07 Arincare Tutorial

ARINCARE
ARINCARE
Nov 2, 2016 · 3 min read

ทำใบรับสินค้า

ใบรับสินค้า คือ เอกสารที่เจ้าของบริษัททำขึ้นหลังจากได้รับยาหรือสินค้าจากเจ้าหนี้ เจ้าของบริษัทจะต้องทำการตรวจนับสินค้าคู่กับใบกำกับสินค้าที่เจ้าหนี้ส่งมาให้ว่าครบถ้วนหรือไม่ สำหรับการสร้างใบรับสินค้าจะเป็นสิทธิของผู้ใช้งานที่เป็น administrator หรือเจ้าของบริษัทเท่านั้น

เมื่อเข้าระบบมาที่ส่วนบริหารจัดการหลังบ้าน (Back Office) แล้วให้ผู้ใช้งานคลิกที่ “คลังสินค้า” แถบเมนูด้านบน จากนั้นคลิกที่ “รายการใบรับสินค้า” แถบเมนูด้านบนซ้ายมือ จากนั้นให้ผู้ใช้งานคลิกที่ “เพิ่มใบรับสินค้า” ทางด้านขวามือ เพื่อสร้างใบรับสินค้าใหม่

เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้า “สร้างใบรับสินค้า” จะมีช่องว่างให้ใส่รายละเอียดต่าง ๆ

โดยเฉพาะ “ชื่อผู้จำหน่าย” หากผู้ใช้งานเคยลงข้อมูลใน “เจ้าหนี้” หรือ supplier ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อผู้ใช้งานพิมพ์ชื่อเจ้าหนี้ในช่อง “ชื่อผู้จำหน่าย” แล้ว ระบบจะทำการขึ้นข้อมูลรายชื่อผู้จำหน่ายที่มีอยู่ในระบบขึ้นมาให้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ในทุก ๆ ครั้ง

สำหรับ “สาขาที่รับสินค้า” ให้เลือกสาขาในขั้นตอนนี้ได้เลย

ในส่วนของเลขที่ใบสั่งซื้อ คือเลขของใบสั่งซื้อที่ผู้ใช้งานได้สร้างไปในหน้ารายการใบสั่งซื้อสินค้าก่อนหน้านี้

สามารถค้นหาจากเลขที่ใบสั่งซื้อที่บันทึกไว้ในระบบ ระบบจะขึ้นมาให้อัตโนมัติ

ในส่วนของหมายเลขใบกำกับภาษี คือ เลข 13 หลัก ที่มาจากใบส่งสินค้าของ “เจ้าหนี้ หรือ ผู้จัดจำหน่าย”

ในส่วนของเครดิต คือ ระยะเวลาการจ่ายเงิน ตามระยะเวลาที่ตกลงกับ “เจ้าหนี้ หรือ ผู้จัดจำหน่าย” หลังจากได้รับสินค้าไปแล้ว

ผู้ใช้งานสามารถใส่ระยะเวลาของเครดิตตามจำนวนวันที่ตกลงกับเจ้าหนี้ หรือผู้จัดจำหน่ายในช่องนี้ได้เลย

ตัวอย่างเช่น เครดิต 30 วัน วันครบกำหนดก็จะเลื่อนไปอีก 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้าไปแล้ว เจ้าของร้านสามารถชำระเงินได้ไม่เกินวันครบกำหนด

ผู้ใช้งานสามารถเลือก “วิธีคิดคำนวนภาษี” รูปแบบภาษี จะมีให้เลือกด้วยกัน 3 แบบ

1.แบบ “ไม่มีภาษี” หมายความว่า ราคาสินค้าที่กำหนดนั้นไม่ได้รวมภาษี และไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม

2.แบบ “ราคารวมภาษีแล้ว” หมายความว่า ราคาสินค้าที่กำหนดเป็นราคาขายนั้น ได้ถูกรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

3.แบบ “ราคายังไม่รวมภาษี” หมายความว่า ราคาสินค้าที่กำหนดในไว้นั้น ยังไม่ได้ถูกรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ จะต้องบวกภาษีเพิ่มเป็นอัตราร้อยละของราคาสินค้าทั้งหมด

แม้ว่าสินค้าชนิดเดียวกัน จำนวนเท่ากัน แต่รูปแบบภาษีที่แตกต่างกันก็ทำให้ จำนวนเงินรวมทั้งหมดไม่เท่ากันเช่นเดียวกัน

กรณี “ราคารวมภาษี” กรณีนี้จะจ่ายเงิน 475 และไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม เพราะภาษีได้คิดไปในราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว

กรณี “ราคายังไม่รวมภาษี” กรณีนี้ต้องจ่ายเงิน 508.25 บาท คือ ต้องจ่ายเพิ่ม 33.25 บาท จากราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บวกเพิ่มกับราคาสินค้า 475 บาท เพราะภาษียังไม่ได้คิดรวมกับราคาสินค้า

สำหรับหน้า “เพิ่มสินค้า” ในช่อง “ชื่อสินค้า” ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มโดยการ สแกนบาร์โค๊ด หรือ ค้นหาจากชื่อสินค้าได้โดยตรง นอกจากนั้นจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ชื่อสินค้า วันหมดอายุ จำนวนและราคาต้นทุน ราคาขาย

ในส่วนของส่วนลดนั้นจะเป็นกรณีเฉพาะของเจ้าของร้านและผู้จัดจำหน่ายตกลงกันไว้ โดยส่วนลดนั้นจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ อัตราร้อยละ

ส่วนลดจะทำให้จำนวนเงินรวมเปลี่ยนแปลง แต่ส่วนนี้จะเป็นส่วนลดเฉพาะของแต่ละสินค้า

สำหรับส่วนลดในหน้านี้ จะเป็นส่วนลดรวมของทั้งหมด หากเจ้าของร้านได้รับส่วนลดเพิ่มเติม สามารถใส่จำนวนเงินที่ได้รับเป็นส่วนลดในหน้านี้ได้

เมื่อเพิ่มสินค้าและทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นข้อมูลสินค้าและจำนวนสินค้าที่ได้รับในหน้าใบรับสินค้า ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล

หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดบันทึกข้อมูล ระบบจำทำการบันทึกข้อมูลสินค้าที่ได้กรอกไว้เข้าสู่ระบบ

สถานะของใบสั่งซื้อ

สำหรับสถานะของใบรับสินค้า จะเป็นการแสดงให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการของการรับสินค้านั้น ๆ

  • “เตรียมรายการ” จะเป็นสถานะแรก เมื่อสร้างใบรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไขข้อมูลในสถานะนี้ได้
  • “ดำเนินการ” เป็นสถานะที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการกับเจ้าหนี้ หรือผู้จัดจำหน่าย ผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไขข้อมูลในสถานะนี้ได้
  • “เสร็จสมบูรณ์” เป็นสถานะที่เสร็จสิ้นแล้ว ได้ทำการรับสินค้าจากเจ้าหนี้ หรือผู้จัดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
  • “ยกเลิก” เป็นการยกเลิกใบรับสินค้านั้น ๆ แต่รายการรับใบสินค้าจะยังคงอยู่ในหน้ารายการใบรับสินค้า ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก

การชำระเงินของใบสั่งซื้อ

สำหรับสถานะของใบรับสินค้า จะเป็นการแสดงให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการชำระเงินของรายการรับสินค้านั้น ๆ

  • “จ่ายแล้วบางส่วน” หมายความว่า ได้ทำการจ่ายเงินไปแล้วให้กับ เจ้าหนี้ หรือผู้จัดจำหน่ายไปแล้วบางส่วน
  • “จ่ายครบ” หมายความว่า ได้ทำการจ่ายเงินไปแล้วให้กับ เจ้าหนี้ หรือผู้จัดจำหน่ายไปครบแล้ว

หากใช้งานได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของใบรับสินค้าจาก “เตรียมรายการ” มาเป็น “เสร็จสมบูรณ์”

เพื่อให้จำนวนของสินค้านั้นเข้าสู่ Stock เพื่อให้สามารถเข้าไปขายในระบบ POS ได้

**จำนวนของสินค้าที่รับเข้าจะถูกบรรจุเข้าไปในคลังสินค้าเพื่อให้ขายได้เมื่อใบรับสินค้านั้นอยู่เปลี่ยนสถานะเป็น “เสร็จสมบูรณ์” เท่านั้น

เมื่อทำการเปลี่ยนสถานะของรายการใบรับสินค้าให้เป็น “เสร็จสมบูรณ์” แล้ว ระบบจะทำการบันทึกและ นำสินค้าพร้อมจำนวนเข้าสู่ Stock และสามารถทำการซื้อขายได้ทันที

ARINCARE

Free & Friendly Healthcare Solution

ARINCARE

Written by

ARINCARE

สังคมสุขภาพ ความรู้เรื่องความงาม ยารักษาโรค การบริหารร้านขายยา

ARINCARE

ARINCARE

Free & Friendly Healthcare Solution

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade