Eelarverevisjon Helme moodi — loosungid ja näidishukkamine

Aivar Sõerd, riigikogu liige

Eesti Reformierakond
Aug 15 · 2 min read

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas eelmise aasta lõpus nullbaasiga eelarvestamisele üleminekut. Istungile kutsusime ka peaministri, et ära kuulata valitsuse konkreetsed ettepanekud. Valitsuse plaan oli üldsõnaline, ebamäärane ja loosunglik. Rahandusministeeriumi hinnangul pidi kõik probleemid ära lahendama tegevuspõhisele eelarvestamisele üleminek. Nüüd on rahandusminister välja tulnud oma plaaniga riigieelarve revisjoniks, mis on sama üldsõnaline ja kampaanialik kui Jüri Ratase eelmise valitsuse riigieelarve reformimise plaanid.

Riigieelarve reformimise juttudega viikse tähelepanu eemale tegelikest probleemidest, milleks on süvenev eelarvedefitsiit ajal, kui majandus kasvab, ja sellest tulenevalt tekkinud vajadus hakata laenurahaga kinni maksma eelarve jooksvaid kulusid. Ratase eelmine valitsus põhjendas eelarvemiinust ja laenu võtmist sellega, et riigil on vaja teha investeeringuid. Selleks kuulutati välja strateegiliste investeeringute programm.

Tänaseks on sellest realiseerunud 5 km pikkune Riisipere ja olematu asustusega Turba vaheline raudteejupp. Tallinna linnahalli enneolematu konverentsikeskuse rajamine on aga takerdunud. Euroopa Komisjoni riigiabi loa kirjutamisele on kulunud juba kolm aastat, hoone laguneb ja järgmise aasta riigieelarves on selle investeeringu real täpselt null eurot. Tänaseni pole teada, mis on saanud riigi üürielamute programmist ja mis probleemid sellega ära lahendati.

Laenu on aga võetud hoogsalt. Riigisisest laenu on võetud sotsiaalkindlustusreservidelt, töötukassa kogutud suurtest reservidest on tänaseks alles riismed. Selle aasta algul võttis rahandusministeerium Euroopa Investeerimispangalt (EIB) välja 215 miljoni euro suuruse laenuosa. Juunis lasi rahandusministeerium käiku võlakirjad, et saada 200 miljonit eurot laenuraha eelarve jooksvate kulude katteks. Uusi investeeringuid pole aga selle 415 miljoni euro suuruse laenuraha eest kavandatud.

Vasakliberaalide näidishukkamine

Rahandusminister Helme arvates on riigieelarve kulude poole lõhki ajanud erinevad huvigrupid, kes on osavalt oma hea äraelamise maksumaksja taskusse sokutanud. Kui need puugid eelarvest välja rookida, tekib eelarves vaba raha, millega saab ära katta koalitsioonierakondade valimislubadused. Küllap me saame näha, kuidas leitakse mõned “vasakliberaalset ideoloogiat” propageerivad MTÜd ning korraldatakse näidishukkamine, lõpetades ära nende riigieelarvest rahastamise.

Eelarve remontimise õhinas aga selgub, et need MTÜd saavad suurema osa oma vahenditest hoopis Euroopa Liidu eelarvest rahastatavatest projektidest. ELi projektide rahade ümbersuunamine ei anna paraku riigieelarve kulude kokkuhoiule erilist efekti.

Järgmise aasta riigieelarve kava peab valitsus esitama septembri lõpuks riigikogule. Tahaks kuulda ja näha, et eelarveremont ei jää vaid poliitiliste loosungite tasemele, vaid tuleks ka mõni sisuline samm.

Avaldatud Äripäev 12.08.2019 Aivar Sõerd: Eelarverevisjon Helme moodi — loosungid ja näidishukkamine


Arvamuslood

Reformierakonna arvamuslood

  Eesti Reformierakond

  Written by

  Oled Reformierakonna programmide arutelukeskkonnas. Siin me esitleme uusi ideid, uuendame vanu ja arutleme, et jõuda Eesti järgmiste sihtideni

  Arvamuslood

  Reformierakonna arvamuslood

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade