FREE CONSUMER APPLICATION ДЭЭР АЖИЛЛАЖ БУЙ КОМПАНИЙН /БАГ/ ЗАЙЛШГҮЙ АНХААРАХ ДѲРВѲН ХЭМЖҮҮР

Яг энэ моделиор ажилдаг алдартай компаниуд Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, гэх мэт… Эдгээр компаниудын хувьд маш их хэмжээний хэрэглэгчийн тоо, ѳндѳр наалдац, байнгын хэрэглээ болон маш ѳндѳр хурдтай ѳсѳлтийн хэмжээнүүд чухал. Эдгээр хэмжүүрүүд дээр суурилж байж сурталчилгаан дээр суурилсан борлуулалтын их сурвалжтай болно.
Хэрвээ таны гарааны компани энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа бол зайлшгүй анхаарах дараах 4 хэмжүүрийг танилцуулж байна.

1. Тэсрэлтэд ѳсѳлт

2. Уг тэсрэлтэд ѳсѳлт хэрхэн үүсэж байгаа шалтгаан, танай компани тухайн шинэ хэрэглэгчийг маркетингийн ѳндѳр зардалгүйгээр олж байнa уу?

3. Байнгын хэрэглээ, танай хэрэглэгчид танай бүтээгдэхүүнтэй байнга харьцаж байна уу энд заавал олон хэрэглэгчийн суурь дээр батлагдах хэрэггүй.

4. Ѳндѳр наалдац /хэрэглэгч дахин дахин танайхруу иргэн ирдэг, худалдан авалт хийгддэг/

Хэрэв та дараах 4 зѳвѳлгѳѳтэй санал нийлж байвал бусадтайгаа хуваалцаарай /SHARE!!!/

Free consumer app companies

Free consumer app companies include companies like Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, etc… These are all companies that need a TON of users, great retention and engagement and continued-fast-growth of user adoption in order to later make money off ad revenue.

If your startup is in this category, you’ll need to craft a story around:

  1. Hypergrowth

2. How this hyper growth is happening organically? Do you have virality built into the product? How do new users find your product without your having to pay money? Etc…

3. High engagement — users spend a TON of time on your platform / app / site; when Facebook first raised their seed round, investors were compelled by just how many hours per day their users were using their platform

4. High retention rate