Peesamac
Peesamac
Feb 10 · 3 min read

Highlights

BASE Playhouse เปิดตัวบอร์ดเกม 21st Century Survival Box เพื่อแก้ไขปัญหา เด็กไทยขาดทักษะที่จำเป็น และไม่มีสอนในโรงเรียน ปฏิวัติความเชื่อใหม่ โดยเอาความสนุกที่ได้จากเกมมาเป็นเครื่องมือ แทนที่จะติดเกม แต่ทำให้เด็กไทย ‘ติดใจ’ กับการอัพสกิลของตัวเอง ให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตหลังรั้วการศึกษาได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น

เรื่องที่จะพูดถึง :
1. Impact ที่ต้องการสร้างและปัญหาการศึกษาที่ต้องแก้
2. บอร์ดเกม 21st Century Survival Box ทำงานอย่างไร
3. ทักษะที่เด็กไทยทุกคนต้องมีในศตวรรษที่ 21 คืออะไร
4. BASE Playhouse เป็นใคร และทำอะไรมาบ้าง
5. โปรเจคอื่นๆ ของ BASE Playhouse

1. Impact ที่ต้องการสร้างและปัญหาการศึกษาที่ต้องแก้

 • เด็กไทยได้เตรียมตัวเองให้พร้อมใช้ชีวิต โดยการทำให้ห้องเรียนฝึกทักษะชีวิตได้จริงระหว่างเรียนรู้อยู่ในโรงเรียน
 • เพิ่มการเรียนรู้ โดยไม่เพิ่มงานคุณครู และให้คุณครูเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ (Facilitator) ได้ง่ายที่สุด
 • ลดปัญหาช่องว่างทางทักษะ (Skill gap) ที่เกิดจากแรงงานมีทักษะในการทำงานไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในโลกยุคดิจิตัลได้ตามความคาดหวังของนายจ้าง และภาคธุรกิจของไทย
 • ทำให้ห้องเรียนของเด็กไทย กลับมาเป็นสถานที่แห่งความสนุกอีกครั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้เด็กทุกคน กล้าที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

2. บอร์ดเกม 21st Century Survival Box ทำงานอย่างไร

BASE : 21st Century Survival Box Board Game - Copyright © 2019 BASE Playhouse — Do not duplicate.

บอร์ดเกม 21st Century Survival Box ออกแบบมาเพื่อฝึกทักษะ 4Cs ที่จำเป็นสำหรับเด็กไทยทุกคน เพื่อให้นำไปใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่เจอในชีวิต ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวได้ ทักษะเหล่านี้ประกอบไปด้วย Critical Thinking, Creativity, Colaboaration และ Communication ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาฝึกฝน และต้องผ่านการเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้ “ฝึก” ทักษะเหล่านี้ได้โดยเฉพาะ BASE Playhouse จึงตีโจทย์และหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับพฤติกรรมของเด็กวัยนี้มากที่สุด นั่นคือ การเรียนรู้ผ่านเกม บอร์ดเกมนี้จะทำหน้าที่เสมือน ‘ครูจำลอง’ ที่ให้ภารกิจต่างๆ กับเด็กในแต่ละคาบวิชาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Online-to-Offline เพื่อให้เด็กไปเรียนรู้จริงผ่านการทำ Mission ในคาบเรียน โดยแต่ละ Mission จะแทรกทั้งความรู้ในบริบทต่างๆ เช่น STEAM หรือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 5 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือหมวดความรู้ที่สนใจ และอาจรวมไปถึงเรื่องการแนะนำอาชีพในอนาคต ไประหว่างการเล่นเกมส์ผ่าน Mission แต่ละด่าน ที่เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะ 4Cs ไปโดยไม่รู้ตัว

ทักษะ 4Cs ที่จำเป็นต้องใช้ในศตวรรษที่ 21

BASE Playhouse ออกแบบบอร์ดเกมนี้มา เพื่อแก้ปัญหาที่ทีมเราเจอจากการสอนทักษะในศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ โรงเรียนไม่สามารถนำทักษะเหล่านี้เข้าไปใส่ในหลักสูตรปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์จำนวนมากในปัจจุบัน แต่ก็ไม่สามารถทำให้เกิดการฝึกฝนได้จริงเพราะทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนจึงจะฝึกได้ และคุณครูยังไม่มีประสบการณ์ออกแบบการสอนเพื่อฝึกทักษะเหล่านี้ให้กับน้องๆ เราจึงต้องการสร้างเครื่องมือที่เข้าไปอยู่ในห้องเรียนในประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยให้คุณครูทุกท่านรับบทบาทเป็น Facilitator เพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วที่สุด ง่ายที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด โดยไม่เพิ่มภาระของคุณครูในปัจจุบัน โปรเจค “21st Century Survival Box” จะเป็นเครื่องมือสื่อการสอนที่เปลี่ยนทุกห้องเรียนให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นที่สามารถฝึกทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ได้จริง เรามั่นใจว่าการเรียนรู้ที่สนุก จะเป็นประตูบานสำคัญ ที่ทำให้เด็กไทยสามารถเรียนรู้ไปได้ตลอดชีวิต

BASE จึงตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะร่วมมือกับ FIT เพื่อขยายผลให้กล่องเกมฝึกทักษะนี้ สามารถเข้าถึงโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจ และเข้าถึงเด็กไทยทุกคนได้อย่างมากที่สุด เราอยากเห็นทุกห้องเรียนในประเทศไทยที่สามารถฝึกทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กได้อย่างแท้จริงและเด็กสนุกไปด้วย กล่องเกมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ที่จะเตรียมเด็กไทยให้พร้อม #ยกระดับประเทศไทย ร่วมกับ FIT ต่อไป

3. ทักษะที่เด็กไทยทุกคนต้องมีในศตวรรษที่ 21 คืออะไร

รายงานการวิจัยหลายๆ ฉบับได้ผลว่าร้อยละ 65 ของเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ปัจจุบันโตไปจะต้องไปทำงานในอาชีพที่ยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งแปลว่าหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบัน ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องออกแบบหลักสูตรอย่างไร ให้สอดคล้องกับอาชีพที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ทำได้มากกว่าวิชาความรู้ที่ต้องเตรียม ก็คือ ทักษะ ที่องค์กรอย่าง World Economic Forum และ P21 พูดกันมานานว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 คือ 4Cs ซึ่งได้แก่ Critical Thinking, Creativity, Colaboaration และ Communication ซึ่งทักษะเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ “เทคนิค” และ “เวลา” ในการฝึกฝน ที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆ ในห้องเรียน เพราะโรงเรียนจำเป็นต้องโฟกัสกับความรู้ที่ใช้ในบริบทต่างๆ เช่น การใช้ภาษา (Literacy) การคำนวณ (Numeracy) การใช้วิทยาศาสตร์กับสิ่งรอบตัว (Scientific Literacy) การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Civic Literacy) แต่กลับไม่ได้สอน กลุ่มทักษะ ที่จำเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทายในโลกชีวิตจริง ที่เรียกได้ว่าเป็นแก่นของการใช้ชีวิตในทุกๆ บริบท ซึ่งทาง BASE ได้สกัดแก่นความรู้และออกแบบเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ เข้าใจการทำงานของทักษะแต่ละตัว รวมถึงชุดความคิดและวิธีฝึกทักษะเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเอง เราเรียกหลักสูตรนี้ว่า “21st Century Skills Series” หากน้องๆ มีทักษะเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างความสำเร็จในแบบของตัวเองได้ ไม่ว่าน้องๆ จะไปทำอาชีพอะไร หรือจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ตาม

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง : ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่

4. BASE Playhouse เป็นใคร และทำอะไรมาบ้าง

BASE Playhouse โรงเรียนธุรกิจที่สร้างการเรียนรู้ครบทุกทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตั้งมาได้ประมาณ 2 ปี ด้วยปัญหาที่พบว่าเด็กไทยไม่มีสถานที่ที่เตรียมพร้อมให้เข้าสู่โลกชีวิตจริง เพราะโลกของการทำงานต้องการความรู้และทักษะหลายๆ อย่างที่ไม่มีในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย การเติมทักษะเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้การฝึกฝนผ่านสถานการณ์จริง BASE จึงสร้างประสบการณ์เรียนรู้ หลักสูตร และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะองค์ความรู้เหล่านั้นขึ้นมาให้กับเด็กตั้งแต่มัธยมไปจนถึงเด็กมหาลัย โดยออกแบบผ่านความสนุก (Gamification) และการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองจริง (Experience Simulation)

คำว่า ‘BASE’ หมายถึง ‘พื้นฐาน’ ที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อต่อยอดศักยภาพของตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตในแบบของตัวเองได้ไม่ว่าเขาจะโตขึ้นไปอยุ่ในจุดไหนของโลกใบนี้ก็ตาม ส่วน ‘Playhouse’ คือ ‘บ้านเล่น’ พื้นที่ที่อบอุ่นและปลอดภัยเหมือนบ้าน ที่เด็กทุกคนสามารถเข้ามาทดลองเล่น เพื่อฝึกทักษะต่างๆ ได้ เพื่อที่จะได้หัดลองล้มจริง เจ็บจริง แต่ไม่มีความเสี่ยง BASE Playhoue จึงเป็นที่ที่ช่วยเติมทักษะ ปรับจูนความคิด และ safe space สำหรับเด็กรุ่นใหม่ในการเล่น และละเลงความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในแบบของเด็กๆเอง

โครงการแรกของ BASE Playhouse ได้แก่ การให้ความรู้ธุรกิจและฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneruship & Business) ให้กับเด็กมัธยม BASE เชื่อว่า ความธุรกิจจะเป็นตัวปลดล็อคความฝันของเด็กไทยทุกคน ให้สามารถกลายเป็นอาชีพที่ตัวเองรัก และสามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับพวกเขาได้ ดังนั้นเราจะ ออกแบบ Workshop สำหรับให้องค์ความรู้กับเด็กม.ปลาย ในเรื่องการสร้างธุรกิจ และการบริหารธุรกิจผ่านรูปแบบกิจกรรมที่ออกแบบการเรียนรู้ให้น้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วม ได้ลงมือทำจริง ผ่านความรู้ที่ย่อยจนเหลือแค่แก่นที่เข้าใจง่าย และยังสร้างเครื่องมือ Business Simulation Game (เกมจำลองธุรกิจ) ผ่านแนวคิด Gamification (การทำให้เป็นเกม) ที่ทางทีมเชี่ยวชาญอย่างมาก มาให้น้องๆ ได้ลองสวมหมวกเป็นผู้ประกอบการและตัดสินใจบริการธุรกิจขึ้นจริง เพื่อให้ได้ลองใช้ความรู้ที่เรียนมา และได้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดแบบไม่เสี่ยง นอกจากนี้เรายังจับมือกับโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนเพลินพัฒนา เพื่อออกแบบหลักสูตร 3 ปีในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ที่ให้เด็กมัธยมปลาย สามารถสร้างธุรกิจจริงๆ ขึ้นมาตามความสนใจของเขาเหล่านั้นจริงๆ

โครงการที่สองได้แก่ หลักสูตร “21st Century Skills Series” ที่เป็นหลักสูตรสั้นๆ ที่สอนความรู้ ความเข้าใจการทำงานของทักษะแต่ละตัว และฝึกให้น้องๆ ได้ลองสร้างทักษะนั้นขึ้นมาจริง ได้แก่

 • ค่ายผู้นำและการทำงานเป็นทีม Leadership & Teamwork
 • ค่ายฝึกทักษะการสื่อสาร Communication Tactic
 • ค่ายฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะ BASE Public Speaking
 • ค่ายฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดต่าง และสร้างสิ่งใหม่ Creativity in Action How to solve things creatively
 • ค่ายฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ Critical Thinking
 • ค่ายวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคต Financial Planning & How to Achieve Your Goals
 • ค่ายออกแบบและสร้างตัวตนให้เป็นแบรนด์ Brand Identity Design

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของเรา

5. โปรเจคอื่นๆ ของ BASE Playhouse

 • โครงการ BASE After School Program : หลักสูตรวิชาที่ไม่มีสอนในห้องเรียน ที่ใช้คอนเสปของการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน โดยการตั้งคำถามว่าในเมื่อเด็กยังเรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบได้ ทำไมถึงจะเรียนพิเสษเพื่อทักษะหรือความถนัดด้านอื่นๆ ไม่ได้ โดยโครงการนี้นำร่องด้วยหลักสูตร Business After School หลักสูตรผู้ประกอบการสำหรับเด็กมัธยมระยะเวลา 36 ชั่วโมง ที่โค้ชอย่างใกล้ชิดด้วยจำนวนเพียง 6 ที่นั่งต่อคลาส โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กมัธยมที่สนใจอยากเริ่มทำธุรกิจ รู้กระบวนการที่ถูกต้อง และได้ลองทำจริงผ่านการโค้ชของพี่ๆ ที่มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจจริงๆ ทั้งหมดนี้เพราะเรารู้ว่ามีเด็กหลายคนที่อยากทำธุรกิจ แค้โรงเรียนไม่เคยสอนว่าอยากทำธุรกิจต้องเริ่มยังไง
 • เครื่องมือที่ทำให้เด็กไทยรู้จักตัวเอง และหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อสร้างให้ได้ทำงานในสิ่งที่ชอบ และสร้างชีวิตที่มีความสุข เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาความสนใจไปเป็น Passion และหาคุณค่าที่ตัวเองยึดถือ เพื่อมาใช้ออกแบบอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง และพัฒนาทักษะที่สนใจ ให้ตัวเองประสบความสำเร็จ เครื่องมือนี้จะทำให้เด็กไทยกล้าสร้างเส้นทางให้กับตัวเอง ในแบบของตัวเองมากที่สุด

สำหรับคนที่สนใจ บอร์ดเกม 21st Century Survival Box

เนื่องด้วย บอร์ดเกม 21st Century Survival Box อยู่ในช่วงทดสอบกับโรงเรียนนำร่อง และทำการวิจัยผลร่วมกับ Future Innovative Thailand Institute เมื่อทดสอบเสร็จและปรับปรุงจนเป็นสื่อการสอนเวอร์ชั่นสมบูรณ์ เราจะติดต่อทุกท่านที่สนใจกลับไปอย่างเร็วที่สุด รบกวนทุกท่านที่สนใจกรอกฟอร์มได้ที่นี่ : https://goo.gl/forms/vfaBgTGaRgBIqUux1

“รู้จักเราให้มากขึ้น”

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://www.baseplayhouse.co/
Facebook Page : https://web.facebook.com/BASEPlayhouse/
Line@: @BASEPlayhouse (มี @ ด้วย)

BASE Playhouse

21st Century Skills & Entrepreneurship for New Generations

Peesamac

Written by

Peesamac

Co-founder, Learning Designer and Thinking at BASE Playhouse. Empowering Young Generation with Future Skill and Tecnology.

BASE Playhouse

21st Century Skills & Entrepreneurship for New Generations

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade