Arincare Update — เวอร์ชั่น Beta 1.6.0

ARINCARE
ARINCARE
Mar 28, 2017 · 2 min read

สวัสดีค่ะ Arincare มีการอัพเดทระบบสู่เวอร์ชั่นใหม่ Beta 1.6.0 ค่ะ โดยการอัพเดทระบบครั้งนี้มีฟีเจอร์สำคัญเพื่อช่วยให้ใช้งานง่ายขึ้น รวมถึงระบบบริการลูกค้าแบบใหม่ด้วยค่ะ =)

New Feature #1: รายงาน ขย 9, 10, 11

ตั้งแต่เวอร์ชั่น Beta 1.6.0 ไป ผู้ใช้สามารถออกรายงาน ขย ผ่านระบบได้นะคะ โดยในเวอร์ชั่นนี้การออกรายงานจะจำกัดอยู่ที่ ขย 9, 10, และ ขย 11 ในรูปแบบของไฟล์ PDF

สำหรับการออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel ที่สามารถแก้ไขได้ และรายงาน ขย 12, 13 จะตามมาในเวอร์ชั่นต่อๆ ไปค่ะ =)

อ่านรายละเอียดวิธีการออกรายงาน ขย >> คลิกที่นี่

ออกรายงาน ขย
สามารถเลือกบันทึกไฟล์ PDF ลงบนเครื่องหรือปรินท์ออกเครื่องปรินท์ได้

New Feature #2: รายการสินค้าคงคลังตามสาขา

ฟีเจอร์นี้แนะนำโดยคุณธวัชชัย ร้านห้องยาเภสัช 9 ค่ะ =)

ในฟีเจอร์นี้ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะสินค้าคงคลังทั้งหมดในแต่ละสาขาได้แยกตาม LOT ในคลังสินค้า พร้อมทั้งต้นทุนสินค้าและต้นทุนเฉลี่ย สามารถเข้าดูได้จากหน้า “คลังสินค้า” >> “รายการสินค้าคงคลัง” ค่ะ

ต้นทุนสินค้าและต้นทุนเฉลี่ยนจะแสดงเฉพาะเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในตำแหน่ง “เจ้าของ (Owner)” เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้เป็นเจ้าของ ราคาจะแสดงค่าเป็น 0 ค่ะ

เลือกสาขาที่กล่องด้านซ้ายของหน้าจอ รายการสินค้าจะแสดงผลตามสาขาที่เลือกค่ะ
คลิก “ดูรายละเอียดและต้นทุน” เพื่อเข้าดูรายละเอียดค่ะ

New Feature #3: เพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้ใหม่ (Supplier) อัตโนมัติจากหน้ารับสินค้า

อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มความสะดวกให้กับการใช้งาน แนะนำโดยคุณธวัชชัย ร้านห้องยาเภสัช 9 ค่ะ =)

เมื่อเราทำใบรับสินค้าเข้าคลัง ในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้รายใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบผู้ใช้งานหลายท่านอาจต้องย้อนกลับไปมาระหว่างหน้าจอเพื่อคีย์ข้อมูลค่ะ ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราไม่ต้องย้อนไปคีย์ข้อมูลซ้ำและทำงานได้เร็วขึ้นค่ะ

โดยที่ในหน้ารับสินค้าสามารถใส่ข้อมูลของเจ้าหนี้ (Supplier) ใหม่ได้เลย หรือจะเลือกจากที่มีอยู่แล้วก็ได้

ในหน้ารับสินค้าสามารถใส่ข้อมูลของเจ้าหนี้ (Supplier) ได้เลย

ในกรณีที่เป็นการคีย์ลูกค้าใหม่ เมื่อบันทึกใบรับสินค้าแล้ว ระบบจะนำข้อมูลนี้ไปสร้างเป็น Supplier ให้โดยอัตโนมัติ และสามารถเลือกได้ในครั้งต่อไปไม่ต้องคีย์ใหม่ค่ะ

ข้อมูลเจ้าหนี้ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติจากหน้าใบรับสินค้า

New Feature #4: ระบบบริการลูกค้า Instant Web Chat จากใน Arincare

สุดท้ายนี้ทาง Arincare ได้เริ่มทำระบบเพื่อให้บริการผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ โดยเฉพาะเมื่อติดขัดและแจ้งข้อสงสัยในการใช้งาน ทาง Arincare จึงได้ทำ Instant Web Chat จากภายในตัวระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อ Arincare ได้ทันทีค่ะ

โดยระบบ Instant Web Chat จะอยู่มุมขวาล่างของทุกๆหน้าค่ะ ท่านสามารถคลิกและติดต่อกับทีมงานได้ทันทีค่ะ

ทั้งนี้ท่านยังสามารถติดต่อทีมงานของเราผ่านช่องทางอื่นๆได้เช่นเดิมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE (“@arincare”) ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ค่ะ

ทั้งหมดนี้คือการอัพเดทระบบล่าสุดของ ARINCARE ในเวอร์ชั่น Beta 1.6.0 นะคะ ถ้าหากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือติดขัดประการใด สามารถติดต่อทีมงานได้ทันทีทางโทรศัพท์ 064 226 6888 หรือทาง LINE ที่ LINE id: @arincare ค่ะ =)

ARINCARE

Free & Friendly Healthcare Solution

ARINCARE

Written by

ARINCARE

สังคมสุขภาพ ความรู้เรื่องความงาม ยารักษาโรค การบริหารร้านขายยา

ARINCARE

ARINCARE

Free & Friendly Healthcare Solution

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade