Image for post
Image for post
“An architect working on a draft with a pencil and ruler” by Daniel McCullough on Unsplash

Sluta betala oss!

Magnus Janson
Jun 12, 2018 · 3 min read

Som byggbeställare får du en nota för entreprenaden och en från oss eller våra branschkollegor för besiktning. Det sista är bara dumt. Du borde inte betala oss alls, och gör du inte det kan du dessutom få en bättre utförd entreprenad. Och vi blir glada att slippa ta betalt av dig.

Aha, besiktningsbranschen har börjat med välgörenhet kanske någon tänker. Eller har de tjänat så bra på oss beställare genom åren att de nu jobbar gratis för nöjes skull?

Så är det naturligtvis inte. Att det finns en hake har du redan räknat ut. Du har nog också förstått vi vill fakturera entreprenören istället för dig. Och du inser att det i slutändan trots allt blir du som betalar besiktningsjobbet men via entreprenadfakturan. Så vad är poängen?

Enligt AB-ABT är det beställaren som normalt utser och betalar lämpad person att utföra slutbesiktning. Vill du dessutom ha koll på bygget och slippa onödiga kostnader för fel och förseningar så beställer du också fortlöpande besiktning under produktion, samt för- och efterbesiktning. Alla kostnader utom den för efterbesiktning och de vid Icke Godkänd besiktning faktureras dig och du kan dessutom få tillkommande kostnader för garantibesiktningar.

Enligt nuvarande AB-ABT får du som beställare sålunda betala och bära det ekonomiska ansvaret för att säkra att entreprenören sköter sig! Borde det inte vara tvärtom?


Det självklara borde förstås vara att kostnadsansvaret för kontrollen av att entreprenören fullgjort sina åligganden kontraktsenligt och enligt gällande myndighetskrav och branschregler, ligger på entreprenören själv. Då blir det som i andra sammanhang. Köper du exempelvis en ny bil har tillverkaren kollat att kvalitet och säkerhet fyller angivna krav, och du skulle aldrig acceptera att behöva åka och betala för en besiktning det första du gör med nya kärran. Men med byggnader tvingas du till det.

Om entreprenören får ta kostnaden skulle det bli ett incitament att göra rätt från början och att ha tummen på kvalitet och säkerhet. Missar entreprenören något så blir kontrollen mer omfattande — och dyrare. Men gör entreprenören rätt från början blir kostnaden för både besiktning och felavhjälpning mindre. Det tjänar både entreprenör och beställare på. Och det är det som är poängen!

(Som du redan listat ut tjänar vi också på det, men det skäms vi inte för eftersom både beställare och dugliga entreprenörer gör detsamma).

Självklart är det fortfarande du som beställare som ska utse besiktningsman och bestämma besiktningsarbetets omfattning. Det ska framgå av förfrågningsunderlag och Allmänna föreskrifter.


(Annars kan det bli som vid OVK, som när det bekostas av entreprenören alltför ofta bara blir ett falskt dokument, därför rekommenderar vi alltid beställare att besiktningsföretaget gör OVK).

Så vad väntar du på? Vi har avtalsfrihet i Sverige och varför inte utnyttja den friheten? Nu när det börjar darra lite i byggsektorn är det ett utmärkt läge för byggbeställare att pressa på och skriva in i avtalet att besiktningstjänster ska betalas av entreprenören. Och sedan får AB-ABT anpassas till den verkligheten.

Säkert kan en och annan entreprenör knorra över att behöva betala besiktning utan att samtidigt få att få välja besiktningsman och arbetets omfattning. Mitt tips är då att välja den som knorrar minst då denne troligen är den som är bäst på att göra rätt från början. Det är inte fel.

Ping Byggandets Kontraktskommittés ordförande Charlotta Lindmark och Sveriges Byggindustriers vd Catharina Elmsäter-Svärd!

Magnus Janson

VD Besiktningsman.se

besiktningsbloggen

Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag

Magnus Janson

Written by

VD på Besiktningsman.se AB Building inspections with iSpect. Digital besiktnings- och KA-process. Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag.

besiktningsbloggen

Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag

Magnus Janson

Written by

VD på Besiktningsman.se AB Building inspections with iSpect. Digital besiktnings- och KA-process. Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag.

besiktningsbloggen

Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store