Katherine Diwa
Jun 11 · 5 min read

Ang 1,000,000 BBD Airdrop ay nailunsad na ng may 40,000 users sa unang 40 oras!

Kumusta mga traders sa lahat ng parte ng mundo!

Ang kasigasigan ay tuloy-tuloy na nadadagdagan sa nalalapit na paglulunsad ng BBOD — ang kauna-unahang non-custodial multi-asset cryptocurrency derivatives na palitan sa mundo. Ang aming social media channels ay uma-apaw ngayong linggo. Libo-libong mga bagong traders ang nag pre-registered sa BBOD at sumali sa Airdrop (45,000 sa unang 40 oras). Sa article na ito ipapaliwanag namin ang “1,000,000 BBD Airdrop” at bibigyan namin kayo ng kaunawaan tungkol sa BBOD exchange at BBD tokens.

Pangkalahatang-ideya sa 1,000,000 BBD Airdrop
Ang airdrop ay ang huling pagkakataon para makakuha ng hanggang 10,000 BBD tokens bago ang paglulunsad ng kauna-unahang multi-asset non-custodial cryptocurrency derivatives exchange. Sa pagsali sa airdrop na ito ay automatiko namin kayong i-pre-pre-register sa BBOD at i-bo-book ang inyong lugar sa exchange para kayo ang mauuna sa linya kapag inumpisahan na namin ito sa mga on-board traders. Ang BBD tokens ay idi-distribute sa 20,000 users na makakasali sa airdrop at mako-confirm ang kanilang email. Ang mga users na nakapag-refer ng pinakamaraming kaibigan ay makakakuha ng pinakamataas na dami ng BBD tokens.

Paano sumali sa airdrop?
1. Pumunta sa https://bbod.io, ilagay ang inyong email sa registration form at pindutin ang “Pre-register”.
2. i-confirm ang inyong email address para makompleto ang pre-registration.
3. Sumali sa BBOD telegram chat.
4. I-share ang inyong referral link sa inyong mga kaibigan gamit ang social media para kumita ng pinakamaraming BBD tokens.

Kayo ay makakakuha ng 1 credit sa bawat isang beses na ang inyong kaibigan ay mag-sign up at i-veripika ang kanyang email address.

Airdrop rewards
* Ang unang 5 users ay makakakuha ng 10,000 BBD tokens bawat isa.
* Ang susunod na 6–10 users ay makakakuha ng 5,000 BBD tokens bawat isa.
* Ang susunod na 11–100 users ay makakakuha ng 500 BBD tokens bawat isa.
* Ang susunod na 101–20,000 users ay makakakuha ng 50 BBD tokens bawat isa.
* Maaari mong i-check ang iyong status at posisyon kapag inilagay mo ulit ang iyong email sa registration form at i-click ang pre-register.

Ang promotion ay matatapos sa ika-30 ng Hulyo 2019. Kapag ang promotion ay natapos, ang premyo ay mapupunta sa inyong BBOD account.

Para ma-withdraw nyo ang inyong reward, kailangan nyong makompleto ang inyong trades (saradong trades) na may notional traded value na 25,000 TUSD (sa mga users sa mga posisyong 101–20,000) at 50,000 TUSD (sa mga users sa mga posisyong 1–100).

Pagkatapos ma-generate ang tamang traded volume pwede mo nang i-withdraw lahat ng inyong free tokens sa inyong trading account!

May Katanungan ka pa? Maaring i-check ang aming FAQ.

Bakit kailangan mo magkaroon ng BBD tokens?
Ang BBD ay isang ERC-20 token na ibinigay sa Ethereum blockchain na may kabuuang supply na 117,382,569 BBD. Kagaya ng sa BNB coin ng Binance, ang BBD token ay pinahihintulutan ka na makakuha ng substantial na discount sa trading fees na hanggang 20%.

Ang pangangailangan at presyo para sa BBD ay kadalasang dulot ng dami ng trading volume sa BBOD exchange. Kapag mas marami ang nag-tra-trade sa BBOD, mas mataas din ang potential na presyo ng BBD tokens. Lahat ng traders sa BBOD exchange ay kailangang may hawak na BBD para makasali sa leveraged trading at makakuha ng discounts.

Ano ang magiging presyo ng isang BBD token? Hindi natin alam kung ano ang hawak ng kinabukasan, pero ang pinaka mahusay na paraan para ma-estima ang approximate na halaga nito ay i-kompara ang BBD token sa ibang umiiral ng exchanges na may tokens gaya ng Binance na may BNB (katulad na kabuuang supply : 141.1m tokens).

Ang komprehensibong analisasyon at balwasyon sa BBD coin ay ginawa ng bahay ng malayang pananaliksik “BBOD Research”, na matatagpuan dito. Ang BBOD Research ay napagpasyahan: ‘Tayo ay nag-pasimula ng isang malakas na pataas na paninindigan patungo sa BBD tokens, Sobrang timbang, 12-buwan EFV sa rango ng $1.23 — $12.26 bawat BBD token depende sa dami ng trade.

Ano ang BBOD?
Itinatag noong 2017, Ang BBOD (“Blockchain Board of Derivatives”) ay naglalayon na maging pinakamalaking multi-asset non-custodial cryptocurrency derivatives exchange. Ang aming layunin ay demokratisahin ang trading para sa lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa aming mga kliyente ng direct market access sa cryptocurrencies, indices, commodities, stocks, forex, treasuries, at ETFs galing sa iisang account lamang nang hindi hinahawakan o kinokontrol ang funds nila sa palitan.

Pinaglilingkuran namin ang aming mga kliyente sa pagbibigay daan sa global financial markets sa pamamagitan ng paglista sa perpetual at futures na kontrata na may leverage ng hanggang 50x. May libong instromento para mag-trade, Makakahanap ka ng mga oportunidad sa parehong pataas at pababang merkado, gumawa ng iba’t ibang portfolio at dagdagan ang iyong potential na oportunidad sa pag-tratrade. Maaari kang pumili na i-trade lahat ng klase ng asset galing sa isang account gamit ang cryptocurrency bilang deposito, na walang KYC at hindi hinahawakan o kinokontrol ang coins sa exchange.

I-refer ang inyong mga kaibigan para manalo ng hanggang 10,000 BBD tokens.
Mas maraming kaibigan ang inyong ma-refer, mas maraming credits ang inyong makukuha na makakapag pataas ng inyong posisyon sa listahan. Para makuha ang 10,000 BBD tokens ang inyong posisyon ay kailangang nasa unang 5, kaya ituloy-tuloy ang pag-rerefer sa inyong mga kaibigan hanggang makamit ito.

Maaari kayong mag-refer gamit ang ibat-ibang social media platforms kagaya ng Facebook, Twitter, Whats App, Telegram, Korean Naver, Chinese Weibo at iba pa na idadag-dag sa susunod.

Sa uma-apaw na interes na aming natunghayan, Ang pagkakaroon ng mahigit-kumulang 40,000 users sa loob ng 2 araw ng hindi pa ipinapahayag ang airdrop sa aming pahina sa kumpanya, kami ay may kompyansa na kami ay magkakaron ng malaking bilang ng users na mag-sisigned up kapag inilunsad na namin ang platform sa publiko sa 2019. Ibig sabihin nito ay magkakaroon ng napakaraming demand para sa BBD token dahil ang mga traders ay mangangailangan ng mga tokens para makapag-trade sa lahat ng klase ng assets.

Kami ay nagtratrabaho ng mabuti para mai-launch na ang kauna-unahang multi-asset non-custodial cryptocurrency derivatives exchange sa buong mundo. Manatiling nakatutok!

Telegram: https://t.me/BBODCommunity

Twitter: https://twitter.com/BBODTrading

Mag pre-register sa BBOD at makakuha ng hanggang 10,000 BBD tokens!

Pagtatatuwa:

Pakitandaan, ang BBD ay isang utility token (gaya ng BNB) at ikaw ay hindi dapat mag-hold o bumili ng may inaasahan para sa price increase. Ikaw ay dapat mag-hold o bumili lamang kapag balak mo nang mag-trade sa BBOD exchange at makuha ang discount sa trading fees.

BBOD Philippines

The Official Blog of BBOD Trading Platform in Filipino language

  Katherine Diwa

  Written by

  BBOD Philippines

  The Official Blog of BBOD Trading Platform in Filipino language

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade