Foto: Erik Peinar

Naisi ja raske töö tegijaid alandav ning riikide suhteid lõhkuv Helme peab valitsusest lahkuma

Keit Pentus-Rosimannus, Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

Tugevad mehed hoiavad naisi, mitte ei alanda. Naisepeks, ei verbaalne ega füüsiline, pole asi, mille peale silm kinni pigistada ei siin- ega sealpool Soome lahte. Riikide suhteid lõhkuv, teise riigi töökast naisest peaministrit mõnitav mõisnik Helme esindab väärtusi ja arusaami, millel ei peaks uue põlvkonna Eestis olema valitsuse tasemel kohta.

Mis asepeaministrist ja mõisnikust Helme lamedas jutus valesti oli?

Esiteks — teise riigi peaministri isiklik ja madal ründamine on osa pikemast jadast, millega EKRE tilk tilga haaval murendab Eesti välispoliitikat.

Teiseks — Villureiljanlik, šovinistlik hoiak, et “igaüks jäägu oma liistude juurde” või “noore naise koht on köögis” peaks kuuluma vähemalt üle-eelmisse sajandisse ja ajama iga edasipüüdva inimese tagajalgadele.

Signaal, mida valitsuse asepeaministrist Helme saatis kõigile noortele tüdrukutele ja poistele, on lihtsalt üdini vale. Kas see, mis on lubatud kirjastuse Eesti Raamat marksismi-leninismi osakonna ja ajakirja Pioneer propaganda müüjapoisist üle öö mõisahärraks moondunud Helmele, pole lubatud praegu veel 17-aastasele müüjatüdrukule ükskõik millisest välikelinnast?

Elus edasi jõudmine ei sõltu päritolust ega soost tänu jumalale juba mõnda aega, harjuge sellega, Mart Helme. Müüjana alustanud tüdruk võib saada tippjuhiks, võib saada peaministriks. Nagu ka müüjana alustanud poiss. Pole ühegi Helme asi seda küsimärgi alla seada või alavääristada.

Mõistagi on kõik see pealispind. Meie ees juba pikalt lahtirulluva süstemaatilise tegevuse eesmärk on lõhkuda lääneliitlaste vahelisi suhteid igas suunas ja nii palju kui võimalik. NATO, Soome, Euroopa Liit, Prantsusmaa president, Saksamaa kantsler — tilk tilga haaval, järjekindlalt murendades.

Miks Helmed, kes enda jutu järgi on “suured Eesti patrioodid” seda teevad? Kelle huve taoline murendamistöö teenib? Kaks retoorilist küsimust ilmselt teistele pädevatele riigiasutustele, kel nendele küsimustele vastamiseks minust paremad ressursid.

Ilmunud Delfis 16.12.2019

Eesti Reformierakond

Written by

Oled Reformierakonna programmide arutelukeskkonnas. Siin me esitleme uusi ideid, uuendame vanu ja arutleme, et jõuda Eesti järgmiste sihtideni

Arvamuslood

Reformierakonna arvamuslood

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade