Skontaktuj z Nami

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne ART-KOM”

Przezmark 15 B
82–310 Elbląg 2

Osoba do kontaktu: 
Irena Marcińczuk, tel.697311373

Napisz do Nas: stowarzyszenieartkom@gmail.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.