BNA Official_KR
Sep 19 · 2 min read
  1. Truy cập vào Google Playstore để tải về

(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.bananatok)

2. Đăng ký số điện thoại và xác nhận

1)Nhập số điện thoại sau đó gửi yêu cầu cung cấp mã xác nhận

2)Nếu không có Telegrame thì gửi yêu cầu xác nhận qua tin nhắn SMS

3)Nhập mã xác nhận để hoàn tất đăng ký

3.Đăng ký Ví

1)Click vào “My Page”

2)Click vào “Wallet”

3)Nhập mã xác nhận sau khi đồng ý với Điều kiện và điều khoản

4) Thiết lập số bí mật chuyển khoản gồm 6 số để hoàn tất đăng ký.

4.Đăng ký Coin vào Ví

1)Click chọn “Wallet” rồi click ‘+’

2)Click để tra cứu coin

3)Đánh dấu stick vào coin muốn chọn để cho vào Ví

5.Tham gia Diễn đàn thảo luận

1)Tìm và click vào mục “Chats”

2)Tra cứu phòng chat tại Diễn đàn

( BNA official community Group or https://bananatok.plus/Bananax_EN)

3)Click vào để tham gia

bananatok

BANANATOK is integrated cryptocurrency management messenger made by Telegram’s open-source.

BNA Official_KR

Written by

BNA KOREA

bananatok

bananatok

BANANATOK is integrated cryptocurrency management messenger made by Telegram’s open-source.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade