Meet the digitals: Petter Volden 👨🏼‍💻

Vibeke Isachsen
Oct 19, 2018 · 3 min read
Petter sammen med vår selvkjørende buss 🚌

“Den siste personen som tar lappen er allerede født”

Vårt mantra for å bygge fremtidens Bertel O. Steen. Vi vet at bilens betydning er under enorm endring, samtidig som andre relevante endringer som urbanisering, delingsøkonomi og connectivity blir en stadig mer integrert del av vår hverdag. Uten dyktige mennesker og gode idéer kommer vi ingen vei. Her vil vi fremover presentere et knippe av menneskene som jobber digitalt i Bertel O. Steen. Dette er mennesker på tvers av kundereise, innovasjon, tjenesteutvikling og kundetjenester som kontinuerlig jobber for å gi kunder og fremtidens kunder en sømløs digital hverdag.

Petter Volden,
Designer i Innovasjon og tjenesteutvikling

Hvem er du?
Jeg heter Petter, er 30 år og bor med min samboer i Oslo. Jeg har tidligere jobbet som designer i Creuna og Making Waves. Her har jeg sittet med spennende kunder som Norgesgruppen, Walt Disney og VisitNorway. I tillegg har jeg jobbet freelance på si og opparbeidet meg god erfaring med designprosesser i store selskap og startups.

Ellers er jeg erketrønder og heier selvfølgelig på RBK! En drømmekveld i mitt liv består av en ny spennende serie på tv’en akkompagnert med god mat og noe godt i glasset!

Hva gjør du i Innovasjon og tjenesteutvikling?
Jeg leder design for våre nye konsept og initiativ. Da er jeg involvert i hele prosessen fra idéfasen, til prototyping, test og utvikling av brukersentrerte tjenester. Tett involvering av brukeren er helt kritisk når man skal skape innovative tjenestekonsept nettopp for å forstå dens synspunkt og utfordringer. En designer er derfor helt sentral gjennom hele konseptutviklingen.

I tillegg får jeg lov til å teste nye ting, tjenester og bryne meg på nye program som kan gjøre tjenestene våre enda bedre.

Hvorfor Bertel O. Steen Digital?
Jeg er en tech- og designnerd og det å få muligheten til å være med på laget til Bertel O. Steen Digital passet meg utmerket. Her får jeg mulighet til å jobbe med mange spennende prosjekter parallelt og forhåpentligvis vil noen av de få en sentral plass i fremtidens mobilitetshverdag. For meg som designer innebærer det at jeg kan eksperimentere i alle faser. Jeg får muligheten til å være med på å lage tjenester som enda ikke eksisterer og det er utrolig spennende!

Hva er dine tanker om fremtidens mobilitetsløsninger?
Tja, hva skal jeg si? Vi vet veldig godt at vi er på vei mot integrerte, sømløse tjenester hvor kunden ikke trenger å forholde seg til flere tjenestetilbydere. Dette er jo godt igang i flere byer som Whim i Helsinki og UbiGO i Stockholm.
Vi vet også at bilene våre blir autonome, spørsmålet er heller om tid. Så her er vel den som knekker den koden, de tjenestetilbyderne som klarer å sette brukeren i sentrum og som gjør tilbudet så godt at kunden ikke trenger andre alternativ.

Vibeke Isachsen

Written by

Deep diving into the future of mobility @ Bertel O. Steen|Digital |Startups |Marketing |Business | ski mtb mountains travel, anything that keeps me smiling :)

Bertel O. Steen Digital

Her deler vi alt det digitale som skjer på Bertel O. Steen

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade