KONZALTING: Liderov portal povećao čitanost za 83 posto i prema Gemiusu skočio za 12 mjesta

Marijan Palić
Mar 7 · 2 min read
Fotografija s edukacije koju smo održavali za novinare Lidera

Liderov web u veljači je zabilježio veliki rast posjećenosti ‒ od 15,2 posto. Tako je portal lider.media prema Gemiusu skočio na 31. mjesto, i to sa 37. koje je zauzeo u siječnju. U veljači je portal posjetilo 180.374 pojedinačnih korisnika (‘real users’) i 304.171 posjeta (‘klik’). Rasli su u najkraćemu mjesecu u godini, u kojem je većina portala zabilježila pad. Nijedan veći portal u veljači nije zabilježio rast veći od Lidera.

Toliki rast čitanosti nije slučajan, dvoznamenkaste stope rasta bilježe već nekoliko mjeseci. Osim 15-postotnoga rasta na mjesečnoj razini, u veljači su ostvarili rast od čak 83 posto u odnosu na razdoblje prije šest mjeseci, kad su bili 43. prema Gemiusu, pa smo u tom razdoblju skočili 12 mjesta. U siječnju su prvi put preskočili granicu od pet posto udjela na hrvatskome web-tržištu (5,47 posto), a u veljači smo taj udjel podignuli na 6,18 posto.

Sve to plod je sustavnog rada u posljednjih nekoliko mjeseci. Lider je i na webu počeo primjenjivati logiku iz tiskanog izdanja: smanjili su broj objava i ne trče baš za svakom informacijom. Umjesto da se utrkuju s većim redakcijama, navikavaju čitatelje da se kod njih očekuju tekstovi s dodanom vrijednošću — s prvom analizom nekog trenda, objašnjavanjem konteksta ili meritornim tumačenjem nekog od naših brojnih stručnih suradnika i komentatora. Sudeći prema ovim rezultatima, takvu su logiku čitatelji prepoznali i vrednovali.

Teme iz tiskanog izdanja sve rjeđe “prepisuju”, a sve ih češće dodatno obrađuju i prilagođavaju tom medijskom formatu. U digitalnoj transformaciji redakcije sadržaj je najvažniji, a klasično tiskano i digitalno izdanje, kao i web, samo su različiti kanali kojima se taj sadržaj plasira. U tom kontekstu počinju se i u tiskanom izdanju sve više koristiti temama otvorenima na webu.

Odlično je sudjelovati kroz konzalting na tom projektu i vjerujemo kako će Lider i dalje rasti. Mato Rajić i ja smo na projektu od jeseni 2018. i sada su rezultati analiza, ali i odličan rad Liderove redakcije, došli na vidjelo.

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Marijan Palić

Written by

Atomski Marketing Book Author I Marketing manager at AGENCY04 | @experta_hr lecturer | digital / sports marketing expert I Speaker I www.atomskimarketing.com

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade