BNA Official_KR
Sep 14 · 3 min read

Có nhiều dự án tiền điện tử và Blockchain trong nước muốn giới thiệu sang thị trường Trung Quốc nhưng việc tìm kiếm những người dùng Blockchain tại Trung Quốc để tiến hành quảng bá một cách có hiệu quả trong chừng mực nào đó là một việc khó khăn.
Tuy nhiên kể từ tháng 7, ứng dụng Bananatok được tạo ra với sự hợp tác của công ty chuyên về công nghệ Blockchain tại Trung Quốc là Biyong cùng với chủ sở hữu ZooCoffee tại Trung Quốc là Tập đoàn ZooHoldings đã dần có những bước quảng bá đúng đắn hơn với đối tượng là người dùng Trung Quốc.
Ứng dụng Bananatok là Dịch vụ mạng xã hội được xây dựng trên nền tảng công nghệ Blockchain là phiên bản quốc tế của Biyong thương hiệu thành công với 4 triệu người dùng tại Trung Quốc và Biyong cũng là Dịch vụ mạng xã hội nền tảng Blockchain số 1 tại Trung Quốc.
Đi ngược với chính sách chặn Telegram của Chính phủ Trung Quốc, hoạt động của Telegram group bao gồm phát triển chương trình giả lập dành cho người dùng và các project mang tính thương mại đã ngay lập tức trở thành ứng dụng bắt buộc trong cộng đồng người dùng Blockchain, hiện tại với 4 triệu người dùng đồng thời không ngừng mở rộng các hạng mục cũng như kỹ thuật về chuyển Coin không cần địa chỉ, Coin Airdrop, Coin Media .v.v. nó được gọi với cái tên là “Wechat” (Kakaotalk của Trung Quốc) trong thế giới Blockchain.
Với lượng người dùng khổng lồ có sẵn từ Biyong Trung Quốc, Bananatok đã giải quyết được vấn đề về việc phát triển tập trung vào liên kết với dự án ở nước ngoài cùng tính năng mới được thêm vào cùng tính năng cơ bản của Biyong.
Đầu tiên là Super Channel được truy cập bởi 4 triệu người dùng Trung Quốc. Các project đăng ký trên Super Channel này hiển thị cùng lúc đến người dùng Trung Quốc và Hàn Quốc giúp đẩy mạnh quảng bá project ra ngước ngoài được dễ dàng hơn.
Ngoài ra còn có thêm ứng dụng Bananatok Wallet Listing và dịch vụ Airdrop. Những project trong Bananatok Wallet được đăng ký sau khi vượt qua thủ tục gắt gao sẽ có khả năng được airdrop trong tất cả các phòng chat nhóm của Bananatok và Biyong. Bananatok Airdrop vượt ra khỏi dịch vụ Airdrop tập trung hóa vốn được thực hiện chủ yếu tại nơi giao dịch là dịch vụ Airdrop thông minh 24h với một nút bấm chỉ cần bạn là người phụ trách project hoặc chủ sở hữu coin. Ngoài ra còn hỗ trợ thêm các tính năng như hiển thị theo thứ tự, hiển thị random, hiển thị dạng đố vui .v.v.
Cuối cùng là Kênh BNA Media. Biyong vốn là ứng dụng không thể thiếu được trong cộng động người dùng Blockchain tại Trung Quốc, được mở rộng thêm hàng trăm dịch vụ cung cấp tin tức về giá cả, thông tin IEO (Thông tin về nơi giao dịch tiền điện tử), dạy về Coin, trải nghiệm, tải về .v.v. và trên thực tế nó đóng vai trò là cổng Blockchain duy nhất tại Trung Quốc.
BNA Media chuyển tải hiệu quả thông tin tại thị trường Trung Quốc ở trong nước đồng thời cho phép hiển thị các project trong nước lên ứng dụng Biyong và chúng tôi có kế hoạch phát triển nó thành cổng Blockchain thông qua việc ngày càng mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Trung. Thực tế cho thấy hướng đi này của BNA Media về việc mở ra một cổng Blockchain vốn đang chưa xuất hiện tại thị trường trong nước rất đáng được quan tâm.
Ngoài ra trong năm nay, chúng tôi có kế hoạch tung ra sản phẩm Giao dịch qua điện thoại được truy cập đồng thời bởi người dùng Biyong và Bananatok, tiếp theo đó sẽ là Banana Page. Thông qua những kế hoạch này chúng tôi hy vọng đẩy nhanh hơn nữa việc đưa kỹ thuật Blockchain vào đời sống hằng ngày.

bananatok

BANANATOK is integrated cryptocurrency management messenger made by Telegram’s open-source.

BNA Official_KR

Written by

BNA KOREA

bananatok

bananatok

BANANATOK is integrated cryptocurrency management messenger made by Telegram’s open-source.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade