Tallinna linnavalitsus käitub praegu autojuhtidega nagu koolikiusaja.

Keit Pentus-Rosimannus, Reformierakonna Tallinna juhatuse liige

Tallinna linnavalitsus käitub praegu autojuhtidega nagu koolikiusaja. Selle asemel, et pakkuda autoga sõitjatele toimivaid ja moodsaid alternatiive ning planeerida töötavaid lahendusi, otsitakse järjest viise, kuidas teha autoga liikumine ebamugavamaks. Minu hinnangul selline kiusamistaktika lihtsalt ei tööta ega pane inimesi autodest loobuma, sööb ainult närve.

Praegu tundub, et mitte keegi ei vaata Tallinna liiklust ja lahendusi tervikuna. On üksikute tükkide lahendused, mis tervikuna kuidagi kokku ei tööta ja mis kohati tunduvad linna arengut isegi vastupidistes suundades nügivat.

Mida teha?

Luua kaasaegsed, kiired trammiühendused, algatuseks Lasnamäelt ja Piritalt, mis oleksid loogiline osa kogu Tallinna trammivõrgust.

Teiseks, elupiirkondade siseselt kiire ja paindlikult toimiv väikeste busside süsteem. Suurte busside liinid on teedel siiamaani paljuski samasugused, nagu need olid 25 aastat tagasi, aga linn on vahepeal edasi arenenud. Näiteks Lasnamäel on juba pikalt arutatud, et elupiirkondade siseselt võiksid liikuda väikesed vaiksed bussid, mis haakuksid ülejäänud ühistranspordisüsteemiga. Tegelikult võiks just Lasnamäe olla innovatiivse linnatranspordi julgeks arendamiseks ideaalne koht, kui vaid eestvedamist leiduks. Ühtse, hästi kokku toimiva tervikliku süsteemi puudumine on praegu paljudes kohtades peavalu.

Kolmandaks terviklik ja turvaline kergliiklusteede võrgustik, mis tähendab ka korralikke parkimisvõimalusi. Kergliiklusteede ühtseks süsteemiks sidumine on igal juhul oluline, aga ei saa unustada, et on hulk inimesi, kellele jalgrattaga sõitmine erinevatel põhjustel ei sobi. Nende jaoks saab ikkagi autole alternatiiviks olla kaasaegne, kiire ja mugav ühistransport.

Autojuhtide kiusu rubriiki liigitub paraku ka see, kuidas suuremates piirkondades pole siiamaani suudetud pakkuda mitte mingisugust kaasaegset lahendust parkimisele. Tulge, jalutage õhtusel ajal Lasnamäel näiteks Läänemere tee või hommikuti Vormsi tänava kandis ja vaadake, kuidas siin parkimisega lood on.


Arvamuslood

Reformierakonna arvamuslood

Eesti Reformierakond

Written by

Oled Reformierakonna programmide arutelukeskkonnas. Siin me esitleme uusi ideid, uuendame vanu ja arutleme, et jõuda Eesti järgmiste sihtideni

Arvamuslood

Reformierakonna arvamuslood

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade