“Architect draws blueprints with a ruler on a table” by Daniel McCullough

Ska vi ha en billig besiktning — eller tjäna pengar på den?

Magnus Janson
Dec 13, 2017 · 3 min read

et kan skilja miljoner i vinst per projekt mellan byggherrar som väljer det billigaste och de som förstår vad frågan gäller. Vinnarna finns bland de sistnämnda — och mest vinner de som handlar upp besiktning och KA samtidigt före bygglovsansökan.

Förlorarna är de som ser besiktning som mindre viktigt och vill minimera den kostnaden. De avrundar gärna anbudsförfrågningar slentrianmässigt med ”det mest fördelaktiga anbudet med avseende på pris kommer att antas.”

Pris eller vinst?

Det kan räcka med att byta ”pris” mot ”vinst” för att bli vinnare, och skriva ”det mest fördelaktiga anbudet med avseende på projektets vinst kommer att antas”. I realiteten handlar det förstås om mer än det, och att dra nytta av hur besiktningsarbetet utvecklats. Från att ha varit en passiv avprickning av det skedda är besiktning idag ett aktivt och lönsamhetskritiskt affärsstöd, som görs i en planerad process från projektets start till mål.

Den digitaliserade besiktningsprocess vi på Besiktningsman.se arbetar med gör också att arbetet blir strukturerat. Det är något våra kunder uppskattar, så här säger exempelvis Fredrik Bexelius, projektansvarig vid Maxera Bostad AB:

Krymp eftermarknadskostnaden

Ett sätt att bedöma vad noll fel vid slutbesiktningen kan spara är att titta på kostnaden för eftermarknadsverksamheten och tänka sig att merparten av den undviks. Det finns också exempel där kalkylerade projektvinster på runt 25 procent vänts till rena förluster när kostnaderna för felavhjälpning under den 10-åriga ansvarsperioden summerats.

Nolltolerans för byggfel

Än ger det försprång och konkurrensfördelar att använda en digital besiktningsprocess. Men nu när allt fler upptäcker möjligheten är det på väg att bli en hygienfaktor för alla som vill vara kvar i branschen och deras kunder. Man kan dra paralleller med det vi sett i näringslivet de senaste decennierna. De som inte tog till sig datoriseringen på 80-talet slogs ut, de som inte ISO-säkrade på 90-talet gick samma väg, de som inte miljöanpassade sig på 00-talet är borta och de som inte tar hållbarhetsansvar nu blir allt färre.

Till skillnad mot att ISO-säkra eller miljöanpassa är införandet av en digitaliserad besiktningsprocess dessutom avsevärt enklare och snabbare, och vinsten kommer direkt.

Testa att byta ”pris” till ”projektvinst” vid nästa anbudsförfrågan. Då får anbudsgivarna visa hur de kan bidra till högsta möjliga projektvinst. På köpet får ni allt förklarat och ett mått på deras kompetens.

Jag vågar påstå att de som inte redan nu börjar ta till sig möjligheterna att förebygga och minska byggfel går sin undergång till mötes. Ingen, varken beställare eller omvärlden, kommer att acceptera byggare som fortsätter att bygga in fel och skapar stora och onödiga kostnader för sina ägare, kunder och samhället. Vila i frid ni som tror annorlunda.

Magnus Janson, Vd, Besiktningsman.se

PS, mer om vår digitaliserade besiktningsprocess finns här

besiktningsbloggen

Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag

Magnus Janson

Written by

VD på Besiktningsman.se AB Building inspections with iSpect. Digital besiktnings- och KA-process. Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag.

besiktningsbloggen

Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag

Magnus Janson

Written by

VD på Besiktningsman.se AB Building inspections with iSpect. Digital besiktnings- och KA-process. Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag.

besiktningsbloggen

Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store