Y cwrs cyntaf Agile i wasanaethau cyhoeddus achredig yn y Gymraeg? Mwy na thebyg

📸 gan Jon Li o Pexels

Ar ddechrau’r flwyddyn yma, ysgrifennais am ein bwriad i alluogi fwy sefydliadau yng Nghymru i wneud gwelliant ailadroddol yn y Gymraeg. Dros y ddwy fis diwethaf rydym ni wedi bod yn gwella, datblygu a chyfieithu ein hyfforddiant Agile i gyfrannu at y nod yma.

Rydym wedi bod yn rhedeg ein cwrs, The Agile Master in Public Services am dros 7 mlynedd. Datblygwyd y cwrs mewn partneriaeth gyda’r Public Services Transformation Academy (a sefydlwyd gan Swyddfa’r Cabinet), a hyd yn hyn, mae gan y rhaglen dros 800 o raddedigion.

Mae’r cwrs yn dysgu egwyddorion y dull Agile trwy sawl efelychiad ac yn rhoi’r brofiad i fynychwyr o sut mae newid ailadroddol yn cael ei gwneud yn weithredol mewn amgylchfyd diogel.

Mae’r hyfforddiant yn adlewyrchu’r ffordd rydym ni fel cwmni yn helpu sefydliadau i daclo problemau cymhleth yn eu cymunedau. Yn aml iawn rydym yn dechrau prosiectau gydag ein cleientiaid gan rannu prif egwyddorion Agile ac astudiaethau achos yn uniongyrchol o’r hyfforddiant. Mae’r broses yma yn helpu i adeiladu dealltwriaeth (a ffydd) yn y ffordd yma o weithio, ac yn helpu i sicrhau bod pawb ar yr un tudalen o’r cychwyn.

Er mwyn i fi teimlo yn fwy cyfforddus yn rhedeg prosiectau trwy’r Gymraeg ac i greu’r iaith a therminoleg Cymraeg angenrheidiol, roeddwn i’n gwybod y cam cyntaf synhwyrol fyddai addasu a chyfieithu ein hyfforddiant. Ceisiais i ddechrau’r broses yma yn y gwanwyn ond methais yn llwyr.

Dwi’n meddwl roedd hwn yn ganlyniad o ddiffyg hyder ar fy rhan i yn defnyddio’r Gymraeg yn gyd-destun y byd gwaith. Dwi’n meddwl efallai fod hwn yn brofiad cyffredin i’r rhai ymysg ni a symudodd i ffwrdd o Gymru i gychwyn ein gyrfaoedd. Tra fy mod i’n ddigon cyfforddus yn parablu yn ddi-baid yn y tafarn, dwi ddim wedi defnyddio Cymraeg ffurfiol a graenus ers dros 15 blynedd.

Roedd cychwyn y broses o ail-adeiladu fy ngeirfa (adeiladu o ddim mewn rhai achosion) yn frawychus. Roedd gen i gryn gywilydd yn cyfrannu i gyfarfodydd Cymraeg (rwy’n dal i deimlo’r cywilydd yma) ac yn amlwg roedd yr anghysur yn fy rhwystro rhag buddsoddi’r egni angenrheidiol a fyddai’n helpu i mi deimlo’n fwy cyfforddus yn gweithio trwy’r Gymraeg yn gyffredinol.

Ond gyda llawer o anogaeth gan sawl ffrind a gyda llawer iawn o help gan Alys Cowdy (un o fy nghyd-weithwyr yn Basis), wythnos diwethaf, fe lwyddon ni i redeg ein carfan gyntaf o’r Agile Feistr Mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (diolch Cyngor Gwynedd). Gwell hwyr na hwyrach! Fe wnaethom redeg 95% o’r hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg (pobeth heblaw am ychydig o astudiaethau achos a rannwyd gan gydweithiwr nad yw’n siarad Cymraeg) a hyd yn oed galluogi’r mynychwyr i sefyll yr arholiad trwy’r Gymraeg.

Rwy’n credu dyma’r cwrs Agile cyntaf a ddyluniwyd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir yn gyfan gwbl trwy’r Gymraeg. Rwy’n falch iawn o hyn. Er mwyn i’r Gymraeg dyfu a ffynnu credaf fod angen i ni greu cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn bob agwedd o’u bywydau (os hoffwn nhw) yn y Gymraeg. Ni ddylai hyn fod yn ôl-ystyriaeth, dylai fod trwy ddyluniad. Ar ôl gweld fy rhuglder yn erydu ers gadael yr ysgol uwchradd, nid fi yw’r person gorau i fod yn creu’r cyfleoedd hyn. Ond rydw i’n fodlon, felly rydw i’n mynd i ddal ati.

Yn 2022 dwi wedi gosod y nod i ni fel cwmni i redeg 5 carfan o’r cwrs. Os hoffech ddysgu mwy am sut i weithredu ar y dull Agile mewn cyd-destun gwasanaethau cyhoeddus trwy eich mamiaith — cysylltwch â fi!

--

--

For us, consulting doesn’t mean having all the answers. All our work is aimed at making services better for citizens, faster to operate and cheaper to run.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Joseph Badman

Joseph Badman

35 Followers

MD @WeAreBasis. I help public services solve messy problems one sprint at a time. Part-time wizard, meet-free meathead & self-management nerd 🎩🌍🤓.