Image for post
Image for post
İllüstrasyon: Yeşim Paktin

Bir Amaç Olarak Disiplinlerötesilik

Geleneksel disiplin sınırlarının ötesine geçmek için bütüncül bir modele ulaşmak

ATÖLYE
ATÖLYE
Jul 24, 2017 · 5 min read

Geriye Bakmak

Profesyonel alanlarda uzmanlaşmaya yönelik yaklaşım, tarih boyunca farklılık gösterdi.

Image for post
Image for post
Da Vinci’nin ‘Vitruvius Adamı’nın reprodüksiyonu.

Etrafı Gözlemek

“Disiplinlerötesilik” sözcüğündeki “ötesilik”, hem medyada hem de akademide açık uçlu olarak kullanılıyor.

Image for post
Image for post
A. Jenseius’tan ilham alınarak yapılan, farklı türlerdeki disiplinler için entegrasyon seviyelerinin gösterimi.

Bununla birlikte, bütüncül bir üniversite eğitimi, 21. yüzyıl yetkinliklerini edinmek için tek yol değil.

Kendimize Bakmak

Image for post
Image for post
ATÖLYE topluluğunun mevcut sektörel dağılımı.

Bu etkileşim modeli, bireylere mesleki empatiyi ifade etme imkanı sağlıyor.

Disiplinlerarası ekibimiz, çokdisiplinli komünitemiz ile projelerimizde bir araya geliyor.

Image for post
Image for post
ATÖLYE’deki önceki 101 oturumlarından fotoğraflar. (solda) ahşap oymacılık, (sağda) kodlama.

Geleceğe Bakmak

ATÖLYE İçgörüler

Bu yayında ATÖLYE’nin deneyimleri ve öğrenimleri hakkında kaleme alınan makaleleri bulabilirsiniz.

ATÖLYE

Written by

ATÖLYE

ATÖLYE is a creative services organization that places a Strategic Design Studio and an Academy within a vibrant Creative Hub.

ATÖLYE İçgörüler

ATÖLYE, Yaratıcı Platform’unun içine yerleştirdiği Stratejik Tasarım Stüdyosu ve Akademi ile yaratıcı servisler geliştiren bir organizasyondur.

ATÖLYE

Written by

ATÖLYE

ATÖLYE is a creative services organization that places a Strategic Design Studio and an Academy within a vibrant Creative Hub.

ATÖLYE İçgörüler

ATÖLYE, Yaratıcı Platform’unun içine yerleştirdiği Stratejik Tasarım Stüdyosu ve Akademi ile yaratıcı servisler geliştiren bir organizasyondur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store