Kaye Dizon
Mar 5 · 3 min read

Dear BBD holders and BBOD traders,

Ang BBOD ay handa sa pag onboard ng aming mga unang kliyente. Maari kang magrehistro sa BBOD at simulan ang pagsubok sa plataporma.

Sa una, kami ay nagpasya na ilunsad ang aming demo (testnet) dahil naniniwala kami na ang paglunsad ng demo ay mahalaga upang subukan ang trading platform sa isang sandbox environment bago ilunsad ang private beta.

Ang Demo version ay inilaan lalo na para sa pag-aaral ng BBOD platform sa isang simulated environment kung saan ang mga traders ay maaring maging pamilyar sa kanilang sarili sa platform pati narin ang pagsubok ng iba’t ibang mga estratehiya.

Ang demo version sumasalamin sa tunay na kapaligiran ng merkado at nag-stream ng mga live na presyo para sa lahat ng aming cryptocurrency pairs. Ang mga accounts ng trader ay nilagyan ng virtual TUSD at BBD deposits. Ang settlement sa blockchain at pagdeposito ng tunay na cryptocurrency ay naka switched off sa demo version. Ang mobile na bersyon ay magagamit sa susunod na release ng demo version, na kung saan ay i-aanunsyo sa lalong medaling panahon.

https://t.me/BBODCommunity/3300

Inaasahan naming ang iyong input at pakikilahok sa demo ng platform at maligaya naming tinatanggap ang anumang feedback (mga error o suggestions para sa pagpapabuti) upang tulungan kami sa aming paglalakbay upang maging ang pinaka-advance na cryptocurrency futures trading platform sa industriya!

release: v_0.1.32_demo

Para masubukan ang BBOD Demo puntahan an gaming website: https://bbod.io/ at I-click ang ‘Testnet’ button.

The BBOD release plan is as follows:

Demo (Testnet): 28th February 2019:

· Available sa lahat ng Traders

Private Beta: March 2019:

· Available lamang sa mga top traders at funds, na aming kinokontak directly.

· Ang private beta ay available din para sa lahat ng BBOD Telegram community members. Ang mga representative ay makikipag-ugnay sa lahat ng kasalukuyang mga miyembro ng komunidad ng BBOD Telegram upang mabigyan sila ng mga kredensyal upang makatanggap ng isang paanyaya sa pribadong beta.

Official Public Launch:

· Available para sa lahat ng traders kapag natapos na ang private beta.

Ang aming pangunahing pokus ngayon ay upang dagdagan ng stress test ang settlement sa blockchain. Tinatapos naming ang ilang pangunahing tampok ng user interface upang mabigyan ka ng isang natatanging karanasan sa pangangalakal(trading).

Muli, labis na nalulungkot kami sa anumang abala ng dulot ng hindi inaasahang mga pagkaantala ngunit gusto naming matiyak na gumagana ang platform sa pinakamataas na pamantayan ng indutriya.

Manatiling nakaantabay sa public launch ng BBOD sa pamamagitan ng pagsali sa aming telegram: https://t.me/BBODCommunity
https://t.me/BBODFilipino

Salamat sa pagiintindi. Kung may mga katanungan o concerns, makipag-ugnay samin sa support@bbod.io.

BBOD Team

BBOD Philippines

The Official Blog of BBOD Trading Platform in Filipino language

Kaye Dizon

Written by

BBOD Philippines

The Official Blog of BBOD Trading Platform in Filipino language

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade