Image for post
Image for post

On aeg vabaneda maksuküürust

Aivar Sõerd, Riigikogu liige

Eesti Reformierakond
Feb 26 · 3 min read

Jüri Ratase eelmise valitsuse ajal ellu viidud maksuvaba tulu reform pole ennast õigustanud. See ei sobi Eesti oludesse, kus inimeste palgad ja sissetulekud päris kiiresti kasvavad. 1200 eurot on kuusissetuleku piir, mida ületades hakkab maksuvaba tulu määr kiiresti vähenema. Miinimumpalgaga õpetajate tasu 1315 eurot on liiga suur sissetulek selleks, et saada maksuvaba tulu 500 eurot kuus.

Keskmine palk kerkib järgmisel aastal 1540 euroni. Maksuvaba tulu määra arvutamisel võetakse lisaks palgale arvesse ka kõikvõimalikud muud tulud. Võrdluses eelmise maksusüsteemiga loetakse murdepunktiks 1776 eurot kuus. Uuest maksusüsteemist kaotasid kõik, kelle sissetulek kuus seda piiri ületas.

Inimeste sissetulekud on Eestis piirkonniti erinevad. Ettevõtete tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide koondi andmetel oli eelmisel aastal ühe kuu keskmine väljamakse Rae vallas 1774 eurot, Viimsi vallas 1731 eurot. Kõrgema sissetulekutega piirkondades kaotavad töötajad uue maksusüsteemi tõttu juba praegu, võrreldes olukorraga mis kehtis enne maksuvaba tulu reformi.

Töötavatel pensionäridel on murdepunkt vana korra võrdluses juba 1333 euro juures, sest pensionäridele oli varem kehtestatud ka täiendav maksuvaba tulu, mis uue korra jõustudes kaotati. Tänavu kerkib keskmine pension 528 euroni, seega töötav pensionär kaotab võrreldes varasema korraga juba 800 euro suuruse töötasu juures. Riukalikult toimiva maksusüsteemi mõjul kerkis üksikisiku tulumaks keskvalitsuse kõige kiiremini kasvavaks maksutuluks.

Uut maksusüsteemi ilustati valedega. Peaminister rääkis, et maksureformist olevat võitnud 80 % Eestimaa elanikest. Täna me seda juttu enam ei kuule. Tegelik olukord on vastupidine. See aeg, kus uuest maksusüsteemist on kaotajaid rohkem kui võitjad, saabub peagi.

Maksuküüru tuluvahemik on 1200 kuni 2100 eurot kuus. Seal kerkib efektiivne piirmaksumäär 31,1 protsendini. Lihtsustatult tähendab see seda, et selles vahemikus läheb igast täiendavalt teenitud eurost maksudeks poolteist korda suurem summa kui tavapärase määra puhul. See on tuluvahemik, kuhu liigub oma tuludega järjest suurem osa tööinimestest.

Tähelepanuväärne on, et uue maksusüsteemi rajajad pole ka ise oma looduga rahul. Eelmisel nädalal rääkis Keskerakonna maksutoimkonna esimees ja sotsiaalminister Tanel Kiik Riigikogu infotunnis, et valitsus peab arutama, kuidas maksuvaba tulu süsteemiga edasi minna. Samamoodi jätkata ei saa.

Sotsiaalminister Kiik arutles, et valiku koht on, kas muuta maksuvaba tulu kõigil või siis vaid teatud sihtrühmadel, ehk teha igale sihtrühmale eraldi oma maksuküür. Võimalik olevat ka maksuküüru painutamine või nihutamine. Valikus on veel maksuküüru valemi muutmine selliselt, et maksuvaba tulu nullini ei jõuagi. Erinevaid variante pidi olema palju, kõigil lahendustel omad suuremad või väiksemad miinused. Valitsus on töine, valitsus töötab kõikide variantidega, vajadusel kasvõi kuni järgmiste valimisteni välja. Ka Isamaa esimees rääkis hiljuti Eesti Päevalehe, et tulumaksuvabast miinimumist kujuneb üks järgmiste valimiste peateemasid.

Reformierakonnal on lahendus olemas. Maksuküür on vaja maksusüsteemist eemaldada. Oleme ette valmistanud seaduseelnõu, kus kõigile hakkaks kehtima 500 euro suurune maksuvaba tulu kuus, ehk 6000 eurot aastas. Seda ületavale osale rakendatakse ühtlane 20 protsendine tulumaksumäär.

Maksuküüru, kui üleliigse elemendi maksusüsteemist eemaldamine on seotud täiendavate kuludega riigieelarvele. Seda arvesse võttes oleme ülemineku ette näinud kahe etapilisena. Järgmine aasta oleks üleminekuaasta. Üleminekuaastal jääb üheks aastaks maksuküür veel alles, aga see nihkub eest ära ja suur hulk inimesi oma tuludega ei sattu siis veel kõrgema maksustamise piirkonda. Üleminekuaasta tuluvahemik oleks 1700 kuni 2600 eurot kuus.

Ülejärgmisel aastal aga eemaldame maksuküüru lõplikult. Maksuvaba tulu määr ei sõltu siis enam aastatulu suurusest. Taastame õiglase maksusüsteemi, mis ei karista töötavaid inimesi kõrgema maksustamisega. Taastame maksusüsteemi, mis ei kärbi inimeste motivatsiooni suuremat tulu teenida ja kus maksuvaba tulu määr ei sõltu enam aastatulu suurusest.

Avaldatud 26.02 EPL


Arvamuslood

Reformierakonna arvamuslood

Eesti Reformierakond

Written by

Oled Reformierakonna programmide arutelukeskkonnas. Siin me esitleme uusi ideid, uuendame vanu ja arutleme, et jõuda Eesti järgmiste sihtideni

Arvamuslood

Reformierakonna arvamuslood

Eesti Reformierakond

Written by

Oled Reformierakonna programmide arutelukeskkonnas. Siin me esitleme uusi ideid, uuendame vanu ja arutleme, et jõuda Eesti järgmiste sihtideni

Arvamuslood

Reformierakonna arvamuslood

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store