Chi tiết Tour tham quan Đà Nẵng bằng trực thăng 2019

minhaitran
Jul 30, 2019 · 2 min read

Mới đây, ngày 24/4/2019, dịch vụ bay tham quan Đà Nẵng bằng trực thăng đã được khai trương nhằm phục vụ du khách. Đơn vị khai thác dịch vụ này là Công ty trực thăng miền Trung, đóng tại Đà Nẵng.

Image for post
Image for post

Trực thăng sử dụng cho dịch vụ này thuộc chủng loại EC-130 T2. Đây là loại máy bay du lịch có thể chở được 5–6 hành khách do Airbus Helicopters sản xuất tại Pháp, có thiết kế đặc biệt giúp cho việc quan sát, ngắm cảnh thuận lợi.

Image for post
Image for post

Tour tham quan bằng trực thăng này xuất phát từ sân bay Nước Mặn ven biển Đà Nẵng — Núi Ngũ Hành Sơn — Bãi biển Đà Nẵng — Sông Hàn — Chùa Linh Ứng — quay trở về lại Sân bay Nước Mặn và kết thúc tour.

Hành khách khi sử dụng dịch vụ bay trực thăng ngắm cảnh Đà Nẵng từ trên cao sẽ phải chi dự kiến 3 triệu đồng/1 người cho chuyến bay trong vòng 12 phút.

Image for post
Image for post

Hiện tại, một số công ty lữ hành đã đặt tour tham quan bằng trực thăng, khởi hành hằng ngày, buổi sáng bắt đầu từ 08h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00.

Dịch vụ thứ 2 là bay thuê chuyến theo nhu cầu, khách có thể thuê bao trọn gói máy bay theo hành trình từ Đà Nẵng đến các địa điểm, như Bán đảo Sơn Trà (InterContinental Resort), TP. Hội An, Bà Nà Hills Resort, Cù Lao Chàm, Đảo Lý Sơn, Động Sơn Đoòng… hoặc các điểm theo yêu cầu của khách.

Image for post
Image for post

Giá của dịch vụ này sẽ dựa vào thực tiễn để đưa ra mức giá phù hợp giữa doanh nghiệp và người sử dụng.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều hình thức tham quan Đà Nẵng khác cũng như những địa điểm mà bạn cần phải đến ở Đà Nẵng tại đây!

Beoaz Blog

Lưu lại tất cả những gì mà Béo đã được trải nghiệm trong…

minhaitran

Written by

Tôi là Béo, admin của Beoaz BLOG. Tôi đam mê IT, ẩm thực, du lịch,… Tại đây tôi lưu lại tất cả những gì mà mình được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình!

Beoaz Blog

Lưu lại tất cả những gì mà Béo đã được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình ❤

minhaitran

Written by

Tôi là Béo, admin của Beoaz BLOG. Tôi đam mê IT, ẩm thực, du lịch,… Tại đây tôi lưu lại tất cả những gì mà mình được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình!

Beoaz Blog

Lưu lại tất cả những gì mà Béo đã được trải nghiệm trong suốt hành trình của mình ❤

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store