Koji su trendovi digitala u Hrvatskoj?

Na posljednjem predavanju u Experti sa studentima sam prošao trendove u Hrvatskoj, a na temelju istraživanja koje su proveli u 24sata te ih prezentirali na konferenciji Digital Takeover.

Internet je glavni izvor informacija za 78% Hrvata, slijede ga TV s 14,7%, print s 4,3% te radio s 3,1%!

Za 87,7% Hrvata internet nudi informacije koje ne mogu pronaći nigdje drugdje. Slijedi ga TV s 6,5%, print s 4,1% i radio s 1,7%.

Za 44,3% Hrvata oglasi na internetu glavni su izvor kada donose konačne odluke o kupnji, a slijede ponovno print oglasi s 25,8%, TV oglasi s 19,2%, audio oglasi sa 7,6% te OOH oglasi sa 5,3%!

Oglašivači ne prate statistike!

Vidjeli ste iznad navedene statistike? Sve ukazuju na to da internet dominira čak i na našem tržištu. Onda će vas iznenaditi sljedeći podatci o tome gdje se naše tvrtke najčešće oglašavaju:

  • 50% TV oglasi
  • 17% Oglasi na internetu
  • 33% ostalo

Zanimljivo? Jako. S obzirom da ispitanici, njih čak 44,3% kaže da na internetu donose konačne odluke o kupnji i da ih 78% tvrdi kako im je internet glavni izvor informacija… ovo su po meni dosta loše odluke naših tvrtki — jer čini se, ne slušaju kupce.

Investicije u digitalno oglašavanje u Hrvatskoj iznose samo 17%, unatoč činjenici da je internet najčešće korišten medij.


Evo još nekih zanimljivih informacija sa navedenog istraživanja:

  • 91,6% korisnika na internetu je više puta dnevno što ga čini najčešće korištenim medijem
  • 56,6% korisnika navodi internet kao medij kojemu najviše vjeruju
  • 91,6% korisnika za vrijeme gledanja TV programa često ili bar ponekad surfa internetom
  • 9 od 10 korisnika je na internetu više puta dnevno, bez obzira na dob

Izvor: www.digitaltakeover.hr

Prezentaciju možete preuzeti OVDJE.

Ne zaboravite se pretplatiti i na Youtube kanal jer ćete na njemu pronaći sve najnovije sadržaje s predavanja i edukacija.

Kupite Atomski marketing OVDJE ili skinite BESPLATAN EBOOK o tome kako sam prodao 400+ knjiga u mjesec dana (koje sam marketinške taktike i medije koristio) OVDJE.

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Marijan Palić

Written by

Atomski Marketing Book Author I Marketing manager at AGENCY04 | @experta_hr lecturer | digital / sports marketing expert I Speaker I www.atomskimarketing.com

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade