BNA Official_KR
Sep 19 · 2 min read

Bananatok, mạng xã hội (SNS) trên nền tảng blockchain, được sáng tạo bởi Biyong, một công ty công nghệ blockchain nổi tiếng tại Singapore và Tập đoàn Zoo Holdings Hong Kong, nổi tiếng với chuỗi cửa hàng cà phê The Zoo.
BananaTok với 4 triệu người dùng được kết nối từ Biyong, giúp giao dịch mạng ngang hàng P2P trở nên dễ dàng hơn mà không cần cung cấp địa chỉ! Ngoài ra bất cứ người dùng nào cũng đều có thể thoải mái airdrop nhiều loại tiền ảo khác nhau.Không dừng lại ở đó, ứng dụng Banana-Pay cung cấp bởi Bananatok đồng thời giúp người dùng giao dịch các loại tiền tệ thông thường một cách dễ dàng.
Bananatok còn hỗ trợ và cung cấp thông tin về tiền coin trực tuyến, các games nhập vai, các nội dung về giáo dục và chức năng download thông qua BNA Media.
Tham gia với chúng tôi để trải nghiệm một thế giới mới mẻ của thị trường coin ngay hôm nay!

1. Cài đặt Bananatok tại
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.bananatok
— IOS ver. (Coming soon….)
2. Gia nhập Điễn đàn chính thức tại https://bananatok.plus/Bananax_EN
3. Trải nghiệm Daily Airdrop bằng cách click vào “Envelope”!
- Sự kiện Airdrop chào mừng : Diễn ra trong 2 tuần trừ thứ bảy và chủ nhật / 10:00 Sáng / có 5,000FNX chia đều cho 88 người.
-Sự kiện Vatman Airdrop: diễn ra hằng ngày trừ thứ bảy chủ nhật/ 03:00 chiều / có 1,888 BNA chia đều cho 88 người.
-Số tiền và số người nhận có thể thay đổi mà không cần báo trước.

▣ Link tham khảo ▣
- Trang chủ : http://bananatok.io/
- Hướng dẫn sử dụng Bananatok
https://link.medium.com/DDgrIOWZ4Z
- BANANATOK là gì?
https://link.medium.com/XETv49Lh3Z
- Thâm nhập thị trường Trung Quốc dễ dàng hơn cùng với Bananatok.
https://link.medium.com/eU8bdeHh3Z

️ Đồng BNA của Bananatok đã được niêm yết tại Bitsonic Exchange Hàn Quốc ️

bananatok

BANANATOK is integrated cryptocurrency management messenger made by Telegram’s open-source.

BNA Official_KR

Written by

BNA KOREA

bananatok

bananatok

BANANATOK is integrated cryptocurrency management messenger made by Telegram’s open-source.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade