU ต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 IU ต่อวัน

วิตามินอีช่วยอะไรได้บ้าง?

1. ป้องกันผิวจากการไหม้เกรียม ริ้วรอยเหี่ยวย่น รอยแผล และช่วยให้ทนต่อรังสี UV ในแดดดีขึ้น

2. ป้องกันการทำลายเซลล์ และลดความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ จากการต้านสารเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และอนุมูลอิสระ

3. ช่วยเพิ่มอัตราการมีบุตร จากการลดระดับอนุมูลอิสระในน้ำอสุจิ จึงทำให้ผนังเซลล์อสุจิแข็งแรงขึ้น

4. ลดคอเรสเทอรอลในโลหิต

5. ช่วยอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มในหลอดเลือด (Thrombosis)

6. ช่วยการทำงานของหัวใจ และการไหลเวียนของโลหิตปกติ

Image for post
Image for post
http://www.wonjinshop.com

เนื่องจากวิตามินอีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน ถ้าทานมากเกินไปอาจสะสมในร่างกาย และเกิดผลข้างเคียง เช่น

  • ภาวะเลือดออกง่าย
Image for post
Image for post
http://pigthai.com/tag

ตอนนี้เราก็ทราบประโยชน์ โทษ และคำแนะนำในการบริโภควิตามินอีที่เหมาะสมกันแล้วนะคะ หวังว่าเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือก่อนทานวิตามินใดๆ เราควรหาข้อมูลให้ดี หรือปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้ทราบปริมาณวิตามินที่ควรได้รับต่อวันจริงๆ ค่ะ

Image for post
Image for post
Ad: ระบบบริหารจัดการสำหรับร้านขายยา Arincare ใช้งานง่าย ใช้ฟรี สมัครใช้งานได้ทันที! คลิกที่นี่

ARINCARE

Free & Friendly Healthcare Solution

ARINCARE

Written by

ARINCARE

สังคมสุขภาพ ความรู้เรื่องความงาม ยารักษาโรค การบริหารร้านขายยา

ARINCARE

ARINCARE

Free & Friendly Healthcare Solution

ARINCARE

Written by

ARINCARE

สังคมสุขภาพ ความรู้เรื่องความงาม ยารักษาโรค การบริหารร้านขายยา

ARINCARE

ARINCARE

Free & Friendly Healthcare Solution

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store