Predavao sam na EFOS-u i objasnio kako smo RAZVALILI digitalni marketing!

FOTO: poslovniportreti.com

Na poziv Ivana Kelić s Katedre za marketing na EFOS-u, održao sam predavanje o tome kako smo s kampanjom za knjigu Atomski marketing ‘razvalili’ digitalni marketing i došli do odličnih rezultata.

Od 29.1.2019. pa do datuma održavanja predavanja — 18.4.2019. otišlo je oko 700-tinjak knjiga.

Što smo radili, koje smo taktike koristili, koji su kanali najbolje prolazili, kako smo uopće odredili koliko ćemo knjiga tiskati? Sve to saznajte u videu s predavanja, a možete i tako da skinete eBook “Iskakanje iz paštete


Ne zaboravite se pretplatiti i na Youtube kanal jer ćete na njemu pronaći sve najnovije sadržaje s predavanja i edukacija.


Ne zaboravite kupiti i moju knjigu Atomski Marketing za 149 kn.

O knjizi Atomski Marketing su rekli:

„Atomski Marketing zvuči pretenciozno prije čitanja, a nakon čitanja shvatite da se drugačije i nije mogla nazvati.Mato Rajić, Rajić Consulting

“…Must read!”Ilija Brajković, Kontra

“…Palić se drži onoga u čemu je majstor — prakse.”Mate Mijić, politički analitičar, konzultant i poduzetnik u digitalnoj komunikaciji i marketingu

Što kažu čitatelji o knjizi? Možete pročitati na Facebook stranici Atomskog Marketing.

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Marijan Palić

Written by

Atomski Marketing Book Author I Marketing manager at AGENCY04 | @experta_hr lecturer | digital / sports marketing expert I Speaker I www.atomskimarketing.com

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade