BNA Official_KR
Oct 5 · 2 min read

Ứng dụng Bananatok (BNA) với tiện ích Airdrop tức thì gần đây đang nhận được sự quan tâm của giới Coin chuẩn bị niêm yết cổ phiếu tại thị trường Việt Nam vào ngày 8 tới đây và đồng thời đã hoàn thành kí kết hợp tác độc quyền với thị trường giao dịch đừng đầu khu vực Đông Nam Á về người dùng FinanceX.
Lần hợp tác độc quyền này không chỉ đơn giản là việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường mà FinanceX còn hợp tác quảng bá cho Bananatok tại khu vực Đông Nam Á, thông qua đó chính thức đánh dấu cho sự xâm nhập vào thị trường Đông Nam Á của Ứng dụng Bananatok.
Cụ thể, tại trang chủ của FinanceX đã giới thiệu về Bananatok như là một “Ứng dụng bắt buộc dành cho tất cả người dùng tại các nơi giao dịch”. Đồng thời đảm bảo tiện ích thực tế dành cho người dùng thông qua các dịch vụ chuyển khoản giữa các hội viên không có địa chỉ trong cửa sổ chat, dịch vụ Airdrop tức thì. Dự tính Bananatok sẽ cho đăng ký các project khác thành dạng package mở rộng kinh doanh

Theo người phát ngôn của ứng dụng Bananatok cho hay :” Với kế hoạch thực hiện ngay Airdrop cho đồng tiền riêng BNA tại kênh Telegram của thị trường giao dịch FinanceX với hơn 4 triệu thành viên thì sự kiện niêm yết cổ phiếu mới của Bananatok vào ngày 8 này dự đoán sẽ thu hút mạnh mẽ sự tham gia của người dùng tại các thị trường giao dịch.
Tương tự như lần hợp tác lần này, chúng tôi sẽ thiết lập mối quan hệ hữu nghị (partnership) với các điểm giao dịch khác và sẽ có kế hoạch mở rộng hoạt động quảng cáo của Bananatok trước khi đăng ký điểm giao dịch, hiệu quả quảng cáo nổi bật về việc niêm yết BNA Project sau khi đăng ký điểm giao dịch cùng với tính ổn định về giá sau khi niêm yết tại điểm giao dịch.Bananatok đang triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại hơn 5 điểm giao dịch trên thị trường. Sau khi niêm yết tại thị trường Việt Nam, Bananatok đang nhận được sự chủ ý của nhiều người về đường hướng phát triển kinh doanh của mình.

bananatok

BANANATOK is integrated cryptocurrency management messenger made by Telegram’s open-source.

BNA Official_KR

Written by

BNA KOREA

bananatok

bananatok

BANANATOK is integrated cryptocurrency management messenger made by Telegram’s open-source.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade