Zašto sam napisao BESPLATNI eBook “Kako iskakati iz paštete”?

Kada sam krenuo s promocijom knjige Atomski marketing, mnogi su mi se prijatelji i poznanici javljali i govorili kako iskačem i iz paštete. To mi je odmah dalo ideju da kroz neki medij objasnim kako i na koji način sam došao do toga da sam svugdje — a potrošio sam jako malo.

Naravno, nisam sam iza toga svega. U cijeloj su priči bili Mato Rajić koji je i suautor knjige te Dorijan Palić koji je osmislio vizuale te kreirao web stranice Atomskog marketinga, ali i ovoga eBooka.

eBook

Odlučili smo se na eBook, budući da se radi o velikoj i opširnoj analizi na koji način smo promovirali samu knjigu. Na više od 20 stranica eBooka opisano je koje smo kanale komunikacije koristili, gdje smo se i kako oglašavali te koliko smo potrošili za oglašavanje.

Na oglašavanje je potrošeno oko 15.815,95 kn u mjesec dana, a u tom je razdoblju prodano više od 400 knjiga Atomski marketing.

Cijeli eBook možete preuzeti potpuno BESPLATNO na stranici iskakanjeizpastete.com

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Marijan Palić

Written by

Atomski Marketing Book Author I Marketing manager at AGENCY04 | @experta_hr lecturer | digital / sports marketing expert I Speaker I www.atomskimarketing.com

Atomski Marketing

… ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade