Image for post
Image for post

Üks peaminister korraga!

Kindlasti on Kaja Kallas inimene, kes saab hakkama ilma peaministri büroo juhi irvitava, või isegi kergelt mõnitava, toetuseta. Kaja Kallasel pole vaja ka erakonnakaaslaste erilist ambrasuurile viskumist, tõestamaks tema naisterahvaks olemist.

Kaja Kallas erineb meie kodukootud isalikest-, muidu räuskavatest- või, tavaliselt enne valimisi, erilist isamaalisust teesklevatest poliitikutest- erakonnajuhtidest kardinaalselt. Ta on saanud väga hea hariduse ja teinud edukat advokaadikarjääri, ta on euroopalikke arusaamasid, tavasid ja kombeid järgiva uue põlvkonna esindaja.

Tema kõnepruuk, võrrelduna senistes debattides osalenutega, on seetõttu ka hoopis teistsugune ja võib tunduda vähem jõuline. Naised ei pane kedagi ahju ega materda kolleege, kui nende arusaamad erinevad. Samas on Kaja Kallase juhtimisel Reformierakonnas kokku pandud selge nägemus poliitilistest suundadest Eesti elu arenguks, et võita valimised 2019. aasta märtsis. See on Reformierakonna poliitikute (naiste ja meeste, noorte ja vanade, emade ja isade) nägemus. Ja seda kardetakse vist tõesti.

Miks muidu pushitakse mingit mõttetut võimalike peaministrite populaarsusküsitlust? Parafraseerides Lennart Meri kuulsat ütelust, küsiksin, kas meil mitte ei ole tavaks Eestis, et üks peaminister korraga? Täna on peaminister Jüri Ratas, kes programmiliselt lubab hakata üles ehitama keskklassi, olles seda viimase kolme aasta jooksul edukalt lammutanud.

Ja kui rahvas eelistab oma valikutes Reformierakonna arusaamasid ja nägemust võimalikest Eesti arengutest, siis saab Kaja Kallasest tõesti peaminister. Pealegi esimene naispeaminister. Poleks paha?

Arvamuslood

Reformierakonna arvamuslood

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store