Povišanje svetega križa

Freska, 15. stoletje, cerkev svetega Frančiška v Arezzu. Legenda pravi, da so bili izkopani trije križi. Pravega so odkrili tako, da so jih polagali na bolnega, ki je ozdravel šele pod pravim. (Jn 3,14–17)

Jn 3,14–17 In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.
Like what you read? Give Simon Korenjak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.